Tussenkomst van Francis Germain over toegewezen overheidsopdrachten

Voor sommige opdrachten, hoofdzakelijk in de nuts- en dienstensectoren, kunnen de klassieke regels van de mededinging moeilijk spelen en dient de opdracht de facto aan één welbepaalde aannemers, leverancier of dienstverlener (Eandis, Igean, Imea, …) te worden toegewezen.

Voor de andere opdrachten stelt men in eerste instantie vast dat de Brasschaatse KMO’s of middenstand niet systematisch geraadpleegd worden bij het opstarten van een aanschafprocedure en dat de voorkeur dikwijls gegeven wordt aan aannemers, leveranciers of dienstverleners, die voldoening gaven bij de uitvoering van een vroegere opdracht. Op die manier is het voor een nieuwe kandidaat echter moeilijk om aan te tonen dat ook hij een bepaalde opdracht met voldoening kan uitvoeren.

Eveneens stelt men vast dat sommige Brasschaatse KMO’s of middenstand, die wel door het gemeentebestuur werden geraadpleegd, geen gevolg geven aan deze uitnodiging. Soms omdat ze geen interesse voor de opdracht vertonen, soms omdat ze niet voorbereid zijn op deze oproep en aldus niet in staat zijn om binnen de opgelegde termijn een offerte in te dienen.

Met een buitengewone begroting van meer dan 11 miljoen euro voor 2007 beschikt het gemeentebestuur nochtans over een bijzonder krachtig middel om het economische of technologische potentieel van de Brasschaatse KMO’s en middenstand te versterken en de lokale economie te stimuleren. En dit zonder de reglementaire mededingingsvoorwaarden te vertekenen.

Onze fractie stelt aldus voor om een positief signaal naar de Brasschaatse KMO’s en middenstand te geven en in 2008 te streven naar een gevoelige verhoging (verdubbeling?) van hun aandeel in de toewijzing van de klassieke overheidsopdrachten.

De realisatie van deze doelstelling vereist echter een doelbewuste strategie, die op de volgende elementen zou kunnen steunen:

1.    Bij het opstarten van een aanschafprocedure zou er eveneens een afschrift van het bestek moeten worden verstuurd naar de Brasschaatse firma’s die de nodige capaciteiten bezitten om de opdracht uit te voeren en aldus in aanmerking kunnen komen voor deze opdracht. De e-gids op de webstek van het gemeentebestuur kan hier helpen bij het opsporen van deze firma’s.

2.    Parallel met het opmaken van de begroting 2008, zou er een gedetailleerde lijst van de recurrente aankopen (werkingsprogramma) en van de geplande investeringen (investeringsprogramma) voor 2008, met de nodige uitleg, moeten worden verspreid, bijvoorbeeld via de webstek van het gemeentebestuur, om de KMO’s en middenstand de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.

3.    Via de KMO-raad zou een informatie- en sensibiliseringscampagne naar de Brasschaatse KMO’s en middenstand toe moeten worden gevoerd, om hen aan te moedigen actiever deel te nemen aan de gemeentelijke aanschafprocedures en hun specifieke behoeften aan informatie vanwege het bestuur beter te kennen.

Onze fractie is er van overtuigd dat deze ambitieuze doelstelling perfect haalbaar is binnen de krijtlijnen van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten, en is bereid haar samenwerking te verlenen aan elk initiatief van het gemeentebestuur in die richting, hiervoor durven we suggereren dat deze punten in het in wording zijnde beleidsplan worden geïntegreerd.”

Hoort het antwoord van J. Jambon, schepen, dat hij de indruk heeft dat het geachte raadslid voorkennis heeft van het beleidsplan van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot deze aangelegenheid, omdat precies hierin hetzelfde vermeld staat als wat het raadslid beoogt en derhalve wat dit onderwerp betreft dezelfde analyse werd gemaakt;

Hoort het antwoord van J. Casaer, schepen, welke hieraan wenst toe te voegen dat in het Lokaal Sociaal Beleidsplan ook zal worden gepleit voor het invoeren van een sociale clausule in de bestekken van overheidsopdrachten gericht op de tewerkstelling van mindervaliden of sociaal gehandicapten;

Hoort het antwoord van raadslid F. Germain, dat hij verheugd is te vernemen dat het bestuur met zijn verzoek zal rekening houden, doch dat wat betreft het invoeren van voormelde clausule dit in een kostenverhogend effect kan resulteren en de toegankelijkheid van deelname aan de opdrachten zal bemoeilijken;

Hoort het antwoord van J. Casaer dat dit uiteraard bedoeld is voor overheidsopdrachten waar grote bedrijven aan kunnen deelnemen die, wat dit betreft minder problemen zullen ondervinden om hieraan te beantwoorden en beëindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...