Toegevoegd agendapunt i.v.m. wijkvergadering Maria-ter-Heide

Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Belang-fractie nopens de toelichtingen gegeven door de burgemeester tijdens de wijkvergadering van Maria-ter-Heide, maandag 16.01.2006.

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 26/01/2006


 


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, C. Colman, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, S. Vereycken, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. Van der Linden, D. Daggelinckx, I. Schoenmaekers, W. Janssens en W. Maes, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig: F. Van Aperen, W. Van Gastel en F. Meeussen, leden.


 
025a.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Belang-fractie nopens de toelichtingen gegeven door de burgemeester tijdens de wijkvergadering van Maria-ter-Heide, maandag 16.01.2006.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort L. Sevenhans die opmerkt dat tijdens de wijkvergadering van 16.01.2006 de burgemeester een aantal realisaties van het schepencollege voorstelde zoals het organiseren van een tri?nnale, het organiseren van een opendeurdag in het militair kamp en het op stapel zetten van verschillende woningbouwprojecten; dat hij graag van de burgemeester de juiste stand van zaken zou willen kennen van de drie projecten die hij als toekomstige realisaties van het schepencollege aan de burgers voorstelde tijdens de wijkvergadering, namelijk:


a)      de bouw van 24 sociale woningen aan de Antwerpenlei;


b)      de bouw van (30?) betaalbare woningen aan de Wipstraat met behoud van de wip;


c)      de bouw van 30 betaalbare woningen aan de Claesstraat;


dat hij wat het eerste project betreft graag zou vernemen in welke mate het college betrokken is bij de bouw van sociale woningen in de Antwerpenlei en wat de overige projecten betreft welke garanties het schepencollege kan geven dat het om betaalbare woningen gaat en wat dit dan juist betekent; dat hij zich afvraagt of dit betekent dat er subsidies zullen worden verleend en wat daarvoor dan de eventuele criteria zijn;


Hoort verder L. Sevenhans die aanvoert dat hij wat de bouw van 24 ‘sociale woningen’ aan de Antwerpenlei betreft aanvankelijk een beetje schrok omdat hij hier niets van had vernomen; dat achteraf bleek dat het om huurwoningen zou gaan; dat de verstrekte informatie niet helemaal correct is; dat CDSCA geen sociale woningen kan bouwen, dat enkel een sociale woningmaatschappij dat kan; dat hij daarover informatie heeft ingewonnen; dat als dit inderdaad op een fout berust deze best kan rechtgezet worden; dat hij ook graag meer zicht zou krijgen op de timing; dat volgens zijn informatie de architect zou aangeduid zijn; dat alles een beetje vertraging heeft opgelopen omdat er iets was misgelopen met de aanbesteding; dat hij zich afvraagt wat de burgemeester weet over dit project; dat CDSCA het thans heeft over 12 + 6 of 18 woningen; dat dit te verklaren is, dat er namelijk al 4 families vertrokken zijn en dus nog slechts 4 woningen bewoond; dat het aantal nog wel zal zakken;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat het raadslid voor een aantal zaken gelijk heeft; dat de gemeenteraad in 1998 een motie heeft goedgekeurd om voor de bewoners die moeten verhuizen andere woningen te voorzien; dat hij ook heeft vernomen dat er 18 woningen zouden gebouwd worden; dat er voor de eerste reeks van 12 woningen het contract voor het ontwerp reeds zou zijn getekend; dat administrateur-generaal de Volder heeft gezegd dat de plannen met de huidige bewoners zouden worden besproken en dat er zoveel mogelijk met hun huidige verzuchtingen rekening zou gehouden worden; dat wat de timing betreft volgens de heer de Volder de woningen volgens zijn inschatting beschikbaar zullen zijn voor de bewoners binnen 2 tot 2,5 jaar; dat er maar 18 woningen worden gebouwd omdat er inderdaad reeds een aantal bewoners vertrokken zijn; dat hij de heer de Volder heeft gevraagd een bevraging te doen; dat het bestuur ook teleurgesteld is dat er slechts 18 woningen gaan komen maar noch bouwheer noch eigenaar is; dat dit dossier inderdaad geen betrekking heeft op sociale woningen ‘sensu stricto’ maar dat CDSCA inderdaad toch een sociale taak en opdracht heeft; dat het contract met de architect getekend is;


Hoort L. Sevenhans die erop wijst dat het inderdaad om militaire huurwoningen gaat; dat thans alleen nog kan getracht worden zo maximaal mogelijk in te spelen op de behoeften van de huidige bewoners;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat aan de heer de Volder ook werd medegedeeld dat het bestuur niet gediend is met leegstand en dat deze hem verzekerd heeft dat aan de plaatselijke beheerder opdracht zou gegeven worden om de situatie goed op te volgen; dat er ook gevraagd is een bouwtechnisch verslag op te maken van de woningen;


Hoort L. Sevenhans dat CDSCA in het verleden ook heeft gezegd dat er 24 woningen zouden komen; dat hij terzake een vraag aan de minister gaat stellen om te vermijden dat de indruk ontstaat dat CDSCA zich in dit dossier aan speculatie zou bezondigen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat hij het belangrijk vindt dat er een bouwtechnisch verslag komt en dus een bijkomend onderzoek naar de toestand van de woningen;


Hoort de vraag van M. Soetens om er bij CDSCA op aan te dringen maatregelen te nemen in verband de leegstand in de Haelenlei;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat aan de kabinetschef van de minister is gevraagd dit dossier mede te begeleiden;


Hoort L. Sevenhans die stelt dat de punten b) en c) draaien rond het begrip betaalbare woningen; dat hij aanneemt dat het wat betreft de Wipstraat om een verspreking gaat en niet om 30 woningen maar om een 18-tal; dat het hem in verband met dit dossier vooral stoort dat wordt gesteld dat woningen kunnen gebouwd worden zonder dat de staande wip moet verdwijnen; dat de reden waarom hij hieraan twijfelt een incident is dat zich in de zomer heeft voorgedaan; dat er toen namelijk een pijl van de wip is afgeketst en het glazen dak van een in de straat geparkeerd voertuig heeft doorboord; dat hij zich afvraagt wat er dan kan gebeuren eens de woningen er staan; dat hij er begrip voor heeft dat men gronden ten gelde wil maken zeker als hij ziet wat de huidige kostprijs per vierkante meter voor bouwgrond is; dat deze kostprijs dan toch ook zal vertaald worden in de kostprijs van de woningen; dat hij zich afvraagt welke de garanties zijn dat er inderdaad betaalbare woningen zullen komen; dat er ter zake misschien criteria kunnen vastgelegd worden; dat dit voor de Wipstraat wellicht kan gebeuren omdat het hier om gemeentegronden gaat; dat dit in de Claesstraat echter niet het geval is;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat wat de Claesstraat betreft er bij de ontwikkelaars steeds is aangedrongen op betaalbare woningen; dat er voor sociale woningen een aantal criteria zijn vastgelegd; dat het de bedoeling was te voorzien voor personen die net buiten de criteria vallen; dat het precies deze types van woningen zijn die het sterkst in prijs stijgen; dat er een kostprijs was vooropgesteld van ongeveer 200.000,00 EUR; dat dit bedrag echter niet vaststaat; dat wat wel vaststaat voor de Wipstraat, is dat de gronden niet zullen verkocht worden; dat wordt onderzocht of die gronden niet in erfpacht kunnen gegeven worden in plaats van ze te verkopen; dat dit wordt onderzocht zowel vanuit juridisch oogpunt als vanuit het oogpunt van financieringsmogelijkheden door de banken voor degenen die er een woning op bouwen; dat er binnen het woongebied nog slechts 1,35% beschikbaar is; dat er ook in het woonuitbreidingsgebied de facto nog slechts 1,73% mogelijkheden zijn; dat het de bedoeling is dit als reservegebied te behouden en dat er dus op deze uitbreidingsgebieden voorlopig niet gebouwd zal worden; dat verder wat de Wipstraat betreft nooit over een vast aantal woningen is gesproken en zeker niet over 30; dat er op de dienst planologie ter voorbereiding van de studie wel degelijk schetsontwerpen zijn gemaakt met voorstellen van ruimte indeling; dat elk schetsontwerp ongeveer uitgaat van een 15-tal eengezinswoningen met een perceelsoppervlakte van circa 350 m?; dat er tevens van wordt uitgegaan dat circa 2.000 m? openbaar groen voorzien wordt waarin de bestaande wip is opgenomen alsook het lokaal voor de vereniging van de wip;


Hoort de opmerking van L. Sevenhans dat hij de bedoeling van het bestuur begrijpt om betaalbare woningen aan te bieden maar dat hij er aan twijfelt dat dit realiseerbaar is; dat hij bovendien de mening is toegedaan dat de bouw van woningen niet verzoenbaar is met het behoud van de wip; dat het bestuur op een bepaald ogenblik dus toch de keuze zal moeten maken; Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat de huidige plannen enkel schetsontwerpen zijn die nog op hun haalbaarheid zullen getoetst worden; dat hier zeker de club bij betrokken zal worden;


Hoort L. Sevenhans die erop wijst dat wat de Claesstraat betreft de gemeente geen eisen kan stellen en enkel kan rekenen op de goodwill van de ontwikkelaar;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat dit niet enkel op de goodwill van de bouwpromotor steunt maar ook op de bepalingen van het BPA; dat betrokken promotor duurdere woningtypes zou kunnen bouwen maar dat niet gaat doen;


Hoort de opmerking van L. Sevenhans dat er verwachtingen zijn geschapen; dat er misschien beter wat meer voorzichtigheid in acht zou kunnen genomen worden; dat het begrip ‘betaalbare woningen’ slechts een theoretisch begrip is;


Hoort de tussenkomst van R. Van der Linden die wijst op de moeilijkheid voor jonge tweeverdieners die net buiten de voorwaarden van de sociale woningbouwmaatschappij vallen om aan ‘betaalbare’ kleine of middelgrote woningen te geraken;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het bestuur er naar streeft ook in het segment van de ‘middenklasse’ de mogelijkheid aan te bieden eigendommen te verwerven; dat het bestuur alle mogelijke initiatieven die op het vlak van het aanbieden van betaalbare woningen bestaan, in kaart aan het brengen is, in samenspraak met een jurist;


Hoort L. Sevenhans die stelt dat hij er alle begrip voor heeft dat de gemeente iets probeert te doen in dit segment; dat hij er ook de aandacht op wil vestigen dat er in Brasschaat appartementen worden verkocht voor 350.000,00 tot 400.000,00 EUR;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het bijzonder moeilijk is voor jonge mensen om iets te kopen; dat er nog circa 750 onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen zijn in het woongebied voor diegenen die zelf eengezinswoningen willen bouwen;


Hoort de vraag van A. Van Mechelen of er geen clausule kan opgenomen worden waardoor de betrokken woningen worden voorbehouden voor Brasschatenaars die al 10 of 20 jaar in de gemeente wonen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat alle opties juridisch worden onderzocht;


Hoort de opmerking van A. Van Mechelen dat dit in andere provincies ook gebeurt en of dit kan opgevolgd worden;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat er in de loop van de voorbije 5 jaar 108 sociale huurwoongelegenheden werden gecre?erd; dat er op de dag van vandaag in totaal 1.188 sociale woongelegenheden op het grondgebied van de gemeente in gebruik zijn; dat dit 9,9% is van het totale woningaanbod in de gemeente; dat de woningen van de wijk Driehoek, Kaart en Maria-ter-Heide en van de eerste fase van Het Leeg de Rietbeemden thans nog bezwaarlijk sociale woningen kunnen genoemd worden en dienen beschouwd te worden als middelgrote woningen die prijzen halen van 220.000,00 EUR en dus eigenlijk uit het sociale aanbod wegvallen; dat als de sociale koopwoningen uit het sociale woningbestand wordt gehaald er nog 265 huurwoningen resteren of slechts 2,2% van het totale woningbestand van de gemeente; dat het daarom is dat dit gemeentebestuur eerst en vooral kiest voor de sociale huurwoning omdat deze meerdere keren haar doelgroep kan bedienen; dat het ook om deze reden is dat het bestuur op zoek gaat naar nieuwe vormen om nog andere groepen van mensen aan te spreken bijvoorbeeld onder de vorm van de reeds eerder geciteerde erfpacht;


Hoort de opmerking van A. Van Mechelen dat er nog een wachtlijst bestaat van 250 aanvragen voor sociale woningen en dat er thans wordt gezegd dat dit zal worden stopgezet terwijl er nog gronden beschikbaar zijn;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat, als men thans deze gronden ook nog zou verkopen, alles is volgebouwd en de gronden  definitief verloren zijn en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                       De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                    (w.g.) D. de Kort.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                       De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                              D. de Kort.


 


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...