werkbezoek aan de Nederlandse gemeente Zwolle in het kader van het ecologisch bermbeheer.

D


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 25/10/2001


 


Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, P. Install?, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, H. Schoepen, W. Van Gastel, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


D. de Kort, schepen, L. Sevenhans en F. Van Aperen, leden.


 


 021.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van B. Gauthier namens de Vlaams Blok-fractie nopens het brengen van een werkbezoek aan de Nederlandse gemeente Zwolle in het kader van het ecologisch bermbeheer.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort B. Gauthier die aanvoert dat het zijn bedoeling is de aandacht te vestigen op het belang van ecologisch bermbeheer; dat het vorig college had beloofd het stuk grond langs de wandelweg tussen de Klaverheide en de Dullingen ecologisch te beheren; dat de middenberm van de Bloemaard, die tot nu toe aan de aandacht van de groendienst ontsnapt lijkt, zich heeft ontpopt tot een voorbeeld van een ecologische berm; dat vanuit de milieuraad wordt gepleit voor een ecologisch testgebied (Bloemaard, gebied langs de wandelweg Klaverheide en de Dullingen en in de Gar?ondreef), waarin men het bermbeleid, zoals voorgesteld in de laatste “Parkbode” of zoals bestaat in het Nederlandse Zwolle, toe wil passen; dat een lid van de milieuraad van oordeel was dat men de aangelegenheid gestructureerd moet aanpakken en dat men eerst de gemeenteraadsleden en het college moet overtuigen van de waarde van ecologisch bermbeheer; dat hiernaar verwijzend de Vlaams Blok-fractie het nuttig vindt het voorstel te doen om een werkbezoek te brengen aan de Nederlandse gemeente Zwolle; dat op die manier de politieke fracties een persoonlijk oordeel kunnen vellen over de waarde van ecologisch bermbeheer;


Hoort het antwoord van C. Decleer, schepen, dat de middenberm van de Bloemaard inderdaad een voorbeeld is van ecologisch bermbeheer die niet ontsnapt is aan de aandacht van de groendienst zoals wordt beweerd maar wel integendeel; dat destijds reeds aan de verkavelaar opdracht werd gegeven een brede groene zone te voorzien waarop de kinderen zouden kunnen spelen; dat in verband met het ecologisch bermbeheer in de Bloemaard wel een speciale schotelmaaier zou moeten aangekocht worden; dat wat betreft het brengen van een werkbezoek aan de gemeente Zwolle op de vergadering van de milieuraad was gesteld dit eventueel te laten plaatsvinden in de periode april-mei; dat het thans nog te vroeg is om reeds een beslissing te nemen; dat bovendien nog niet geweten is hoeveel raadsleden ge?nteresseerd zijn in het brengen van een bezoek aan Zwolle; dat zij voorstelt dat ge?nteresseerde raadsleden zich zouden opgeven;


Hoort de tussenkomst van W. Van der Steen, schepen, die erop wijst dat de gemeente Brasschaat een internationale nominatie heeft verworven in verband met de inrichting van groene ruimten; dat de landschapsarchitect het project Bloemaard had ingediend; dat dit project op de tentoonstelling  ter zake in Brussel als voorbeeld werd gesteld; dat de verkavelaar werd verplicht grond af te staan om het project te realiseren; dat zulks niet zo evident is;


Hoort de vraag van D. Hoegaerts of er nog plaatsen zijn die voor ecologisch bermbeheer in aanmerking komen;


Hoort het positieve antwoord van C. Decleer, schepen;


Hoort de vraag van M. De Bats wat er in de Gezondheidslei is misgelopen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat er over het rooien van de bomen aldaar een ruime inspraakvergadering is geweest waarbij de aanwezigen akkoord gingen met het rooien; dat er blijkbaar een aantal bewoners niet zouden uitgenodigd zijn;


Hoort M. De Bats die aanvoert dat dit inderdaad het geval is en dat de bewoners dachten dat dit was omdat de straat zou geherprofileerd worden en dat zij zich de vraag stelt wat er thans gaat gebeuren;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat de werken in 2002 opnieuw zullen opgenomen en verwezenlijkt worden te beginnen met de Sint-Antoniuslei en de Carolinalei; dat het dossier ingevolge de ziekte van de bevoegde ingenieur is uitgesteld en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                         (w.g.) L. Bertels.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                   L. Bertels.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...