Overname van de kazerne Kwartier Oost


Provincie ANTWERPENGemeente BRASSCHAATUITTREKSEL uit de notulen van de GemeenteraadZitting van 29/01/2004


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, A. Janssens, H. Schoepen, W. Van Gastel, F. Meeussen, B. Gauthier, S. Vereycken, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. Van der Linden en D. Daggelinckx, leden;


W. Hofkens, secretaris.


Afwezig: L. Delvaux, lid.


 014.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Blok-fractie nopens de eventuele overname van de kazerne Kwartier Oost te Brasschaat-Maria-ter-Heide.


DE GEMEENTERAAD


Hoort L. Sevenhans die erop wijst dat het Brasschaatse gemeentebestuur op 27.09.2002 een brief ontving van de minister van Landsverdediging waarin werd gevraagd of er vanuit Brasschaat belangstelling bestond om Kwartier Oost gelegen langs de Sint Jobsesteenweg over te nemen; dat het bestuur op 10.10.2002 reageerde via een schrijven aan de minister van Landsverdediging Flahaut ten einde bijkomende informatie te bekomen; dat hij, aangezien hij via de gemeentediensten vernam dat er na bijna 1 jaar nog geen reactie was, een parlementaire vraag stelde aan de minister op 08.10.2003; dat de minister op 03.11.2003 antwoordde dat er een telefonische reactie was geweest ten einde de co?rdinaten over te maken van de 4? regionale directie voor Infrastructuur, die over de plannen van Kwartier Oost beschikt; dat hij zich afvraagt of deze bewering klopt; dat de minister verder nog meedeelde dat het kwartier in het tweede semester van 2004 zal worden gedesaffecteerd; dat er de voorbije week ook een hele controverse is geweest rond het kwartier; dat er heel wat te doen was over het mogelijk gebruik als gevangenis; dat het bestuur steeds geopteerd heeft voor een KMO-zone indien het terrein zou kunnen verworven worden; dat het desaffecteren ook kan leiden tot het verloren gaan van groene zone; dat door de verkoop van een bepaald gedeelte de druk alleen maar zal toenemen; dat men de aanwezigheid van militairen in Brasschaat steeds heeft gewaardeerd omwille van hun bijdrage aan de gemeenschap; dat hij er niet zo enthousiast over is dat men heeft beslist militaire eigendommen te verkopen; dat er wat betreft de KMO-zone ook geen valse verwachtingen mogen worden gecre?erd; dat de kazerne misschien volstaat voor ??n bedrijf; dat de oppervlakte van het terrein slechts 5 ha bedraagt waardoor er slechts enkele gegadigden kunnen tevredengesteld worden; dat hij zich afvraagt wat de plannen van het bestuur terzake zijn, of men de zaken op zijn beloop gaat laten of integendeel zelf initiatief gaat nemen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het bestuur niet heeft stilgezeten; dat er niet alleen een brief is gezonden naar de minister; dat ook in Brasschaat zelf een aantal dossiers met de militaire overheid werden besproken; dat er in december vorig jaar nog een werkbezoek is geweest waar gesproken is over de toekomst van het vliegveld; het CEM en kwartier Oost; dat hieruit bleek dat de toekomstplannen ook voor hen niet duidelijk waren; dat vragen over het dossier thans prematuur zijn; dat de minister pas de vraag had kunnen stellen als er op regeringsniveau een vraag tot desaffectatie was geweest; dat ook de regie der gebouwen en het comit? tot aankoop niet op de hoogte zijn van het dossier; dat het bestuur wel kort op de bal speelt; dat hij wat betreft het voorzien van een KMO-zone het woord wenst te verlenen aan W. Van der Steen, schepen;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat dit kadert in het provinciaal structuurplan, waarin Brasschaat is opgenomen als hoofddorp type 3; dat dit de mogelijkheid biedt om een KMO-zone van maximum 5 hectare in te richten; dat het goed zou uitkomen indien het betrokken terrein zou gedesaffecteerd worden; dat ook via andere kanalen werd getracht de interesse voor het terrein te laten blijken; zoals in het kader van het strategisch plan regio Antwerpen waar via IGEAN gesteld werd dat dit de beste site was; dat op het gewestplan het militair domein niet groen is ingekleurd maar wel wit, dat de vraag zich stelt wie de kleur bepaalt van iets dat op het gewestplan in het wit wordt weergegeven en of die kleur wordt bepaald v??r de verkoop of erna; dat de minister veronderstelt dat er naar het gemeentehuis getelefoneerd werd; dat hij niet weet of dat al dan niet gebeurd is; dat de vermeende inhoud van het telefoongesprek evenwel verbijsterend is; dat namelijk simpelweg de co?rdinaten van 4 KDR zouden medegedeeld zijn; dat deze evenwel van oudsher gekend zijn bij de gemeentelijke administratie; dat wat er ook van zij het bestuur langs verschillende kanalen zijn interesse getoond heeft;


Hoort L. Sevenhans die opmerkt dat er in andere gemeenten nogal wat protesten waren over het afstoten van kazernes; dat de ontgoocheling bij de militairen groot is; dat als anderzijds de plannen zich doorzetten en de kazerne wordt gedesaffecteerd in 2004 en wordt ingericht als gevangenis deze bestemming bij latere desaffectatie van de terreinen het inrichten van een KMO-zone aldaar misschien onmogelijk zou maken;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat men moet weten over wat men praat; dat er alleszins opnieuw een brief werd geschreven naar minister Flahaut om de nieuwe plannen te achterhalen; dat het voor het bestuur moeilijk is zijn ongenoegen te uiten als het de plannen niet kent;


Hoort L. Sevenhans die aanvoert dat de huidige minister de plannen heeft gelanceerd; dat de reactie in Brasschaat vrij lauw was toen de sluiting van de kazerne werd bekendgemaakt; dat de teleurgestelde reactie van de militairen begrijpbaar is; dat het hier toch om een 800-tal gezinnen gaat; dat hij ervoor pleit dat de burgemeester zijn invloed zou aanwenden om te vermijden dat van de kazerne een gevangenis wordt gemaakt;


Hoort het antwoord van de burgemeester die benadrukt dat hij het dossier een beetje voorbarig vindt; dat er door minister Onckelinckx enkel een lijstje is gemaakt van mogelijke gebouwen die ter beschikking zijn; dat hij niet teveel op de feiten zou willen vooruitlopen en de bevolking niet nodeloos ongerust wil maken;


Hoort de tussenkomst van H. Lauwers die erop wijst dat het Vlaams Blok zich thans plots opwerpt als grote verdediger van het Belgisch leger in Brasschaat; dat de minister volgens hem onmogelijk kan bepalen wat de bestemming van de gronden zal zijn; dat een “witte” bestemming eveneens een bestemming is, weliswaar een onbepaalde; dat van zodra de bestemming moet bepaald worden de Vlaamse regering altijd haar toestemming zal moeten geven; dat via het Vlaams structuurplan altijd mee bepaald zal kunnen worden wat de bestemming zal moeten zijn; dat als het nodig mocht blijken nieuwe gevangenissen te voorzien, de gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen; dat hij kan akkoord gaan met schepen Van der Steen waar deze stelt dat het goed zou zijn het terrein te gebruiken voor maximaal 5 hectare zoals toegelaten; dat hij niet weet waar anders een KMO-zone zou kunnen ingericht worden;


Be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


Gedaan in zitting datum als boven.


Bij verordening:


De Secretaris, De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens. (w.g.) D. de Kort.


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


Bij verordening:


De Secretaris, De Burgemeester,


 


 


 


W. Hofkens. D. de Kort.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...