Het gemeentelijk openluchtzwembad


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 25/02/1999


 


Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


A. Govaerts, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, H. Vanderbecken, D. de Kort, J. Le Bon, B. Brughmans, schepenen;


L. Corthout, P. Bellens, echtg. Cootjans, F. Van Bergen, B. Cuypers, echtg. Claessens, H. Lauwers, L. Sevenhans, M. Geerts, echtg. Vermeiren, H. le Grelle, G. Annemans, A. Beutels, D. Hoegaerts, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, J. Konings, R. Van Deuren, K. Geysen, W. Van der Steen, B. Verhoeven, M. Van Honst?, M. De Bats, echtg. Langmans, L. De Winter, P. Van Looveren, W. Corten, C. Decleer en V. Bresseleers, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig: M. Melis, lid.


 


 017.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Blok-fractie nopens besprekingen tussen het college en de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen betreffende samenwerking tot de exploitatie van het gemeentelijk openluchtzwembad.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort L. Sevenhans die de aandacht erop vestigt dat het zwembad al sinds jaren een zorgenkind is; dat het een financieel probleem voor de gemeente is; dat hij begrijpt dat het bestuur daar iets wil aan doen bijvoorbeeld door aan te kloppen bij de provincie; dat het hem echter stoort dat hij eens te meer uit de krant heeft moeten vernemen dat er terzake contacten waren; dat het hem vooral stoort dat hij in de krant gegevens heeft gevonden waar hij al 7 jaren vruchteloos achter vraagt; dat thans inderdaad blijkt hetgeen hij al jaren beweert met name dat het grootste gedeelte van de bezoekers van het openluchtzwembad, met name 80 %, van buiten Brasschaat komt; dat het in die optiek misschien een goed idee is om bij de provincie aan te kloppen; dat het echter ten zeerste de vraag is of de provincie ge?nteresseerd zal blijken te zijn wanneer ze het prijskaartje zal kennen dat aan een eventuele overname of participatie verbonden is; dat hij graag zou weten hoever de onderhandelingen thans staan;


Hoort het antwoord van H. Vanderbecken, schepen, dat er inderdaad een vraag werd gesteld aan de provincie; dat de rechtstreekse aanleiding daartoe de rede van de gouverneur inzake ?Een demarrage voor de sport? was; dat daaruit bleek dat de gouverneur er voorstander van is dat er op het gebied van sportinfrastructuur meer regionaal wordt gedacht; dat er op dat gebied steun van de provincie zou kunnen komen; dat het college toen de mening was toegedaan dat het moment om de provincie om steun te vragen, was aangebroken; dat de vraag dan ook effectief gesteld is; dat het provinciebestuur de cijfers heeft opgevraagd; dat hij ten zeerste verbaasd is dat het geachte raadslid de cijfers niet kent; dat er immers vertegenwoordigers van het Vlaams Blok in de vzw en in de sportraad afgevaardigd zijn; dat de cijfers zijn opgenomen in de jaarverslagen die door deze instanties worden besproken; dat hetgeen in de krant staat klopt; dat er inderdaad een vraag aan de provincie is gericht; dat deze vraag heden door de bestendige deputatie werd behandeld; dat het resultaat negatief is; dat de provincie op geen enkele manier wil participeren in verband met de exploitatie van het zwembad; dat hij dit betreurt zeker omdat de gouverneur toch pleit voor regionale werking;


Hoort L. Sevenhans die bevestigt dat zulks inderdaad spijtig is; dat het


openlucht zwembad de gemeente vorig jaar toch 6 tot 7 miljoen heeft gekost; dat hij zich afvraagt of het college al idee?n heeft om op termijn iets aan dit probleem te doen; dat er op korte termijn misschien toch belangrijke werken aan het zwembad moeten uitgevoerd worden; dat er dan eigenlijk toch kosten gemaakt moeten gemaakt worden voor mensen van buiten Brasschaat;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het bestuur in het kader van VLAREM II reeds contact had genomen met een studiebureau in verband met de aanpassing van het zwembad; dat het de bedoeling is een modernisering door te voeren; dat de wijze waarop dat zou gebeuren nog moet uitgewerkt worden door het studiebureau; dat het dossier dan alleszins in de gemeenteraad zal besproken worden;


Hoort de tussenkomst van R. Geerts die erop wijst dat de gemeente Schoten een zwembad gaat bouwen van 230 miljoen BEF op amper 5 minuten van Brasschaat; dat dit eigenlijk toch een absurde situatie is;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat Schoten een overdekt zwembad wil bouwen; dat het Brasschaatse overdekte zwembad nu al te weinig beschikbaar is voor het gewone publiek ingevolge het schoolzwemmen; dat het bestuur in Schoten beslist heeft het bestaande zwembad af te breken en een nieuw zwembad te bouwen dat dichter bij Brasschaat gelegen is ; dat een samenwerking met Schoten wat dat betreft niet mogelijk is wegens de te grote bezetting van het Brasschaatse overdekte zwembad;


Be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                     (w.g.) L. Bertels.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                               L. Bertels.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...