Sluiting postkantoor Maria-ter-Heide

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 21/12/2006


 


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, L. Delvaux, A. Janssens, W. Van Gastel, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. van der Linden, D. Daggelinckx, I. Schoenmaekers, W. Janssens, W. Maes en A. Van Eecke, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


C. Colman, A. De Wachter, S. Vereycken, leden.


 022a.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van W. Maes, namens de Vlaams Belang-fractie, nopens de sluiting van het postkantoor van Brasschaat-Maria-ter-Heide in 2007.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort W. Maes die erop wijst dat onlangs het bestuur van De Post een lijst van postkantoren heeft bekendgemaakt, die in de loop van 2007 definitief hun deuren sluiten; dat er in heel het land 277 kantoren zouden sluiten; dat de provincie Antwerpen 26 postkantoren zou verliezen en in Brasschaat het postkantoor Maria-ter-Heide gedoemd is om op 31 maart te verdwijnen; dat volgens De Post deze nieuwe herstructurering de concurrentie het hoofd moet helpen bieden als over enkele jaren haar monopolie op de gewone brievenpost sneuvelt; dat de sluiting van de postkantoren als gevolg daarvan dus zeker geen verrassing is; dat eerder dit jaar het uurrooster van het postkantoor van Brasschaat-Maria-ter-Heide al drastisch gewijzigd was en de openingsuren beperkt tot drie uren in de namiddag zogenaamd om “beter te kunnen voldoen aan de behoeften van het cli?nteel”; dat de geplande sluiting van dat kantoor aldus een bijkomende vermindering betekent van de dienstverlening aan de plaatselijke bevolking; dat door De Post echter was beloofd dat de sluiting van de kantoren gepaard zou gaan met de opening van meer postpunten; dat uit de informatie vanuit De Post zelf blijkt dat men voor wat Brasschaat-Maria-ter-Heide betreft, nog steeds bezig is met de eerste stap in dit proces, namelijk het zoeken naar geschikte kandidaten; dat als gevolg van de sluiting van het postkantoor van Brasschaat-Maria-ter-Heide de klanten naar het kantoor Brasschaat-Driehoek worden verwezen; dat dit een onaangenaam nieuws is voor heel wat ouderen en voor mensen die niet over een wagen beschikken of die niet de tijd hebben om telkens naar een postkantoor te gaan dat verder uit de buurt ligt; dat dit aantoont dat het conformeren aan de Europese regelgeving dikwijls gepaard gaat met meer administratieve rompslomp, stijgende kosten en minder comfort voor de burgers; dat hij op basis hiervan volgende vragen wenst te stellen:


         Heeft De Post voorafgaand overleg gepleegd met het gemeentebestuur over deze kwestie? Zo ja, op basis van welke objectieve criteria werd beslist het postkantoor van Brasschaat-Maria-ter-Heide te sluiten?


         Verschillende gemeenten (Meise, Vilvoorde,?) hebben hun ongenoegen geuit bij de plannen van De Post. Heeft het gemeentebestuur van Brasschaat geprotesteerd tegen de geplande sluiting?


         Welke maatregelen zal het gemeentebestuur treffen om de toegang tot de andere postkantoren op het grondgebied van de gemeente voor de minder valide inwoners van Maria-ter-Heide te vergemakkelijken?


Hoort het antwoord van de burgemeester dat hij het nieuws ook heeft vernomen via de kranten; dat er dan contact werd genomen met de post; dat zij een brief hadden verstuurd op 22 november 2006; dat die brief niet is toegekomen; dat veiligheidshalve werd gevraagd de brief te faxen; dat er in de brief vermeld is dat er geen sluiting zal plaatsvinden vooraleer er een alternatief postpunt wordt gevonden; dat het bestuur hoe dan ook verwonderd was want dat schepen Le Bon verscheidene informatiemomenten van de post heeft bijgewoond; dat hem toen werd medegedeeld dat er in Brasschaat geen sluitingen zouden plaatsvinden dat naar aanleiding van de staking van De Post in de Augustijnslei een aantal vertegenwoordigers op het bouwcollege werden uitgenodigd om samen naar een alternatieve locatie te zoeken; dat er 2 bezoeken aan de site van de Luitenant Coppenskazerne werden gebracht: dat ook de locatie van de civiele bescherming werd onderzocht maar dat deze niet interessant bleek omwille van de meestal ochtendlijke activiteiten van De Post en de hinder daarvan voor de omwonenden; dat er ook nog besprekingen zijn geweest over het postkantoortje aan de Lage Kaart waar verbouwingen worden gepland aan het sanitair maar ook aan de infrastructuur van het duivenlokaal; dat werd gedacht aan een globale aanpak van de verbouwingen; dat ook tijdens deze besprekingen werd bevestigd dat er in Brasschaat geen sluiting zou zijn; dat er volgende week woensdag een vergadering zal plaatsvinden met een vertegenwoordiging van De Post en van de middenstand over de organisatie van een postpunt;


Hoort de tussenkomst van D. Hoegaerts die zich afvraagt of het postkantoor zal behouden blijven indien mocht blijken dat er geen interesse zou bestaan vanwege de middenstand;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat eerst het resultaat van de besprekingen moet afgewacht worden en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


De Secretaris,                                                              De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                       (w.g.) D. de Kort.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


De Secretaris,                                                              De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                D. de Kort.


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...