Uitbreiding sociale woonwijk Hoogbos

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 20/03/2008 Aanwezig:F. Van Aperen, voorzitter;D. de Kort, burgemeester;M. Van Honste, J. Casaer, B. Van Deuren, J. Konings, K. Geysen, S. De Roeck en B. Brughmans, schepenen;F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, W. Van der Steen, M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, C. Decleer, W. Van Gastel, A. Van Mechelen, R. Van der Linden, A. De Wachter, K. Geubels, A.M. Naudts-Coppens, G. Smets, F. Germain, K. Spitaels, S. Broos, H. Peeters, B. Ophoff en H. Dirks, leden;W. Hofkens, secretaris. Afwezig:J. Jambon, schepen; P. Hubrechts en H. Leemans, leden.   

018b. Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van K. Spitaels, namens de Vlaams Belang-fractie, nopens “Uitbreiding sociale woonwijk Hoogbos”.

 DE GEMEENTERAAD  Hoort Koen Spitaels, raadslid, die namens zijn fractie een vraag wenst te stellen naar aanleiding van de geplande sociale woningen aan het Hoogbos te Brasschaat; dat op de buurtvergadering het gemeentebestuur de plannen uitvoerig heeft toegelicht en de buurtbewoners enthousiast waren; dat er echter één punt is waarover zij niet enthousiast zijn en waaraan zij graag verandering zouden zien; dat in de huidige toestand het Hoogbos een doodlopende straat is, die volgens de nieuwe plannen zou worden doorgetrokken naar de nieuwe woonwijk, waardoor het rustige karakter van deze wijk in het gedrang komt; dat door het weghalen van de bestaande afsluitpaaltjes aan het eind van de bestaande wijk, een verkeerstroom dreigt te ontstaan die de rustige en kindvriendelijke wijk zal omtoveren tot een onveiligere plaats voor deze kinderen; dat de nieuwe woonwijk tevens bereikbaar is langs de andere kant aan de Pauwelslei; dat de bewoners menen dat de ‘oude’ en de ‘nieuwe wijk’ beiden voordeel zouden hebben aan het behoud van de paaltjes om doorgaand verkeer te verhinderen; dat op de vergadering werd geschermd met het argument dat dit de brandweer mogelijk zou hinderen; dat indien deze redenering wordt doorgetrokken in andere wijken ook paaltjes zouden moeten worden verwijderd (Het Innemen, Martouginlei, Bloemenei, Beemdenstraat enz.); dat er echter voldoende afsluitsystemen zijn die door de brandweer kunnen geopend worden mocht dit nodig zijn in geval van nood; dat ook de huisnummering als tegenargument werd aangehaald omdat die voor brandweer of hulpdiensten voor problemen zou kunnen zorgen; dat indien dit inderdaad verwarrend zou zijn, men de nieuwe woonwijk dan beter een nieuwe benaming kan geven (Nieuwbos, Mooibos, misschien wel Goedbereikbaar Bos); dat hij uit het verslag heeft begrepen dat dit reeds werd aangevraagd aan de cultuurraad; dat zijn fractie van oordeel is dat de inspraak van deze verontruste buurtbewoners een kans moet krijgen en dat derhalve de vraag wordt gesteld of het echt een groot probleem zou betekenen om deze paaltjes (of een ander afsluitmiddel) te laten staan en zo de wrevel van de bewoners nu en in de toekomst weg te nemen;Hoort M. Van Honste, schepen, die antwoordt dat tijdens de infovergadering werd medegedeeld dat om hoge verkeersnelheden te voorkomen, een plein als middenpunt van de nieuwe uitbreiding wordt voorzien; dat om dit deel van de wijk door te gaan men 4 keer een scherpe bocht zal dienen te nemen; dat specifiek naar de voetgangers toe er aan de scholzijde een voetpad komt; dat het opdrachtgevend bestuur “Gesubsidieerde Infrastructuur Omgevingswerken”, uitgaat van een normale aansluiting van fase III bij fase II; dat naar de wijkidentiteit en de logische verkeersafwikkeling toe, een koppeling van de bestaande straten als voorwaarde werd gesteld; dat dezelfde vragen destijds ook bij de aansluiting van fase I bij fase II werden aangegeven; dat door de ingewikkelde structuur van het stratenpatroon men hier geen verkeer verwacht dat omwille van het ontwijken van andere straten, een doorgang zou nemen; dat in het belang van de eenheid en functioneren van de wijk men duidelijk het standpunt van de logische koppeling van fase III aan fase II inneemt;Hoort het antwoord van K. Spitaels, dat de aangevoerde argumenten wel sterk zijn doch dat niet kan ontkend worden dat het verkeer zal toenemen; Hoort het antwoord van M. Van Honste, dat dit verkeer in hoofdzaak van de nieuwe bewoners zelf zal afkomstig zijn en beëindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid. Gedaan in zitting datum als boven. de secretaris,                                                              de voorzitter,(w.g.) W. Hofkens                                                        (w.g.) F. Van Aperen VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: de secretaris,                                                               de voorzitter,    W. Hofkens                                                                 F. Van Aperen 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...