VVSG. Enquéte inzake de relatie gemeente/OCMW.

 

Provincie ANTWERPEN

 

Gemeente BRASSCHAAT

 

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

 

Zitting van 30/05/2002

 

Aanwezig:

L. Bertels, burgemeester-voorzitter;

C. Decleer, W. Van der Steen, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;

F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;

W. Hofkens, secretaris.

 

Afwezig:

H. Vanderbecken, P. Install?, H. Schoepen en W. Van Gastel, leden.

 

 

006.

VVSG. Enqu?te inzake de relatie gemeente/OCMW.

 

DE GEMEENTERAAD

 

Gelet op de brief van 10.04.2002 van de VVSG inzake het afleveren van een beleidsadvies van de Hoge Raad Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse overheid over de toekomstige verhouding tussen OCMW en gemeente;

Gelet op het verzoek van de VVSG om de bij voormelde brief gevoegde samenvatting over de vier modellen (lokaal – Vlaams partnerschap, extern verzelfstandigde gemeentelijke organisatie, bipolair model, maximale gemeentelijke autonomie) van relatie Gemeente/OCMW intern te bespreken en een beargumenteerde keuze van model aan de VVSG over te maken;

Hoort B. Gauthier die mededeelt dat de Vlaams Blok-fractie mits het nodige voorbehoud opteert voor het lokaal – Vlaams partnerschap;

Hoort H. Lauwers en F. Van Aperen die namens respectievelijk de SPIRIT-fractie en de VLD-fractie mededelen dat hun fracties mits nuanceringen opteren voor het bipolaire model;

Hoort de burgemeester die de standpunten van de onderscheiden fracties als volgt samenvat:

        de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden geeft de voorkeur aan een gecorrigeerd bipolair model in die zin dat dit model wordt geoptimaliseerd door het opnieuw invoeren van de jaarlijkse toelichting door de OCMW-voorzitter van het OCMW-budget zodanig dat over het gevoerde beleid terug een publiek debat kan gevoerd worden;

        slechts een minderheid van de zittinghebbende leden opteert voor het lokaal – Vlaams partnerschap;

 

BESLUIT:

 

Enig artikel: Aan de VVSG zal medegedeeld worden dat door een meerderheid van de zittinghebbende raadsleden gekozen wordt voor een gecorrigeerd bipolair model in die zin dat dit model wordt geoptimaliseerd door het opnieuw invoeren van de jaarlijkse toelichting door de OCMW-voorzitter van het OCMW-budget zodanig dat over het gevoerde beleid terug een publiek debat kan gevoerd worden.

 

 

Gedaan in zitting datum als boven.

 

Bij verordening:

De Secretaris,                                                                De Voorzitter,

(w.g.) W. Hofkens.                                                         (w.g.) L. Bertels.

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

 

Bij verordening:

De Secretaris,                                                                De Burgemeester,

 

 

 

 

W. Hofkens.                                                                   L. Bertels.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...