Prins Kavelhof. Ontwikkeling door middel van erfpacht. Bekrachtiging.

018 Prins Kavelhof. Ontwikkeling door middel van erfpacht. Bekrachtiging.

 Overwegende dat de gemeente geconfronteerd wordt met een bevolkingspiramide waarvan 26% ouder is dan 65 jaar;Overwegende dat verwacht wordt dat dit in 2014 ongeveer 29% zal zijn;Overwegende dat teneinde een antwoord te bieden aan de voortschrijdende vergrijzingsproblematiek het de wens is van het OCMW en het gemeentebestuur om in het kader van integrale duurzame ontwikkeling, de terreinen van het Prins Kavelhof in erfpacht te geven voor minimum 50 jaar met als doel deze te laten ontwikkelen voor zorggerelateerde infrastructuur en aanverwante activiteiten;Gelet op het ontwerp van bevragingstekst;Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43;Hoort de opmerking van Herman Lauwers, raadslid, dat in het voorliggende document van erfpacht bevraging toch al met een groot gedeelte van de in de commissie gemaakte opmerkingen werd rekening gehouden, zoals het feit dat het nu geen verkoop van gronden betreft en geen verkoop van het Vesaliusgebouw evenals het behoud van het gabarit van het St. Jozefgebouw; dat deze aanpassingen trouwens hadden kunnen worden vermeden indien de betrokken commissie van in het begin bij het dossier was betrokken; dat hij evenwel de bedenking maakt dat de huidige locatie niet noodzakelijk beantwoordt aan de nood van de senioren om in het Centrum gehuisvest te zijn en misschien de denkpiste in overweging moet worden genomen om het project in het Centrum onder te brengen omdat dikwijls de fout wordt gemaakt de infrastructuur voor senioren te isoleren van het centrum; de huidige site zou dan als plaats voor het nieuw administratief centrum kunnen dienen;Hoort verder de bedenking van H. Lauwers dat de voorwaarden van de erfpacht heel ruim zijn; dat maximaal 50 % van de grond kan worden bebouwd met een hoogte van zes bouwlagen zoals het Vesaliusgebouw; dat hij zich ook zorgen maakt over het gebrek aan opmerkingen over de herlocalisatie van de culturele infrastructuur; meer nog dat aan de gegadigden een visie omtrent zorginfrastructuur wordt gevraagd, terwijl het bestuur precies deze visie zou moeten aanreiken; dat de voorwaarden dermate ruim zijn, dat hij zich vragen stelt omtrent de watertoets van het gebied, de criteria van het businessplan, de vrees voor een privatisering van de kapel en dus van culturele infrastructuur; dat daarenboven voor dergelijk groot project slechts 3 maanden tijd wordt gegeven aan de kandidaten om een voorstel in te dienen; dat hij het vermoeden heeft dat de uiteindelijke promotor voor dit project reeds lang gekend is en dat de raad hier eigenlijk bij de neus wordt genomen;Hoort de tussenkomst van D. Hoegaerts die hierbij aansluitend wenst op te merken dat de zorgverlenende infrastructuur slechts aanvullend mag zijn op het aanbod van het OCMW en dat zeker de sociaal zwakkeren in dergelijk project niet mogen worden weggemoffeld; dat zijn fractie de kenmerkende gevel van het St. Jozefgebouw alleszins wenst te behouden, dit in tegenstelling tot suggesties die tijdens de rondeleiding werden geuit omtrent het “bewaren van de voorgevellijn”; dat hij tevens voorstelt om het model van Schoten inzake de realisatie van serviceflats in koop of huurformule in overweging te nemen;Hoort Peter Hubrechts, raadslid, dat de inplanting in het centrum zoals voorgesteld door collega Lauwers, niet ideaal is omdat de senioren best in de nabijheid van zorgverlenende infrastructuur verblijven; dat alleszins het bestuur hiermede lessen kan trekken door de raad via zijn commissies vroeger te betrekken bij dergelijke projecten;Hoort de tussenkomst van Jo Casaer, raadslid, dat er reeds een belangrijke sociale component is voorzien, namelijk de erfpacht van de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen  voor een 40 – tal sociale woningen; dat derhalve het sociale aspect gewaarborgd is en dat de huidige site wel degelijk als “centrum” kan beschouwd worden met als bijkomend voordeel de aanwezigheid van zorgverlening; dat niet mag vergeten worden dat het OCMW – Vesalius slechts 20 serviceflats heeft en er nog een grote behoefte aanwezig is;Hoort het voorstel van raadslid van der Linden dat bij de belangrijke toelichtingvergadering van 22.01.2010 elke fractie een afvaardiging zou sturen;Hoort de tussenkomst van Bart Brughmans, schepen en tevens OCMW – voorzitter, dat het voorliggende concept volledig past in het woon – zorgdecreet; dat het loskoppelen ervan onbetaalbaar zou zijn; dat bijvoorbeeld de nachtzorg van Vesalius gecombineerd met dit project optimaler zou kunnen werken wanneer gekoppeld aan assistentiewoningen; Hoort het antwoord van de burgemeester dat in het verleden tal van groepen belangstelling hebben getoond voor de realisatie van serviceflats op deze site, waaraan trouwens in de gemeente een grote behoefte bestaat; dat de gemeente wordt geconfronteerd met een vergrijzingproblematiek en de oplossing hiervan wenst open te trekken naar de ganse sector en derhalve alle kandidaten die in het verleden belangstelling hebben geuit zullen worden aangeschreven, naast een uitgebreide publicatie; dat aan alle raadsleden deze uitgebreide lijst zal worden gemaild; dat we hier op dezelfde wijze moeten tewerk gaan zoals in eerdere PPS – projecten en dat deze bevraging slechts een begin is; dat het hier een erfpacht – bevraging betreft en geen toewijzing en het bestuur zich het recht voorbehoud om niet toe te wijzen; dat het werk voor de administratie pas begint bij de onderhandelingen van de mogelijke uitvoeringsovereenkomst; dat het eerste belangrijke moment, dit van de toelichtingvergadering zal zijn; dat daarop ondermeer aan de kandidaten het model van Schoten kan worden toegelicht en ook aandacht zal worden besteed aan de elementen van duurzaamheid waaraan het bestuur belang hecht; dat hij het derhalve een goede suggestie vindt van raadslid van der Linden, dat hierbij van elke fractie een vertegenwoordiger zou aanwezig zijn; dat we tevreden mogen zijn dat de gemeente nog een dergelijke site heeft in het centrum en gelegen in een ‘zorgdriehoek’; dat hij bij het bezoeken van jubilarissen nu al vaststelt dat deze zich spontaan in de onmiddellijke nabijheid van het ziekenhuis en Vesaliusgebouw hebben geherhuisvest, wat wijst op de aantrekkelijkheid van de site voor deze bevolkingsgroep; dat hij tenslotte de uitlating betreurt als zou de promotor gekend zijn; dat hij en de administratie een algemene transparantie tot haar bedrijfscultuur rekent en derhalve deze uitlating ongepast vindt; dat volledige transparantie immers alleen maar tot meer creativiteit en diversiteit van aangeboden projecten kan leiden; dat het nauwkeurig omschrijven van de behoeften van het bestuur, niet alleen deze creativiteit beperkt maar ook het risico met zich brengt dat de bevraging zou worden geherkwalificeerd als een concessie van openbare werken en gaat over tot de stemming; BESLUITmet 27 ja-stemmen (F. Van Aperen, voorzitter; D. de Kort, burgemeester; M. Van Honste, B. Van Deuren, J. Konings, K. Geysen, J. Jambon, S. De Roeck, B. Brughmans en A. Van Mechelen, schepenen; F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Vanderbecken, M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, C. Decleer, P. Hubrechts, W. Van Gastel, R. Van der Linden, J. Casaer, M.A. Naudts-Coppens, G. Smets, H. Leemans, F. Germain, K. Spitaels, H. Peeters en B. Ophoff, leden) bij 4 onthoudingen (H. Lauwers, W. Van der Steen, S. Broos en H. Dirks, leden): Enig artikel: Bekrachtiging van de goedkeuring door het OCMW van de tekst voor de bevraging opgesteld door Sabrina Linders van AT Osborne, inzake de ontwikkeling Prins Kavelhof door middel van erfpacht. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...