Retributie 2008-2012 op het ophalen van huishoudelijk afval

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;Overwegende dat het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen wordt afgehaald door middel van huisvuilcontainers of huisvuilzakken;Gelet op het principe van “de vervuiler betaalt”;Overwegende dat de invulling van dit principe beter wordt bereikt indien men slechts betaalt voor het volume huisvuil dat men daadwerkelijk produceert; dat dit niet wordt bereikt door middel van een belasting maar veeleer door middel van een retributie aangezien men bij een retributie slechts betaalt naargelang het volume huisvuil dat men produceert en het gebruik dat gemaakt wordt van de wekelijkse ophaaldienst;Gelet op zijn besluit van 23 november 2006 houdende vaststelling van de retributie 2007 voor het afhalen van normaal huisvuil of daarmee vergelijkbare afvalstoffen door middel van huisvuilcontainers van 240 of 120 liter of huisvuilzakken van 60 of 30 liter;Overwegende dat het tevens aangewezen is een retributie vast te stellen voor het afhalen van normaal huisvuil of daarmee vergelijkbare afvalstoffen door middel van een huisvuilcontainer van 60 liter;Overwegende dat het aangewezen is voormeld besluit te herzien en opnieuw vast te stellen voor de dienstjaren 2008 tot en met 2012;Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 2 juli 1981 en de latere wijzigingen terzake, betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen;Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaamse reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA);Gelet op de omzendbrief BA-2004/03 van 14 juli 2004 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken;Hoort F. Germain en L. Sevenhans die de stemming door hun fractie toelichten als volgt:”Wie de pers van de laatste weken van dichtbij volgde kon er niet naast kijken: het dagelijkse leven wordt steeds duurder: “Basisproducten worden tot 30% duurder”, “Appelsap wordt fors duurder: 2 tot 25 procent meer”, “Provinciale belasting met 30% verhoogd”, “Aardgas tot 250,00 euro duurder”, enz …In dit concert wou het gemeentebestuur blijkbaar niet afwezig blijven en wil vandaag een reeks retributies en belastingen opmerkelijk verhogen.Tijdens de laatste gemeentelijke commissie werd ons uitgelegd dat de zittende coalitie, ondanks deze verhogingen, één van haar verkiezingsbeloften bleef nakomen, namelijk geen verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing noch van de gemeentelijke aanslagvoet voor de personenbelasting. Wie deze beloften van toen van dichter bij bekijkt, merkt echter dat de realiteit anders is.Zo beloofde Open-VLD-Brasschaat “een fiscale stop op het gemeentelijk niveau”. In de Zevende Dag van 1 oktober 2006 – één week voor de verkiezingen dus – verklaarde de heer Verhofstadt zelfs dat “Wij liberalen staan er borg voor dat de belastingen niet zullen stijgen”.Aan de kant van de NV-A verspreidde de toekomstige schepen Jambon een folder met zijn 5 “engagementen” waarvan het vijfde als volgt luidt: “En niet onbelangrijk: ondanks al deze realisaties verhoogt de belastingsdruk voor bedrijven en particulieren niet”.En CD&V kon niet achterwege blijven en schreef: “Het (programma van CD&V/NV-A) is bovendien haalbaar en er zullen geen belastingsverhogingen nodig zijn”.Bij de goedkeuring van de beleidsnota zeiden we al het volgende: “Het moet echter duidelijk zijn dat we hierdoor niet de vrije hand geven aan het schepencollege. In de komende weken, maanden en jaren zullen we de implementatie van deze nota en haar vertaling in concrete acties met een bijzondere aandacht opvolgen.”Op het vlak van de retributies zijn de voorgestelde verhogingen eveneens veel hoger dan de normale indexering, en soms is dat inderdaad terecht.Maar het valt mij op dat dit salvo van verhogingen steeds in het begin van de legislatuur voorkomt. En dat zal de burger ook wel niet ontgaan. Ik droom soms van een coalitie die de belastingen en retributies zou verhogen op het einde van de legislatuur, juist vóór de verkiezingen. Kwestie van duidelijke taal te spreken ten aanzien van de kiezers.Binnen het lijstje van het bestuur springt natuurlijk de verhoging van de retributie op de grijze container in het oog en dit zal zeker niet in goede aarde bij de burgers vallen. We zijn er ons van bewust dat er mogelijkheden bestaan om deze verhoging te ontlopen via een verregaande sortering. In theorie stelt dat geen probleem. Maar in de praktijk is dit, voor een aantal mensen, echter niet mogelijk. Ik denk dan in de eerste plaats aan de hardwerkende Vlaming die minder gemotiveerd is om thuis een mini containerpark op te zetten. Deze categorie betaalt dus het volle pond. En dat beseft het bestuur heel goed, dat in zijn eigen ramingen rekening heeft gehouden met een belangrijke meerontvangst! Het is echt geen neutrale budgettaire operatie.Maar als men via de uitgebreide sortering –om het restafval te beperken- verplicht is om zich naar het containerpark te verplaatsen, dan hebben we daar toch ook bemerkingen bij. Indien de burger bereid is te sorteren, mag de gemeente wel het huisvuil aan huis ophalen. Als was het maar om de CO2 uitstoot door al de verplaatsingen naar het containerpark te beperken.We stellen uiteraard ook vast dat er in Brasschaat meer restafval geproduceerd wordt dan het gemiddelde in Vlaanderen en dat er dus iets moest gebeuren. Maar of de burger treffen in zijn portefeuille de beste methode is hiervoor, durven we te betwijfelen.Collega’s, we mogen niet uit het oog verliezen dat afvalophaling een van de kerntaken is van een gemeente; daarvoor betaalt de burger trouwens zijn gemeentebelasting. Maar het Brasschaatse bestuur besteedt dit belastingsgeld liever aan andere projecten en moet dus een tweede keer langs komen bij de burger.Burgemeester, in het door ons mee gesteunde beleidsplan was er inderdaad een verhoging van de retributie op restafval voorzien, die ons inziens verdedigbaar was. De verhoging die u vandaag voorstelt is echter te verregaand. Hiermee ondergraaft het bestuur al onmiddellijk een stuk van zijn geloofwaardigheid: met het voorliggende voorstel zal Brasschaat niet alleen een groene maar eveneens een dure, zelfs zeer dure, gemeente worden.Het is de overtuiging van onze fractie dat de geplande verhogingen een asociaal karakter vertonen; om die reden zullen we het voorstel van het gemeentebestuur aldus niet goedkeuren.”Hoort C. Decleer die de stemming door haar fractie toelicht als volgt:Vanzelfsprekend is onze Groen!-fractie het eens met het principe “de vervuiler betaalt“ als economisch reguleringsinstrument richting preventie. Zeker als er, zoals in Brasschaat, gewerkt wordt met gedifferentieerde tarieven voor de verschillende afvalstromen zodat sorteren wordt beloond.Retributies op restafval situeren zich eigenlijk op het einde van het afvalverhaal.Het verhogen van de retributie volgens het principe “de vervuiler betaalt” moet echter zoveel mogelijk gepaard gaan met vele preventieve maatregelen aan de bron, het principe van de ladder van Lansinck indachtig (eerst preventie en hergebruik, dan sorteren en recycleren, dan pas verbranden van het restafval) en met een pakket aan maatregelen naar de verschillende doelgroepen toe. Doelgroepenwerking is een zeer belangrijk deel van sensibilisering.Toch is er nu voor Groen!-Brasschaat een dilemma. De verdubbeling van de retributies voor restafval is voor iedereen gelijk maar komt veel zwaarder aan voor de sociaal zwakkeren in Brasschaat en kan hen in problemen brengen. Naar analogie met huursubsidies of het financieel ondersteunen wat betreft energierekeningen zou het op een of andere manier ondersteunen van de sociaal zwakkeren in onze gemeente om de afvalrekening te kunnen betalen eventueel een optie kunnen zijn?Deze veel hogere retributies zijn namelijk oké als mensen, zonder daarvoor enorme inspanningen te leveren, restafval gemakkelijk kunnen vermijden en meer kunnen recycleren. Spijtig genoeg is dit nog niet het geval. Het aanbod in winkels en grootwarenhuizen is nog niet afvalarm genoeg en recyclage van vele verpakkingen is nog niet mogelijk (denk aan botervlootjes, yoghurtpotjes enz.) Preventie via de producent van deze verpakkingen en de eindverkopers is nog verre van ideaal.In de themacommissies milieu heb ik dan ook al verschillende malen verwezen naar de producentenverantwoordelijkheid. Want ondanks de invoering van nieuwe aanvaardingsplichten en de pogingen om de industrie 100% verantwoordelijk te maken voor verpakkingsafval van huishoudens, is er op het terrein nog niet veel veranderd.Voor de burger moet het duidelijk zijn wanneer hij waarvoor betaalt en liefst moet hij maar 1 keer betalen. Nu betaalt hij vaak de afvalkost bij de aankoop van het product en een tweede keer bij de retributie van het restafval. De strategie bij aanvaardingsplichten moet zijn om alles bij de aankoop van het product te laten betalen.Groen! heeft op Vlaams niveau steeds gepleit voor maatregelen om hier iets aan te doen. Ik denk hierbij aan de ecotaksen indertijd, ecoboni, statiegeldsystemen en retourpremies. Maatregelen die ook sluikstorten kunnen tegengaan.Om te besluiten heeft onze fractie 2 vragen:Wat gaan we als gemeente ondernemen om te werken aan preventie bij de bron van verpakkingsafval en om de producentenverantwoordelijkheid via Igean, VVSG of Vlaamse regering bij Fostplus aan te kaarten en af te dwingen?Wat met de sociaal zwakkeren? Het voorzien in de dagelijkse behoefte wordt al langer hoe duurder en moeilijker voor hen. Zolang afvalarm winkelen niet echt mogelijk is komt de verdubbeling van de retributies voor restafval er bovenop. Welke sociale correctie kan voor hen voorzien worden?Hoort J. Jambon die antwoordt dat de verhoging nog altijd niet de kosten van de restafvalverwerking – en ophaling dekt; dat het tarief in de eerste plaats tot doel heeft minder afval te produceren en dus bij goed sorteren, in grote mate kan worden ontweken; BESLUITmet 23 ja-stemmen (F. Van Aperen, voorzitter; D. de Kort, burgemeester; M. Van Honste, J. Casaer, B. Van Deuren, J. Konings, K. Geysen, J. Jambon, S. De Roeck en B. Brughmans, schepenen; F. Van Bergen, H. Lauwers, H. Vanderbecken, C. Decleer, P. Hubrechts, W. Van Gastel, A. Van Mechelen, R. van der Linden, M.A. Naudts-Coppens, H. Leemans, E. Heirman, S. Broos en B. Ophoff, leden) tegen 9 neen-stemmen (L. Sevenhans, M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, W. Maes, K. Geubels, G. Smets, F. Germain, K. Spitaels en H. Peeters, leden): Art.1.- Met ingang van 1 januari 2008 en eindigend op 31 december 2012 wordt voor het ophalen van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen dat aan de huisvuilophaaldienst wordt aangeboden in de grijze huisvuilcontainers van 240 of 120 of 60 liter inhoud of in huisvuilzakken van 60 of 30 liter, een gemeentelijke retributie gevorderd.Art.2.- a)       De retributie per sticker die bij iedere ophaalbeurt per grijze huisvuilcontainer moet worden gekleefd bedraagt:          1,50 euro per huisvuilcontainer van 60 liter;          3,00 euro per huisvuilcontainer van 120 liter;          6,00 euro per huisvuilcontainer van 240 liter;b)      voor de huisvuilzakken bedraagt de retributie:           1,50 euro voor een zak van 60 liter;           0,75 euro voor een zak van 30 liter.De distributie van de stickers en huisvuilzakken gebeurt door de gemeente op de wijze door het college van burgemeester en schepenen te bepalen.Art.3.- De retributie wordt geïnd op het ogenblik waarop de stickers en/of huisvuilzakken worden afgeleverd ten laste van degene die erom verzoekt.Art.4.- Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavige beslissing zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden gezonden.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...