Verkoop van het Park Officieren – Lot 2.

Hoort F. Germain die aanvoert dat de verkoop aan de gemeente van het lot 2 van het park officieren tijdens het beheercomité van 20 juni laatstleden van CDSCA werd besproken; dat hij in de notulen van deze vergadering het volgende leest: “Hij (nota: de heer Fitvoye) herinnert eraan dat van de 15 voorziene percelen (waarvoor reeds 120 aanvragers zijn!) 5 percelen voorbehouden blijven voor militairen”; dat hij zich afvraagt of het bestuur dit aantal van 15 woningen kan bevestigen; dat er volgens het RUP maximaal 23 woningen in de zone F2 tot F4 mogen gebouwd worden; dat hij zich tevens afvraagt of het bestuur het aantal van 120 aanvragers kan bevestigen; dat hij eveneens zou willen vernemen:         of de inschrijvingsprocedure voor deze woningen al gestart is en zo ja via welk informatiekanaal;         wie de lijst van inschrijvers bijhoudt, de gemeente, CDSCA of het kabinet Flahaut;         als deze lijst door de gemeente wordt bijgehouden of het dan normaal is dat CDSCA op de hoogte is van de inhoud ervan;         als er werkelijk al 120 kandidaten zijn voor 15 woningen (inclusief de 5 voor de militairen) welke criteria er zullen gehanteerd worden om deze woningen toe te wijzen;         welke maatregelen het gemeentebestuur, rekening houdend met de lessen uit het project Claesstraat, overweegt om zich ervan te vergewissen dat deze toewijzing op een eerlijke manier en volledig transparant zal gebeuren?Hoort verder F. Germain die stelt dat er op 1 oktober jongstleden een vergadering plaatsvond over dit dossier tussen IGEAN dienstverlening en het gemeentebestuur; dat hij in het verslag van deze vergadering het volgende leest: “7. Aangezien de investering bij erfpacht minder snel kan gerecupereerd worden, dan bij verkoop van bouwgronden, kan een koppeling gebeuren met een ander project waar een combinatie verkoop – erfpacht mogelijk is”; dat hij zich afvraagt wat hiermee beoogd wordt;Hoort het antwoord van M. Van Honste, schepen, dat de zin uit de notulen van 20 juni in zijn context moet bekeken worden; dat de vijf woningen deel uitmaakten van de onderhandeling voor de aankoop van grond tegen een betaalbare prijs; dat noch nopens de 15 voorziene percelen noch nopens de 120 aanvragers enig gegeven bij het gemeentebestuur of IGEAN gekend is; dat het RUP inderdaad 23 woningen (waarvan 5 voor militairen) mogelijk maakt in de zones F2 tot F4; dat er geen inschrijvingsprocedure werd gestart noch door de gemeente noch door IGEAN, dat zodra het eigendom door IGEAN werd verworven in overleg met de gemeente de selectiecriteria zullen worden vastgesteld en de lijst der kandidaten zal bijgehouden worden door IGEAN;Hoort verder het antwoord van M. Van Honste dat ze wil verwijzen naar de toelichting van J. Bridts tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening, huisvesting en mobiliteit en naar de toelichting tijdens de GECORO wat de Claesstraat betreft, waaruit geleerd werd hoe met zulke situaties moet worden omgegaan; dat de uit het verslag van 1 oktober geciteerde zin ook werd toegelicht tijdens de commissie; dat werd onderzocht een keuze te maken tussen erfpacht alleen of erfpacht gecombineerd met verkoop; dat erfpacht alleen niet haalbaar bleek;Hoort F. Germain die erop wijst dat er bij CDSCA een lijst wordt bijgehouden voor de toewijzing van 5 woningen; dat hij hoopt dat dit niet interfereert met de toewijzing door de gemeente;Hoort het antwoord van M. Van Honste dat J. Bridts van IGEAN hieromtrent duidelijk toelichting heeft verstrekt en beëindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...