Gratis vervanging identiteitsdocumenten bij diefstal of overval

Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van F. Germain, namens de Vlaams Belang-fractie, nopens een voorstel tot gratis vervanging van identiteitsdocumenten bij diefstal of overval.

 


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 25/01/2007


 


Aanwezig:


F. Van Aperen, voorzitter;


D. de Kort, burgemeester;


M. Van Honste, J. Casaer, B. Van Deuren, J. Konings, K. Geysen, J. Jambon, S. De Roeck en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, W. Van der Steen, M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, C. Decleer, P. Hubrechts, W. Van Gastel, A. Van Mechelen, R. Van der Linden, W. Maes, K. Geubels, M.A. Naudts-Coppens, G. Smets, H. Leemans, E. Heirman, F. Germain, K. Spitaels, S. Broos, H. Peeters en B. Ophoff, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig: geen.


 


 050.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van F. Germain, namens de Vlaams Belang-fractie, nopens een voorstel tot gratis vervanging van identiteitsdocumenten bij diefstal of overval.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort F. Germain die erop wijst dat slachtoffers van diefstal van identiteitsdocumenten nu zelf moeten opdraaien voor de vervangingskosten van hun identiteitskaart en rijbewijs terwijl ze deze traumatische ervaring nog dienen te verwerken; dat de administratieve formaliteiten die meerdere bezoeken bij de gemeenteadministratie en het politiekantoor vereisen, dikwijls een bijkomende bron van ergernis voor de slachtoffers vormen; dat voor de bejaarden, wiens handtas wordt gestolen er nog bijkomt dat ze zich dikwijls moeilijk kunnen verplaatsen en aldus een tweede keer gestraft worden; dat de Vlaams Belang-fractie er dan ook voor pleit om in het nieuwe bestuursakkoord aandacht te schenken aan dit onderwerp; dat naast het voorkomen van misdrijven, het snel opsporen en vatten van de daders, voor het gemeentebestuur ook een belangrijke rol weggelegd is in de begeleiding van de slachtoffers; dat de Vlaams Belang-fractie dan ook voorstelt dat deze slachtoffers ? mits het voorleggen van een bewijs van aangifte bij de politie ? gratis in het bezit worden gesteld van een nieuwe identiteitskaart en een nieuw rijbewijs; dat voor de mindervaliden en de senioren die zich moeilijk of niet kunnen verplaatsen deze dienst ?aan huis? via de wijkagent of de mensen van slachtofferhulp moet kunnen worden bezorgd; dat rekening houdend met de beschikbare diefstalstatistieken (156 aangiftes van diefstal van identiteitsdocumenten werden in de laatste 5 jaar door de Brasschaatse politie geregistreerd) en met een raming van 30,00 euro per slachtoffer (10,00 euro voor de vervanging van de ID-kaart en van het rijbewijs en 10,00 euro voor nieuwe pasfoto?s) de jaarlijkse kost voor de gemeentekas op 1.000,00 euro kan geraamd worden; dat dit toch geen onoverkomelijke kost moet zijn;


Hoort het antwoord van S. De Roeck, schepen, die stelt dat hiervoor geen vrijstelling kan worden gegeven; dat er bewust een drempel moet worden ingebouwd om mensen met slechte bedoelingen te ontmoedigen, namelijk personen die op deze wijze in het bezit geraken van verschillende identiteitspapieren; dat de gemeenschap ook niet moet opdraaien voor het verlies hiervan, dat het onderscheid tussen verlies en diefstal moeilijk definieerbaar is en louter afhankelijk van de persoon die aangifte komt doen; dat men zich de vraag kan stellen wat bijvoorbeeld iemand in dit geval doet? Eerlijk opbiechten dat zijn/haar identeitskaart gestolen is en 30,00 euro betalen of bij de politie een document van diefstal invullen om op die wijze gratis in het bezit geraken van een nieuwe identiteitskaart; dat er wordt gesproken over 30 gevallen per jaar waarbij aangifte wordt gedaan van diefstal; dat dit aantal niet opweegt tegen het vergroten van het risico op misbruik;


Hoort de opmerking van F. Germain die stelt dat wie van de door hem voorgestelde maatregel misbruik wil maken dan toch een valse aangifte doet; dat zijn voorstel enkel betrekking heeft op diefstallen; dat er toch een belangrijke indicator is om misbruiken tegen te gaan dat men namelijk toch weet dat het aantal aangiftes ongeveer een dertigtal per jaar bedraagt;


Hoort de tussenkomst van de burgemeester die erop wijst dat de gouverneur onlangs een omzendbrief heeft geschreven waarin gevraagd wordt om extra waakzaam te zijn wat betreft de diefstal van identiteitsdocumenten; dat er een verantwoordelijke ambtenaar werd aangeduid, namelijk het diensthoofd burgerzaken;


Hoort de opmerking van L. Sevenhans dat hij het vreemd vindt dat gesteld wordt dat personen valse aangiften zouden doen om de kosten te vermijden;


Hoort het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad om eerst de omzendbrief van de gouverneur uit te voeren en de aangelegenheid achteraf te evalueren en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


De Secretaris,                                                              De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens                                                        (w.g.) F. Van Aperen


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


De Secretaris,                                                              De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                D. de Kort.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...