Werkingskosten van de stedenband met Tarija (Bolivia)

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 23/02/2006


 


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, C. Colman, P. Hubrechts, L. Delvaux, A. Janssens, W. Van Gastel, F. Meeussen, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. Van der Linden, D. Daggelinckx, I. Schoenmaekers, W. Janssens en W. Maes, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig: C. Decleer, schepen; G. Van Doorslaer, A. De Wachter en S. Vereycken, leden.


 032b.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van de heer L. Sevenhans namens de Vlaams Belang-fractie nopens de bespreking van de werking en de werkingskosten van de stedenband met Tarija (Bolivia) en de kostprijs voor de gemeentekas.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort de vraag van L. Sevenhans, raadslid, die van gedachten wenst te wisselen over de besteding van de subsidies en de gemeentelijke financi?le tussenkomst inzake de werking en de werkingskosten van de stedenband met Tarija (Bolivia) en de kostprijs ervan voor de gemeentekas; dat hij er zich van bewust is dat de ter zake verantwoordelijke schepen vandaag niet aanwezig is maar dat zijn vraag werd ingegeven door het feit dat destijds door de schepen van financi?n werd beweerd dat de Stedenband niets aan de gemeente zou kosten terwijl hij uit de houding van de schepen voor ontwikkelingssamenwerking kon afleiden dat zulks wel het geval is; dat de verantwoordelijke schepen destijds een gedetailleerd overzicht heeft gemaakt van de kosten en subsidies en dat hieruit blijkt dat het wel degelijk iets kost aan de gemeente;


Hoort verder L. Sevenhans, die stelt dat hij zich nooit heeft verzet tegen het principe van de Stedenband en integendeel zelf initieel een voorstel had gedaan voor samenwerking met een dorp in Benin; dat het echter geen dorp in Afrika is geworden maar een stad in Zuid Amerika; dat het doel van het project is, het wederzijds versterken van de lokale besturen en dat dit grotendeels door de Vlaamse overheid wordt gefinancierd maar ten dele ook door de gemeente zelf; dat ??n van de criteria van de Vlaamse overheid was dat er reeds een band moest bestaan met de betrokken gemeenschap in het zuiden en dat blijkbaar de banden die er tussen de brandweer van Antwerpen en deze van Tarija bestaan, hiervoor als motivering werden opgegeven omdat de brandweer van Brasschaat een band heeft met de brandweer van Antwerpen; dat er zijn inziens geen echt vrije keuze is geweest bij de keuze van de betrokken gemeenschap in het zuiden maar dat deze tot stand is gekomen via de contacten van de brandweer;


Hoort verder L. Sevenhans dat zijn zorg is dat de convenant ontwikkelingssamenwerking nu loopt van 2005 tot 2007 en dat na drie jaar het project zou eindigen indien de Vlaamse Gemeenschap de betoelaging zou stoppen; dat tot hiertoe 36 van de 308 Vlaamse gemeenten een dergelijke stedenband hebben afgesloten; dat hij vorige week samen met schepen Decleer en de gemeentesecretaris het dossier is komen inkijken en hieruit blijkt dat het project jaarlijks ongeveer 10.000,00 euro aan de gemeente zou kosten; dat hij zich daarbij dan zorgen maakt en vragen stelt omtrent de financi?le middelen van het verbroederingscomit? Bad Neuenahr-Ahrweiler dat zijn teveel aan middelen door zuinig beheer in het verleden heeft moeten aanwenden en zelfs in 2005 met een tekort aan middelen heeft gekampt; dat hij verder in het dossier van de Stedenband heeft bemerkt dat begin december een brief naar een reisbureau werd verzonden om budgetten vast te leggen voor aanwending ervan in 2006, teneinde reizen te kunnen betalen met middelen van het jaar daarvoor; dat hij zich bij deze techniek van aanwending der middelen vragen stelt evenals bij de opportuniteit en het juiste beheer van de middelen inzake de aankoop van een videocamera en de betaling van groepslessen Spaans in het kader van de reis naar Tarija; dat dit soort van bestedingen in schril contrast staat met het beheer van de middelen door het Verbroederingscomit?;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het geachte raadslid ten volle het recht heeft vragen te stellen omtrent gemeentelijke aangelegenheden, doch dat hij wenst te verwijzen naar het reglement van orde van de raad waarin wordt bepaald dat een voorstel dat niet op de agenda voorkomt uiterlijk vijf vrije dagen voor de vergadering moet overhandigd worden aan de burgmeester of aan degene die hem vervangt en moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de raad kan voorlichten; dat er een groot verschil is tussen de vraagstelling zoals door hem schriftelijk geformuleerd en de thans mondeling ontwikkelde argumenten; dat het dan derhalve moeilijk is om een direct antwoord te formuleren; dat hij echter voor een antwoord op zijn vragen het woord zal verlenen aan de schepen van communicatie die namens schepen Decleer toelichting zal verstrekken;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat in zitting van 29 november  2001 de gemeenteraad voor de eerste maal goedkeuring heeft gehecht aan het afsluiten van het convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking tussen de Vlaamse gemeenschap en de gemeente Brasschaat; dat dit convenant liep tot eind 2004 en dat in zitting van 24 maart 2005 de gemeenteraad goedkeuring heeft gehecht aan het afsluiten van een nieuw convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2005-2007; dat tegelijkertijd ook het strategisch plan 2005-2007 en het operationeel actieplan 2005 werd goedgekeurd; dat met besluit van 14 juli 2005 de bevoegde minister aan Brasschaat een maximale subsidie toekende van 118.500,00 euro gespreid over 3 jaar (39.500,00 euro/jaar forfaitaire toelage in de loonkost van de gemeentelijke ambtenaar inzake ontwikkelingssamenwerking inbegrepen); dat de voorgenomen doelen en de daartoe vereiste acties in het kader van het goedgekeurde convenant -ook wat de stedenband met Tarija betreft- werden opgenomen in het strategisch plan 2005-2007 en de operationele actieplannen in uitvoering daarvan, die eveneens aan de gemeenteraad werden voorgelegd en goedgekeurd; dat concreet wat de stedenband met Tarija betreft de samenwerking wordt toegespitst op 3 pijlers met name veiligheid en preventie, sport en jeugd en bestuurlijke capaciteit; dat hierrond verschillende werkgroepen werden opgericht bestaande uit politici, ambtenaren en vrijwilligers; dat de verschillende werkgroepen worden overkoepeld door de werkgroep ‘stedenband’; dat de werkzaamheden in de pijler veiligheid en preventie het verst zijn gevorderd, terwijl de pijlers sport en jeugd en bestuurlijke capaciteit zich nog in de beginfase bevinden en dat binnen de pijler veiligheid en preventie het project brandweer, rond de oprichting van een vrijwillig brandweerkorps, het verst is ontwikkeld; dat in de periode november-december in samenwerking met de brandweer van Antwerpen een doorgedreven ‘train the trainer’ opleiding werd georganiseerd voor een delegatie bestaande uit 8 Tarijanen die dan op hun beurt de verworven kennis kunnen doorgeven;


Hoort verder W. Van der Steen dat hij zich geen zorgen maakt omtrent de continu?teit van de betoelaging door de Vlaamse overheid van het project Stedenband; dat de huidige bevoegde minister van ontwikkelingssamenwerking de door zijn voorganger genomen beslissingen terzake verder is nagekomen; dat hij door zijn deelname aan de werkgroep die belast was met de keuze van de gemeenschap in het zuiden persoonlijk kan getuigen dat de keuze voor Tarija in Bolivia op een zeer doordachte en objectieve wijze tot stand is gekomen; dat concreet in 2005 de gemeentelijke tussenkomst in het project Stedenband circa 14.000,00 euro bedraagt; dat men een en ander toch dient te relativeren wetende dat het bezoek van de stadsraad van Bad Neuenahr-Ahrweiler aan Brasschaat op 13 mei voor die dag alleen al ongeveer 3.800,00 euro zal kosten;


Hoort de tussenkomst van B. Brughmans, schepen, die stelt dat ten behoeve van het verbroederingscomit? Bad Neuenahr-Ahrweiler in de laatste begrotingswijziging van 2005 nog bijkomende middelen werden voorzien; dat bij de viering van 175 jaar Brasschaat de in Bad Neuenahr georganiseerde tentoonstelling met middelen van de gemeente werd gefinancierd en dat het bestuur voor de viering van 25 jaar Verbroedering in 2007 ook een extra inspanning zal leveren;


Hoort de tussenkomst van D. Hoegaerts, raadslid, dat de essentie van de vraag van zijn collega is of het kan dat een kwart van het budget van het project wordt overgeheveld van het ene jaar voor besteding in het daaropvolgende jaar;


Hoort L. Sevenhans die wenst te vernemen of het normaal is dat een budget van 2005 ten dele voor besteding wordt overgeheveld naar 2006;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat de vraag van het geachte raadslid verder zal worden onderzocht en dat hierover antwoord zal worden verstrekt en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                              De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                       (w.g.) D. de Kort.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                              De Schepen,


Waarnemend Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                B. Brughmans.


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...