Overlast van jongeren rond Prins Kavelhof/Vesalius.

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 25/01/2007


 


Aanwezig:


F. Van Aperen, voorzitter;


D. de Kort, burgemeester;


M. Van Honste, J. Casaer, B. Van Deuren, J. Konings, K. Geysen, J. Jambon, S. De Roeck en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, W. Van der Steen, M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, C. Decleer, P. Hubrechts, W. Van Gastel, A. Van Mechelen, R. Van der Linden, W. Maes, K. Geubels, M.A. Naudts-Coppens, G. Smets, H. Leemans, E. Heirman, F. Germain, K. Spitaels, S. Broos, H. Peeters en B. Ophoff, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig: geen.


 


 052.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van K. Spitaels, namens de Vlaams Belang-fractie, nopens overlast van jongeren rond Prins Kavelhof/Vesalius.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort K. Spitaels die stelt dat er reeds geruime tijd jongeren zich verzamelen aan het Prins Kavelhof (achterkant Vesalius) waar ze samenhokken, overlast bezorgen en spijtig genoeg ook welig joints gebruiken; dat hij zelf ook jong is geweest en begrijpt dat jongeren ergens moeten kunnen samenkomen en in alle openheid moeten kunnen plezier maken; dat de laatste tijd dit samenhokken zich echter niet enkel meer tot plezier maken beperkt maar dat er mensen te voet worden uitgemaakt en beschimpt en fietsers tot stilstand worden gebracht en ge?ntimideerd; dat deze feiten doorgaans gebeuren op avonden die niet gevolgd worden door een schooldag (vrijdag en zaterdagavond); dat deze feiten reeds meermaals aan de directie van Vesalius en Klina zouden gemeld zijn; dat hij graag zou vernemen of er bij de politie reeds klachten zijn binnengekomen en welke de ondernomen acties zijn geweest om hieraan paal en perk te stellen;


Hoort het antwoord van de burgemeester die zich afvraagt of het geachte raadslid zelf al een voorstel van oplossing heeft;


Hoort het antwoord van K. Spitaels die voorstelt dat er eventueel een aantal camera ?s zouden kunnen geplaatst worden; dat dit preventief kan werken, het veiligheidsgevoel kan vergroten en ingeval er toch iets misloopt toelaat de daders te vatten;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat er in 2000 veertien meldingen van overlast zijn geweest, in 2001 achttien, in 2002 twee?ntwintig, in 2003 drie?ndertig, in 2004 dertig, in 2005 vijftig en in 2006 vierendertig; dat er sinds 2005 een verhoogd politietoezicht is; dat dit een extra opdracht is voor de wijkinspecteurs; dat er van de meldingen voor 2006, tien van de politie zelf waren; dat wat de meldingen van 2006 betreft er 6 betrekking hadden op vandalisme, 2 op bedreigingen en 5 op fietsendiefstallen; dat er recent inderdaad jongeren voor overlast hebben gezorgd maar dat deze door de politie werden opgepakt; dat het een vrij breed publiek en gebied betreft waardoor camerabewaking niet onmiddellijk mogelijk is; dat er wel volgende maatregelen werden genomen:


         onderbrengen van kinderopvang, strijkatelier en opleiding blindengeleidehonden in de gebouwen van het Prins Kavelhof wat de sociale controle verhoogt, er zijn nog andere mogelijke activiteiten in onderzoek;


         verhoogd toezicht van de politie;


         acties in verband met sluikstorten door de milieuambtenaar, in dit verband heeft de directie zelf trouwens vuilbakken laten plaatsen;


Hoort verder het antwoord van de burgemeester dat het niet correct is in verband met de overlast alleen naar het onderwijs te verwijzen; dat het een breder publiek betreft en dat als er iets mis is de directie van de betrokken onderwijsinstelling altijd zelf belt; dat de toestand ook wordt opgevolgd vanuit het dienstencentrum en het OCMW; dat de situatie van het Prins Kavelhof en omgeving dus nauwgezet wordt opgevolgd maar dat zulks niet betekent dat er niets kan mislopen;


Be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


De Secretaris,                                                              De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens                                                        (w.g.) F. Van Aperen


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


De Secretaris,                                                              De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                D. de Kort.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...