Realisatie zwembadinfrastructuur Brasschaat/Schoten.


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 27/12/2001


 


Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, P. Install?, F. Van Aperen, C. Colman, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, H. Schoepen, W. Van Gastel, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


J. Van Sanden, lid.


 033.


Realisatie zwembadinfrastructuur Brasschaat/Schoten. Discussieconcept. Goedkeuring.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Overwegende dat naar aanleiding van de sluiting van de gemeentelijke zwembaden overleg werd gepleegd met de gemeente Schoten met het oog op de realisatie van een nieuw zwemcomplex dat geschikt is voor beide gemeenten;


Overwegende dat aansluitend aan de inmiddels gevoerde besprekingen met afgevaardigden van de gemeente Schoten thans een 10-punten discussieconcept voor een mogelijke intergemeentelijke samenwerking wordt voorgelegd, als volgt:


1.     de realisatie van een intergemeentelijk zwembad op de grens Schoten (Elshout)/Brasschaat (Park), waarbij de parking (deels) op Schotens grondgebied ligt en het gebouw op grondgebied van Brasschaat;


2.     een zwembad volgens nieuwbouwproject, waarbij twee 25m baden (??n competitiesportgericht), doelgroepen- en instructiebad en recreatief uitgebouwd gedeelte;


3.     een verdeling van de investerings– en exploitatiekost op basis van 60% voor Brasschaat en 40% voor Schoten met een gelijke verdeling van de bestuursmandaten in noodzakelijk op te richten organen;


4.     een stelsel van publiekprivate samenwerking kan nader uitgewerkt worden, waarbij ook plaats kan zijn voor een intergemeentelijke exploitatie door de inbreng van een personeelscapaciteit van de beide sportdiensten en het hiervoor noodzakelijke personeel uit beide zwembaden (redders, onderhouds– en kassapersoneel);


5.     Schoten zal niet participeren in een eventueel later te bouwen en te exploiteren openluchtzwembad;


6.     de gebruiksfaciliteiten naar topsporters zullen geoptimaliseerd worden;


7.     de nieuwbouwplannen in overleg met personeel en clubs tot stand komen;


8.     beide gemeenten inspanningen leveren dat een bushalte wordt voorzien en dat de frequenties en trajecten van het openbaar vervoer worden aangepast;


9.     verbeteren en verdere aandacht gaat naar veiliger fietsverkeer via de Elshout en via het Peerdsbos/De Zeurt (3 bruggen: Peerdsbosbaan, Hertendreef, Elshoutbaan);


10.  een timing wordt vooropgesteld waarbij in 2002 plannen en bouwvergunning tot stand komen en de aanvang van de werken in 2003 kan gepland worden zodat een oplevering kan worden voorzien vanaf het tweede semester van 2004;


Overwegende dat de instemming van de raad aangewezen is met het oog op de verdere bespreking en uitwerking van voormeld discussieconcept;


Gelet op het voorstel van het college van burgmeester en schepenen;


Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117;


Hoort D. Hoegaerts, raadslid, die meedeelt dat zijn fractie voorbehoud maakt voor de eventualiteit dat het openluchtcomplex niet zou heropend worden omdat het voor de Brasschaatse inwoners van belang is dat deze recreatiemogelijkheid zou blijven bestaan;


Hoort F. Van Aperen, raadslid, die volmondig de steun van zijn fractie toezegt aan het voorstel tot een intergemeentelijke samenwerking met Schoten;


Hoort de raadsleden P. Hubrechts en F. Meeussen die stellen dat voor hen openlucht recreatie bij het zwembad moet kunnen behouden blijven;


Hoort de burgemeester, die meedeelt dat het de bedoeling is over de inhoud van het voorliggend discussieconcept, door middel van werkgroepen, v??r einde februari 2002 tot een definitief standpunt te komen in verband met de realisatie van een intergemeentelijke zwembadinfrastructuur met de gemeente Schoten;


 


BESLUIT


met 25 ja-stemmen (L. Bertels, burgemeester-voorzitter; C. Decleer, W. Van der Steen, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen; F. Van Bergen, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, P. Install?, F. Van Aperen, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, L. Delvaux, A. Janssens, H. Schoepen, W. Van Gastel en F. Meeussen, leden) bij 6 onthoudingen (D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, C. Colman, A. De Wachter en B. Gauthier, leden):


 


Enig artikel: Instemming wordt betuigd met het voorgelegde voorstel van 10-punten discussieconcept als basis voor een mogelijke intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeente Brasschaat en Schoten met het oog op de realisatie van een nieuw zwemcomplex dat geschikt is voor beide gemeenten, mits v??r einde februari 2002 duidelijkheid bestaat nopens de slaagkansen van de voorgestelde samenwerking.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                     (w.g.) L. Bertels.


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Burgemeester,


 


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                               L. Bertels.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...