Koppeling verkoop Park Officieren aan een project nieuwbouw.

Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Belang-fractie nopens koppeling verkoop van het Park Officieren aan een project nieuwbouw.

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 27/10/2005


 


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, C. Colman, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, S. Vereycken, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. van der Linden, D. Daggelinckx, I. Schoenmaekers, W. Janssens en W. Maes, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


W. Van Gastel en F. Meeussen, leden.


 


 023c.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Belang-fractie nopens koppeling verkoop van het Park Officieren aan een project nieuwbouw.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort L. Sevenhans die aanvoert dat het park officieren al verschillende malen op de gemeenteraad is geweest en dat dit waarschijnlijk nog zal gebeuren; dat er vorige week een brief van het bestuur aan de buurtbewoners werd gezonden; dat deze brief vrij eenzijdig was; dat er bijvoorbeeld niet werd in uitgelegd waarom de destijds door de gemeenteraad goedgekeurd motie zondermeer naar de prullenmand werd verwezen; dat met zijn brief van 11.04.2005 minister Flahaut mededeelde dat er zou worden overgegaan tot verkoop van het park officieren maar dat er tegelijkertijd zou worden voorzien in vervangende nieuwe woningen in Brasschaat;


Hoort verder L. Sevenhans die erop wijst dat wat hij van in het begin had voorspeld ondertussen aan het gebeuren is, dat de eerste militairen zijn vertrokken omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de beloften van hun minister noch in de houding van het gemeentebestuur; dat tijdens de zitting van de gemeenteraad van vorige week weer een  stap gezet in de verkaveling van het park officieren zonder dat er stappen werden gezet in het dossier nieuwbouw; dat hij, om duidelijkheid te geven aan de bewoners en CDSCA de mogelijkheid te ontnemen om aan te sturen op een voortijdig vertrek en op verkrotting van de wijk, concreet aan het bestuur vraagt dat een brief aan CDSCA wordt gericht  waarin het bestuur te kennen geeft dat CDSCA onmiddellijk het dossier moet indienen omdat anders de gemeente zijn medewerking zal stopzetten; dat hij tevens vraagt dat de gemeente erop zou aandringen dat deze nieuwe woningen aan de moderne normen inzake comfort en duurzaamheid zouden beantwoorden; dat het best zou zijn als hier een concrete timing zou worden opgelegd;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat destijds door het geachte raadslid werd gevraagd buurtbewoners in de selectiecommissie op te nemen; dat daarop negatief werd geantwoord, maar tegelijkertijd werd gesteld dat inwoners op de hoogte zouden gehouden worden; dat er in dit kader een brief werd gezonden aan de buurtbewoners; dat er ook verder overleg is geweest tussen de stedenbouwkundige en de voorzitter van de buurtbewoners; dat er inmiddels ook een brief werd geschreven door CDSCA met tekst als volgt: ?In antwoord op uw brief van 26.09.2005, deel ik u mede dat Mijnheer de Minister op 12 oktober 2005 aan CDSCA zijn beslissing heeft bevestigd dat hij het bouwproject van 24 woningen zo spoedig mogelijk verwezenlijkt wenst te zien. Hiertoe, zal CDSCA begin november 2005 een architectenbureau aanduiden; dat de woningen in de Haelenlei ook zullen aangepakt worden; dat de belangen van de buurtbewoners dus terdege werden verdedigd;


Hoort de opmerking van L. Sevenhans dat de Haelenlei een slecht voorbeeld is; dat voor hem maar een ding van belang is namelijk het hebben van een sluitende garantie; dat het de vraag is of de minister wel op zijn woord kan geloofd worden; dat er al drie bewoners vertrokken zijn en dat hij er geen vertrouwen in heeft;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het bestuur al een antwoord heeft gekregen; dat hij niet goed beseft wat er nog meer kan gebeuren; dat CDSCA al een architectenbureau aan het zoeken is; dat het bestuur moeilijk korter op de bal kan spelen dan wat nu gebeurd is; dat het geachte raadslid heeft gekregen waar het om vroeg en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                       De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                    (w.g.) D. de Kort.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                       De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                              D. de Kort.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...