Parkeeroverlast in de Augustijnslei, buurt Klina.

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 28/09/2006


 


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, W. Van Gastel, F. Meeussen, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. van der Linden, I. Schoenmaekers, W. Janssens en W. Maes, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


C. Colman, S. Vereycken en D. Daggelinckx, leden.


 


 039a.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van D. Hoegaerts,  namens de Vlaams Belang-fractie, nopens de parkeeroverlast in de Augustijnslei, buurt Klina.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort D. Hoegaerts die erop wijst dat hij regelmatig wordt geconfronteerd met de problematiek van de bewoners van de Augustijnslei die ter hoogte van Klina hinder ondervinden van parkeeroverlast door bezoekers aan het ziekenhuis; dat de bezoekers die niet wensen te betalen voor de ziekenhuisparking langsheen de Augustijnslei parkeren en dat daardoor de buurtbewoners zelf geen plaats vinden voor de deur en niet altijd over een garage beschikken; dat dit probleem ontstaan is bij de invoering van het betalend parkeren op het ziekenhuisterrein en dat als oplossing een toegangsbadge voor de buurtbewoners (van de nummers 173 tot en met 197) werd gesuggereerd; dat dit uiteraard slechts een halve oplossing is; dat buurtbewoners met hun boodschappen, materiaal, kinderen en kinderwagens moeten zeulen op de parking tot aan hun huis, terwijl bezoekers die het geluk hadden een parkeerplaats te vinden op de Augustijnlei de omgekeerde beweging maken; dat hij graag zou vernemen waarom de invoering van bewonersparkeren en het afleveren van bewonerskaarten niet weerhouden werd ten tijde van de invoering van betalend parkeren; dat immers nergens in Brasschaat de parkeerdruk zo hoog is als in de buurt van Klina; dat hij zich afvraagt of er volgens het gemeentebestuur geen andere oplossingen denkbaar zijn en of de commissie verkeersveiligheid of de verkeerscel zich eventueel opnieuw over de problematiek kunnen buigen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat de parkeerproblematiek hem inderdaad bekend is; dat door Klina zelf werd gewezen op de mogelijkheid om aan de buurtbewoners badges te bezorgen; dat er inderdaad voor betrokkenen een beetje comfort verloren gaat doordat zij de straat moeten oversteken; dat zij anderzijds wel een parkeerplaats hebben wat niet overal kan gezegd worden; dat het niet zo eenvoudig is om bewonerskaarten in te voeren; dat er uit de destijds met betrekking tot de Bredabaan-centrum gevoerde enqu?te is gebleken dat de meerderheid van de bewoners geen voorstander is om bewonerskaarten in te voeren niettegenstaande er slechts een kleine vergoeding werd gevraagd; dat de parkeerproblematiek en de problematiek rond bewonersparkeren in de toekomst zeker nog zullen besproken worden in de gemeenteraad;


Hoort de opmerking van D. Hoegaerts dat de artsen ook problemen kunnen ondervinden met de huidige regeling doordat hun parkeerplaatsen door anderen worden ingenomen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat ook dit kan opgelost worden;


Hoort de tussenkomst van C. Decleer dat het probleem zich vooral stelt tussen 17 uur en 19 uur en dat de invoering van bewonerskaarten hier weinig kan aan verhelpen en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                              De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                       (w.g.) D. de Kort.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                              De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                D. de Kort.


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...