Uitbating van het zwembad Sportoase Elshout.

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 28/09/2006


 


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, W. Van Gastel, F. Meeussen, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. van der Linden, I. Schoenmaekers, W. Janssens en W. Maes, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


C. Colman, S. Vereycken en D. Daggelinckx, leden.


 


 038.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van W. Maes, namens de Vlaams Belang-fractie, nopens de uitbating van het zwembad Sportoase Elshout.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort W. Maes die aanvoert dat hij tijdens de commissievergadering van mei laatstleden de vraag aan de voorzitter stelde of het zwembad Sportoase Elshout de eerste week van september tijdelijk zou gesloten worden voor herstellings- en onderhoudswerken; dat het college daar op dat ogenblik blijkbaar niet van op de hoogte was; dat de sluiting in september zelfs langer aansleepte dan eerst gedacht tot en met 13 september volgens de berichtgeving; dat hij zou willen weten of hiermee een kinderziekte werd verholpen of dat er sprake is van ‘verborgen gebreken’ die zich in de toekomst kunnen herhalen; dat er ook problemen zijn met de personeelsbezetting en meer bepaald bij de redders; dat er bijvoorbeeld niet kan gedoken worden v??r 9.30 uur ’s morgens; dat een tekort aan redders uiteraard gevolgen heeft, niet alleen voor de dienstverlening maar ook voor de veiligheid van de zwemmers; dat hij vraagt dat het gemeentebestuur zou bevestigen dat hieraan verholpen wordt; dat Sportoase zich in een penibele financi?le situatie zou bevinden, met sombere vooruitzichten voor begin 2007; dat de Vlaams Belang-fractie ook hierover graag toelichting zou verkrijgen; dat de uitbating uiteraard een autonoom orgaan is maar dat anderzijds de gemeente niet alleen een relatie heeft met Sportoase, maar ook verplichtingen tegenover de Brasschaatse bevolking; dat de brandweer ook had aanbevolen 600 thermische dekens aan te kopen voor evacuaties in de winter; dat dit tot op heden blijkbaar nog niet gebeurd is;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het hem verwondert dat deze aangelegenheid in de gemeenteraad wordt besproken want dat daar toch een ge?igend orgaan voor bestaat met name de interlokale vereniging; dat trouwens door raadslid Van Aperen verslag zal uitgebracht worden over de werking; dat er in verhouding met de openingsuren en het publiek schitterend werk werd geleverd; dat het bestuur inderdaad in mei niet op de hoogte was van de voorgenomen werken maar dat toen er naar gevraagd werd, werd medegedeeld dat de werken begin september zouden uitgevoerd worden; dat de werken hadden te maken met de beweegbare bodem; dat het geen kleine werken betrof die daarom wat langer hebben aangesleept;


Hoort W. Maes die erop wijst dat het niet de bedoeling was om iets in een negatief daglicht te stellen; dat dit nogal snel wordt beweerd wanneer de Vlaams Belang-fractie vragen stelt; dat hij enkel bekommerd is om de veiligheid;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat de Vlaams Belang-fractie ook haar afgevaardigde heeft in de interlokale vereniging; dat dit trouwens iets nieuws is voor de huidige legislatuur; dat deze aangelegenheid dan ook binnen de interlokale vereniging kan besproken worden;


Hoort de tussenkomst van D. Hoegaerts die stelt dat er, wanneer het om de veiligheid gaat, toch niet kan gewacht worden op een vergadering van de interlokale vereniging;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat er steeds een vergadering van de interlokale vereniging kan bijeengeroepen worden;


Hoort het antwoord van D. Hoegaerts dat hij dat dan zal doen en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                              De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                       (w.g.) D. de Kort.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                              De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                D. de Kort.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...