Uitspraken van de OCMW-voorzitter in de lokale pers.


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 02/03/2000


 


Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


A. Govaerts, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, H. Vanderbecken, J. Le Bon, B. Brughmans, schepenen;


L. Corthout, P. Bellens, echtg. Cootjans, H. Lauwers, L. Sevenhans, M. Geerts, echtg. Vermeiren, H. le Grelle, D. Hoegaerts, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, J. Konings, R. Van Deuren, K. Geysen, W. Van der Steen, B. Verhoeven, M. Van Honst?, M. De Bats, echtg. Langmans, L. De Winter, P. Van Looveren, W. Corten, C. Decleer, V. Bresseleers, P. Install?, J. Vleugels en G. De Corte, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig: D. de Kort, schepen, F. Van Bergen en A. Beutels, leden.


 035.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van D. Hoegaerts namens de Vlaams Blok-fractie nopens uitspraken van de OCMW-voorzitter in de lokale pers.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort D. Hoegaerts, die erop wijst dat hij voor alle duidelijkheid en vooraf wenst te benadrukken dat het Vlaams Blok uitdrukkelijk het recht op asiel erkent; dat wie wordt vervolgd omwille van zijn godsdienst of politieke overtuiging, wie een dictatuur ontvlucht, wie weg wil uit een burgeroorlog, op onze bereidwillige hulp en op onze opvang moet kunnen rekenen; dat het Vlaams Blok tegelijkertijd wel wil waarschuwen voor asielmisbruik en dit asielmisbruik uitdrukkelijk wil aanklagen en dan ook beperkingen wenst in te bouwen in het gevoerde asielbeleid; dat de eindverantwoordelijkheid voor het asieldossier daarbij bij de federale overheid dient te liggen en dat het Vlaams Blok zich daarom blijft verzetten tegen het feit dat de federale overheid stelselmatig haar verantwoordelijkheid ontloopt door dit dossier door te schuiven naar de lokale besturen en de OCMW?s; dat hij wil wijzen op de terechte reacties van de bevolking over de komst van asielcentra in Ekeren, met de unanieme motie in de gemeenteraad van Antwerpen, in Wommelgem en recent ook in Wingene; dat de negatieve reacties niet uit de lucht waren, zowel van de bevolking als van de lokale beleidsvoerders; dat het interview in het Aankondigingsblad met de Brasschaatse OCMW voorzitter in dit verband een primeur is; dat hij de gemeente Brasschaat op een schoteltje aanbiedt aan minister Van de Lanotte; dat hij onomwonden stelt dat hij het spijtig vindt: ?dat we in Brasschaat geen geschikt asielcentrum hebben? en verder dat: ?zo?n leegstaand gebouw als de Sint-Lucas kliniek in Brasschaat van pas zou komen?; dat hij met andere woorden pleit voor de opening van een open asielcentrum in Brasschaat; dat dit een proefballonnetje is dat kan tellen;


Hoort verder D. Hoegaerts die aanvoert dat het niet aan hem is om aan te wijzen waar dat er in Brasschaat wel degelijk mogelijkheden zijn; dat dit dus extra onverstandig is van de OCMW voorzitter; dat vermoedelijk het ministerieel besluit van 29.11.1999 met betrekking tot de materi?le steun aan asielzoekers als excuus zal ingeroepen worden; dat hij zelfs de goede bedoelingen van het ministerieel besluit niet betwijfelt maar dat hij er wel aan twijfelt dat de 1.100 BEF per dag voor de opvang wel toereikend is; dat bovendien het ministerieel besluit geen verplichting inhoudt; dat men door een tekort aan asielcentra in de gemeente steeds meer personen zou moeten opvangen dan men wil of dat nu wettelijk verplicht is; maar dat het hier dus om een politieke keuze gaat: gebeurde de uitspraak van de OCMW voorzitter in samenspraak met het gemeentebestuur en/of met de burgemeester; dat als blijkt dat de OCMW voorzitter niet namens de meerderheid in de gemeenteraad sprak, namens de meerderheid van de bevolking sprak hij in elk geval niet, hij de burgemeester dan vraagt in alle sereniteit welke mogelijkheden er zijn om de OCMW voorzitter op zijn minst terug te fluiten;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat hij het eigenlijk ongepast vindt om mensen te bekritiseren naar aanleiding van uitlatingen in een dagblad temeer omdat de vraagstelling is gebeurd in zijn hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van Klina; dat hij vanuit dezelfde bekommernis als het geachte raadslid en vanuit zijn ervaring als OCMW voorzitter heeft gepleit voor een goede opvang van de asielzoekers; dat er van elke 5.000 vluchtelingen die instromen 27 vluchtelingen worden aangewezen aan de gemeente Brasschaat; dat deze bestaansminimum en kinderbijslag moeten krijgen; dat het niet zo eenvoudig is ze in Brasschaat te huisvesten omwille van de hoge huurprijzen; dat bovendien deze mensen er niet in ge?nteresseerd zijn in Brasschaat te leven; dat ze liever in de grootstad wonen omdat daar een stuk begeleiding wegvalt; dat de voorzitter van het OCMW heeft gezegd dat vluchtelingen veel beter in een asielcentrum kunnen begeleid en opgevangen worden; dat eventuele misbruiken evenwel steeds mogelijk zijn; dat hij dit heeft gezegd vanuit zijn bekommernis voor een goede opvang en misschien ook vanuit een financi?le bekommernis; dat men immers als gemeente geen asielzoekers meer moet opnemen vanaf het ogenblik dat er een asielcentrum is; dat het trouwens inderdaad niet allemaal criminelen zijn die naar hier komen; dat de opvang thans ook geld kost; dat het ook een probleem is de vluchtelingen lokaal te huisvesten; dat thans de helft van de kosten wordt terugbetaald maar dat de minister er mee dreigt niets meer terug te betalen als er geen lokale huisvesting gebeurt; dat het financieel voordeliger is de vluchtelingen onderdak te geven; dat het gaat om een persoonlijk standpunt dat de voorzitter heeft ingenomen als lid van de raad van bestuur sprekend vanuit zijn ervaring vanuit het OCMW;


Hoort de tussenkomst van L. Sevenhans die aanvoert dat los van de bekommernissen van de voorzitter de burgemeester zegt dat de gemeente hier niet kan optreden als bestuur; dat hij hiermee niet akkoord kan gaan; dat hij de uitspraak van de voorzitter ten zeerste betreurt en dat hij denkt dat Brasschaat hiermee niet gediend is; dat los van de politieke kleur vaak blijkt dat het hemd nader is dan de rok; en dat zo bijvoorbeeld in Wommelgem iedereen unaniem tegen was; dat hij de uitspraken van de voorzitter niet kan appreci?ren en dat hij vraagt zulks aan de voorzitter mede te delen;


Hoort de tussenkomst van Camilla Decleer die erop wijst dat de Agalev-fractie het niet eens is met de Vlaams Blok-fractie en het ongepast vindt dat gevraagd wordt naar sancties tegen de OCMW voorzitter; dat deze als voorzitter en politieker het recht heeft een eigen mening te hebben en deze te verkondigen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat de OCMW voorzitter als politieker een standpunt mag hebben en dat hij dit heeft ingenomen vanuit zijn bekommernis over een goede opvang van de vluchtelingen;


Be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                         (w.g.) L. Bertels.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                   L. Bertels.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...