Voorstel tot wijziging van het gemeentereglement

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 25/01/2007


 


Aanwezig:


F. Van Aperen, voorzitter;


D. de Kort, burgemeester;


M. Van Honste, J. Casaer, B. Van Deuren, J. Konings, K. Geysen, J. Jambon, S. De Roeck en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, W. Van der Steen, M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, C. Decleer, P. Hubrechts, W. Van Gastel, A. Van Mechelen, R. Van der Linden, W. Maes, K. Geubels, M.A. Naudts-Coppens, G. Smets, H. Leemans, E. Heirman, F. Germain, K. Spitaels, S. Broos, H. Peeters en B. Ophoff, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig: geen.


 051.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van M. Soetens, namens de Vlaams Belang-fractie, nopens een voorstel tot wijziging van het gemeentereglement om niet twee maar meerdere urnen in ??n grafzerk te kunnen plaatsen.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort M. Soetens die aanvoert dat er tot op heden slechts twee urnen zijn toegelaten en voorbehouden voor een koppel, dat het momenteel zeer gebruikelijk is dat er na het wegvallen van de wederhelft een nieuwe langdurige relatie, al dan niet verbonden door een huwelijk of samenlevingscontract, wordt aangegaan; dat het dus logisch is dat deze personen na hun respectievelijk overlijden een zelfde begraafplaats willen delen, temeer daar de grafzerken voldoende ruimte bezitten; dat ook vaak en zeer begrijpelijk de wens geuit wordt dat jonge kinderen die overlijden kunnen bijgezet worden in het ouderlijk graf; dat zij daarom graag het voorstel zou willen formuleren om het geldende reglement te wijzigen in die zin dat niet twee, maar meerdere urnen in ??n grafzerk kunnen geplaatst worden;


Hoort het antwoord van S. De Roeck, schepen dat dit in de huidige situatie technisch niet haalbaar is; dat het reglement is aangepast aan de ruimte die hiervoor beschikbaar is; dat de verhoging van toegelaten urnen van 2 naar 3 in een columbarium (concessie) niet uitvoerbaar is gezien de beperkte afmetingen van de nis en de afmetingen van de urne zelf, tussen 17 en 20 cm doormeter en een hoogte van 25 cm; dat de huidige gebruikte nissen juist geschikt zijn voor 2 urnen; dat daarenboven wat betreft de mogelijkheid tot begraven in volle grond of in een columbariumnis, het gelijkheidsbeginsel in acht moet worden genomen en dat bij voorbeeld in volle grond nooit meer dan twee personen mogen worden begraven in ??n enkel graf;


Hoort de vraag van M. Soetens of het dan niet mogelijk is de afmetingen aan te passen;


Hoort het antwoord van S. De Roeck, schepen dat dit zal onderzocht worden en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


Gedaan in zitting datum als boven.


 


De Secretaris,                                                              De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens                                                        (w.g.) F. Van Aperen


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


De Secretaris,                                                              De Burgemeester,


 


 


 


 

W. Hofkens.                                                                D. de Kort.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...