Onze reactie op de beleidsverklaring “Bruisend Brasschaat”.

Geachte voorzitter,

In het licht daarvan heeft onze fractie bijzonder veel aandacht besteed aan het ontwerp van beleidsnota voor deze legislatuur. In alle themacommissies van de laatste twee weken, waar de beleidsnota aan bod kwam, hebben onze mandatarissen een zeer actieve rol gespeeld en hebben ze de gelegenheid niet laten voorbijgaan om meerdere bijsturingen van de tekst voor te stellen. Zij wensten zich inderdaad niet te onttrekken aan hun verantwoordelijkheden inzake het te voeren beleid en hebben aangetoond dat ze een opbouwende oppositie kunnen voeren.

Een beleid voeren op basis van een gedetailleerd beleidsplan is nieuw, zowel voor de oppositie als voor de meerderheid. Maar de gekozen werkmethode lijkt ons efficiënt ; aldus zullen we de interessante discussies die in de verschillende themacommissies werden gevoerd hier niet nog eens dunnetjes overdoen.

Collega’s, wat moeten we uiteindelijk denken van deze beleidsnota?

In het kader van “alles kan beter” is het in eerste instantie wellicht een gemiste kans. Het  opstellen van deze nota had de gelegenheid kunnen zijn om eerst een visie (“Wat willen we zijn op lange termijn?”) en een missie (“Wat willen we doen op lange termijn?”) voor de gemeente te ontwikkelen, om vervolgens de strategie te bepalen die naar de verwezenlijking van deze visie en deze missie zou moeten leiden, en deze strategie dan uiteindelijk te vertalen in strategische en operationele doelstellingen. Een methodologie trouwens, die door het gemeentebestuur zelf voor het opstellen van het sociaal beleidsplan en het convenant gemeentelijke   ontwikkelingssamenwerking 2008-2010 werd gebruikt.

Voor huidige beleidsnota koos de meerderheid echter voor een andere benadering, wellicht meer pragmatisch, doch met een resultaat dat ons niet toelaat een duidelijk beeld te krijgen van hoe Brasschaat er op lange termijn zal uitzien. Maar uitstel is geen afstel en wellicht zullen er nog andere plannen in de toekomst worden opgesteld, al dan niet in samenspraak met de oppositie.

Maar laten we deze methodologische beschouwingen opbergen om het eindresultaat – de voorgestelde doelstellingen en het bijhorende actieplan – van naderbij te bekijken.

Het viel onze fractie onmiddellijk op dat ons lokaal verkiezingsprogramma niet ongelezen bleef door de meerderheid. We hadden dan ook als enige partij het initiatief genomen een exemplaar van ons programma aan de andere partijen te bezorgen.

Sommige punten uit dat programma werden in de beleidsnota overgenomen, weliswaar onder een andere bewoording en in enigszins andere vorm, want er zijn toch blijkbaar nog grenzen aan de goede wil. Zo ons voorstel van een Sint-Antoniuscheque in de dienstverleningsector. Alleen werd de goede sint voor de tweede maal in amper twee jaar “persona non grata” in het gemeentebestuur verklaard en werd het uiteindelijk een B-cheque. De nieuwe huisstijl weet u wel. Zo eveneens onze voorstellen inzake de acties ivm drugpreventie en verkeersveiligheid in het onderwijs, het aanwakkeren van het historisch besef, de jongerenkrant, de kerntaken van het politiekorps, het herwaarderen van de wijkinspecteurs, enz, die in strategische of operationele doelstellingen werden vertaald.

Bovendien dragen talrijke andere doelstellingen uit de beleidsnota en beoogde acties uit het actieplan eveneens bij tot de verwezenlijking van belangrijke punten uit ons programma inzake veiligheid, strijd tegen drughandel, goed draaiende lokale economie, gemeentebelastingen, bekampen van wateroverlast, verkeersdoorstroming, welzijn, cultuur, …

Er staan uiteraard ook geplande acties in, die wij er liever niet in hadden zien staan, zoals het plaatsen van windturbines bvb. We zouden ze hier kunnen opsommen, doch wensen het volledige plan niet af te schieten omwille van enkele  punten of komma’s, die in de toekomst toch opnieuw zullen worden besproken. Op dat ogenblik zal het Vlaams Belang de kans grijpen om in discussie te treden met het college en zijn taak als oppositiepartij ten volle uit te voeren. Voor ons was, is en blijft het ultieme criterium :  wil de Brasschaatenaar dit of wordt hij er beter van.

Het lijkt ons belangrijk dat de gemeenteraad nu een globaal idee heeft over wat hij tijdens deze legislatuur voorgeschoteld zal krijgen en dat we niet meer, zoals dikwijls in het verleden, voor verrassingen zullen staan bij het voorstellen van het zoveelste plan.

Ondanks de grijze zones die hier en daar in de tekst overblijven, hoofdzakelijk inzake de kostprijs of de wettigheid van sommige beoogde acties, of de termijnen voorzien voor hun verwezenlijking, heeft onze fractie in globo heel wat redenen om tevreden te zijn over deze beleidsnota.

Na verdere bespreking en grondige evaluatie van het beleidsplan binnen onze fractie en na  bijkomende informatie in de verschillende themacommissies te hebben verkregen, hebben we besloten – en dat zal jullie hopelijk aangenaam verrassen – het beleidsplan “Bruisend Brasschaat” goed te keuren. Dat scheen ons ook nogal logisch omdat we er veel van ons eigen lokaal Vlaams Belangprogramma in konden terugvinden.

Het moet echter duidelijk zijn dat we hierdoor niet de vrije hand geven aan het schepencollege. In de komende weken, maanden en jaren zullen we de implementatie van deze nota en haar vertaling in concrete acties met een bijzondere aandacht opvolgen. Eveneens zullen we de bekomen resultaten toetsen aan de verwachtingen die de beleidsnota heeft geschapen.

Maar zoals we reeds meermaals hebben aangetoond, zal de meerderheid op een constructieve houding van het Vlaams Belang mogen rekenen, indien de concrete uitvoering van dit plan tot het welzijn van alle Brasschaatenaars kan bijdragen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...