Kamers beschikbaar!

Kamers
beschikbaar!

Brasschaat
zet deuren open voor extra asielopvang.

Het
OCMW van Brasschaat heeft beslist extra lokale opvanginitiatieven
(LOI) voor asielzoekers te voorzien. Dit kost de gemeente zogezegd
‘niets’. Maar uiteraard moet iemand de factuur betalen voor de
opvang van asielzoekers. Het Vlaams Belang wil dat het asielprobleem
anders wordt aangepakt en verzet zich tegen extra plaatsen in
Brasschaat.

Op woensdag 27 april 2011 keurde de OCMW-raad de uitbreiding van de
lokale opvanginitiatieven goed. Dit zijn individuele woonsten die
door het OCMW aan asielzoekers worden aangeboden. Daarnaast ontvangen
de asielzoekers andere ‘materiële’ hulp zoals
levensnoodzakelijke goederen, medische verzorging, psychosociale
begeleiding, terugbetaling van schoolkosten, leefgeld per week, enz.
Het Vlaams Belang verzette zich als enige
partij tegen de uitbreiding van de opvangplaatsen.

Belgische opendeurpolitiek

Deze LOI’s bieden in principe een tijdelijke,
maar in de praktijk een permanente ‘oplossing’
voor
de overbelasting van de federale opvangstructuren.
Want zoals
u weet holt dit land van de ene asielcrisis naar de andere. Door
de Belgische opendeurpolitiek is ons land immers een geliefd reisdoel
voor asielzoekers. En dus komt FEDASIL, het federaal agentschap voor
de opvang van asielzoekers, telkens opnieuw bij de gemeenten
aankloppen om extra opvangplaatsen te creëren.

Brasschaat
is voor het eerst in 2000 begonnen met de opvang van 9 personen op 2
adressen in het kader van een LOI-conventie. In 2003 bedroeg de
capaciteit reeds 28 personen en vandaag zijn er in de gemeente 47
opvangplaatsen op een twaalftal adressen.

Ter
vergelijking: in onze buurgemeenten Kapellen zijn er geen
LOI-plaatsen (dat is evenwel een buitenbeentje omwille van het
aanwezige asielcentrum), in Schilde 11 en in Schoten 21 (en dit pas
vanaf deze zomer). Cijfers zeggen uiteraard niet alles, maar het is
duidelijk dat de gemeente Brasschaat meer dan haar duit in het zakje
doet voor de opvang van asielzoekers.

Brasschaatse
ommezwaai

In
Brasschaat wil men nu bovenop de 47 bestaande plaatsen 12 extra
plaatsen op enkele bijkomende adressen inplannen.

Nochtans
trokken de Vlaamse OCMW’s, ook dat van Brasschaat dus, in december
2009 nog aan de alarmbel en richtten een open brief aan FEDASIL om te
zeggen dat het genoeg was. Maar nu maakt het OCMW van Brasschaat dus
een ommezwaai. Sinds de fameuze open brief is er niks veranderd aan
het asielbeleid en de manier waarop FEDASIL de asielzoekers opsolfert
aan de gemeenten.

Toch
vindt het OCMW het nodig om stelselmatig het aantal plaatsen voor
asielzoekers op te schroeven. Vraag is uiteraard waar deze
salamitechniek om telkens het aantal plaatsen uit te breiden stopt?
Het belangrijkste argument van het OCMW-bestuur is dat het de
Brasschaatenaar niets kost, want FEDASIL betaalt ‘alles’ terug.
Er worden zelfs twee personeelsleden extra aangeworven om de dossiers
te beheren, eveneens beloond met extra middelen uit een lege federale
staatskas.

Korte
opvang in gesloten asielcentra

Voor zover het duidelijk
gemaakt moet worden, erkent het Vlaams Belang het recht op asiel voor
wie oorlogsslachtoffer is of vervolgd wordt in zijn of haar land. Het
statuut van ‘vluchteling’ wordt echter massaal misbruikt door
economische gelukszoekers. 

In eerste instantie wil
het Vlaams Belang dat vluchtelingen worden opgevangen in hun regio
van herkomst. In tweede instantie moet in België het federale niveau
volledig zelf instaan voor de organisatie, het beheer en de
financiering van de opvangstructuren voor asielzoekers. Daarom is het
Vlaams Belang geen voorstander van een uitbreiding van de LOI’s. De
Brasschaatse meerderheid (CD&V, Open VLD en N-VA) stelt weliswaar
dat de federale begroting de opvangkosten dekken, maar uiteraard
betekent dat dat de reeds gepluimde belastingbetaler de factuur
betaalt en dat daarbij geen rekening wordt gehouden met andere
inspanningen en lasten die deze dossiers meebrengen.

Wat ons betreft moet
FEDASIL asielzoekers tijdens de volledige duur van de asielprocedure
opvangen in gesloten centra zodat zij in geval van afwijzing van hun
aanvraag zo snel mogelijk effectief kunnen gerepatrieerd worden naar
hun land van herkomst. Op die manier wordt vermeden dat zij hier in
de illegaliteit onderduiken. Voor echte politieke vluchtelingen is
dit slechts een tijdelijk ongemak. Tot slot dringt het Vlaams Belang
aan op een korte asielprocedure, zodat de dossiers geen maanden of
zelfs jaren aanslepen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...