Gemeentebudget 2010. Goedkeuring.

005 Gemeentebudget 2010. Goedkeuring.

 Gelet op het voorgelegde ontwerp van het gemeentebudget 2010, financieel meerjarenplan 2011-2015 en beleidsnota;Gelet op de besprekingen in het managementteam;Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;Hoort de tussenkomst van H. Lauwers, raadslid, dat in het voorliggende budget de uitgaven weliswaar conservatief geraamd zijn, dit wil zeggen dat men de uitgaven hoger schat dan ze in werkelijkheid vermoedelijk zullen zijn, doch dat dit volgens zijn fractie niet het geval is met de subsidies voor energiebesparende investeringen, die slechts 25.000,00 euro bedragen terwijl men aan de hand van het vroegere krediet voor subsidies zonnepanelen kan vaststellen dat dit zeer vlug zal overschreden zijn en men derhalve van een budgettair tekort dient te spreken; dat zijn fractie zich om deze en andere redenen over de stemmig van het budget zal onthouden;Hoort de tussenkomst van D. Hoegaerts, raadslid, die stelt dat hij wenst te beginnen met enkele vaststellingen die ons kunnen doen besluiten dat we het mogen hebben over een ‘comfortabele begroting’, ondanks de crisis: met de inschatting van de belastinginkomsten uit de personenbelasting en opcentiemen werd het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd, er zijn geen grote investeringen gebudgetteerd (er is de renovatie van de sporthal in het park en de opfrissing van de Ruiterhal en auditorium om de belangrijkste te noemen) of tenminste het investeringsprogramma staat op een lager pitje dan in 2009 (2010: 9,8 miljoen euro, 2009: 12 miljoen euro); dat de gemeente de laatste jaren ook veel financiële meevallers heeft gekend of extra inkomsten heeft mogen inschrijven die werden aangewend voor schuldafbouw of om bijkomende inkomsten in de gewone dienst te genereren: dat hij een overzicht gekregen heeft en bijvoorbeeld opsomt: in 2008 maar liefst 2,7 miljoen euro uit de verkoop van Integan aan Telenet, in 2009 en 2010 extra dividenden vanwege Finea en nogmaals Integan; dat die uitzonderlijke opbrengsten natuurlijk niet gegarandeerd zijn in de toekomst, maar ondertussen in het budget 2010 mooi meegenomen; dat om de optelsom te vervolledigen, er een aantal kleinere uitgaven zijn die niet gedaan worden of moeten worden in 2010, zoals de organisatie van verkiezingen, de uitgave van de B – cheques, de inventarisatie van het erfgoed, de uitgave van de keramiekbiënnale (in normale omstandigheden had die in 2010 doorgang gevonden); dat de som van de kleintjes ongetwijfeld ook zorgt voor een gunstige invloed op het resultaat; dat als men bovendien ziet dat aan het reservefonds niet wordt geraakt, maar dat het integendeel opnieuw tot een comfortabele hoogte groeit de komende jaren, er eigenlijk weinig aan te merken valt op de begrotingsoefening; dat er uiteraard een ‘maar’ is, bijvoorbeeld de B – cheques, waar hij nog even wenst bij stil te staan; dat de B – cheques in 2009 nog begroot op 66.900,00 euro, nu wel helemaal uit beeld zijn; dat er geen spoor meer van is en helaas een doodgeboren kind; dat we nu wel lang kunnen blijven wachten op de vrijetijdcheques of een initiatief daaromtrent van de Vlaamse overheid; dat in Kapellen de Jacobuscheques bestaan, gedragen door de ganse gemeente, nu al sinds de eeuwwisseling, krijgt elke inwoner daar op zijn/haar persoonlijke naam een boekje van 15 cheques of waardebonnen, een chequeboekje van 15,00 euro om uit te geven aan cultuur, sport, jeugdwerking, op het containerpark worden de cheques aanvaard, voor de aankoop van huisvuilstickers en zelfs voor warme maaltijden in de dienstencentra; dat het dat succesvol systeem is dat wij voor ogen hadden, we moesten het warm water niet opnieuw uitvinden, simpel, rechttoe rechtaan; dat hij helaas moet vaststellen dat daar nog niks van in huis is gekomen en zal komen in 2010 en dat zulks eerlijk gezegd een ontgoocheling is; dat iets fundamenteler misschien de gemeentelijke toelage of bijdrage aan het OCMW stijgt van 4,9 miljoen euro in 2009 naar 5,6 miljoen euro in 2010; dat hij heeft begrepen dat dit het gevolg is van de versnelde verrekening van de rekeningoverschotten van het OCMW van vorige dienstjaren in budgetwijzigingen; dat die stijging dus slechts virtueel is en dat dit in elk geval minder is dan voorzien in het financieel meerjarenplan; dat waakzaamheid toch geboden is: spreidingsplan 1130, de algemene regularisatie van illegalen en het aanzuigeffect ervan; dat niemand hen moet wijsmaken dat dit vroeg of laat geen extra middelen, geen extra uitgaven of geen extra mensen en manuren zal kosten; dat de noodkreet uit de Antwerpse randgemeenten terecht is; maar dat het probleem uiteraard is dat dezelfde partijen die in de regio de burgemeesters leveren op federaal vlak hebben toegegeven aan de Franstalige eisen voor een nieuwe regularisatie en dat Vlaanderen – mag ik dat nog zeggen – betaalt; dat hij vreest dat de kostprijs van de regularisatie zal afgewend worden ook op Brasschaat uiteraard en Brasschaat hieraan niet zal ontsnappen; dat de synergie oefening tussen gemeente en OCMW, de integratie van de gemeente – en OCMW – diensten een goede zaak is; dat dit op termijn besparingen op het vlak van efficiency zal opleveren; dat de bouw van een mogelijk nieuw administratief centrum voor zijn fractie evenwel los staat van het erfpachtdossier Prins Kavelhof en niet mag worden beschouwd als een ‘financiering’ of ‘zekerheid’ of ‘onderpand’ in het dossier dat later in een afzonderlijk agendapunt zal worden besproken; dat een andere grote uitdaging voor 2010 de parkeerproblematiek is; dat zijn fractie uitkijkt naar de conclusies van de parkeerstudie, dat mogelijk een aanzet kan worden gegeven naar definitieve oplossingen, want de tijdelijke extra parkings op de Reflex-terreinen, op de Michielssen-terreinen en de 36 plaatsen aan de Verhoevenlei voor personeelsleden, slechts ‘kurieren am Symptom’ zijn in afwachting van een definitieve oplossing; dat het schrappen van de parkeerplaatsen op de Bredabaan richting Antwerpen, ondertussen reeds meer dan een jaar geleden (opening december 2008) een stommiteit was en de schuine Chinese boordstenen aan de andere zijde eveneens; dat zijn fractie er ingetuind is en zich destijds te fel heeft laten leiden door de enthousiaste promopraatjes van het gemeentebestuur in dit dossier en daarvoor dan ook mea culpa slaat; maar dat zijn fractie tegelijkertijd niet van mening is dat in de parkeerstudie werd of wordt of zou worden gefocust op de automobilist of het comfort van de automobilist; dat van de ene studie naar de andere kan worden gegaan zoals het masterplan Park, de verkeersgeleiding, de inplanting, verplaatsing of schrapping van parkings in het park en de verschuiving van sportclubs en sportvelden binnen datzelfde park; dat wat betreft de herschikking van de sportterreinen en parkings, zijn fractie er op drukt dat élke club gelijkwaardig moet behandeld worden; dat hij verwijst naar het agendapunt van zijn collega Koen Spitaels deze avond; dat er nog twee dingen zijn die zijn fractie en het gemeentebestuur de komende jaren moeten bezighouden, namelijk met het verdwijnen van de zonne-energiepremie is er de terechte opmerking vanuit de CD&V-fractie dat er veel milieu- en energie-incentives zijn en dus versnippering en mogelijk weinig effectief; dat volgens zijn fractie dat dan ook een aandachtspunt is voor de nabije toekomst; dat dit zijn fractie bij het laatste en misschien wel belangrijkste punt brengt, namelijk de investering in een milieuvriendelijk wagenpark, in casu CNG – wagens; dat er een groot investeringsbudget voorzien is in 2010 (753.000,00 euro voor aankoop rollend materieel); dat zijn fractie een prompt en nauwkeurig onderzoek vraagt en geen vrijblijvende intenties of vaag antwoord wat dat betreft; dat na Kopenhagen meer dan ooit geldt: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’; dat zijn fractie dus vraagt dat het wagenpark onder de loep wordt genomen; dat zij zich niet meer tevreden zullen stellen met Euronormen of dergelijke, maar dat een fatsoenlijke kosten – baten analyse wordt uitgevoerd; dat zij momenteel een aantal eerste vragen en opties naar voor hebben geschoven op een voorbije milieucommissie en de administratie alvast een omstandig antwoord heeft beloofd; dat zijn fractie daarop rekent, maar ook dat dit maar het begin zal zijn; dat als meest leefbare gemeente van de wereld, Brasschaat ook op dat vlak een voortrekker moet zijn; dat hij wenst te besluiten dat het Brasschaatse budget een ‘goede huisvaders’ – begroting is en daarvoor ook de diensten en het college wenst te feliciteren, maar dat wat de grote politieke lijnen en een aantal concrete projecten in Brasschaat betreft, zijn fractie dit jaar het gemeentebestuur niet meer het blind vertrouwen kan schenken; dat daarvoor een aantal dingen in de toekomst te vaag zijn en een aantal beloften uit het verleden gebroken;Hoort de tussenkomst van H. Dirks, raadslid, die in het voorliggende budget zich vragen stelt bij de verschuiving in tijd van een aantal bevorderingen voor het personeel en de halvering van de uitgaven voor vorming van het personeel, zoals ondermeer ook voor de brandweer en hij zich afvraagt of het personeel hiervan op de hoogte is;Hoort de tussenkomst van P. Hubrechts, raadslid, dat het voorliggende budget in de huidige financieel economische crisis voorzichtig werd opgesteld en via het reservefonds voor de toekomst werd gezorgd, doch dat zijn fractie zich zorgen maakt om de subsidies die werden voorzien voor milieu – investeringen en die waarschijnlijk onvoldoende zullen zijn;Hoort het antwoord van J. Jambon, schepen, dat indien de nieuwe toelagen voor energiebesparende maatregelen onvoldoende zouden zijn, zoals in het verleden voor zonnepanelen, dit telkens middels een budgetwijziging kan worden opgelost; dat wat het wagenpark betreft inderdaad een beleidsvisie zal worden ontwikkeld welke strookt met het algemene doel tot vermindering van de CO2 – uitstoot; dat de eenmalige financiële meevallers uit het verleden werden geïnvesteerd op een wijze die duurzame inkomsten of minder – uitgaven in de gewone dienst met zich brengen;Hoort de burgemeester die opmerkt dat wat de Vrije Tijdscheques betreft dit verleden vrijdag nog tijdens het bezoek van de Gouverneur en de Bestendige Deputatie aan Brasschaat, als thema werd behandeld en hiervoor zal worden gezocht naar een intergemeentelijke oplossing met steun van de Vlaamse overheid; dat voor dergelijke projecten nu eenmaal meer tijd nodig is; dat het verschuiven van de data voor bevordering van personeel enkel te maken heeft met het feit dat men bij de berekening van de kosten hiervan rekening heeft gehouden met de meest realistische ingangsdatum, in plaats van zulks voor een heel jaar te voorzien; dat het verminderen van de vormingskosten louter te maken heeft met een beter toezicht op de organisatie en het effectief nut van vormingsdagen voor het bestuur; BESLUITmet 20 ja-stemmen (F. Van Aperen, voorzitter; D. de Kort, burgemeester; M. Van Honste, B. Van Deuren, J. Konings, K. Geysen, J. Jambon, S. De Roeck, B. Brughmans en A. Van Mechelen, schepenen; F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Vanderbecken, W. Van Gastel, R. Van der Linden, J. Casaer, M.A. Naudts-Coppens, H. Leemans, F. Germain en B. Ophoff, leden) bij 11 onthoudingen (H. Lauwers, W. Van der Steen, M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, C. Decleer, P. Hubrechts, G. Smets, K. Spitaels, S. Broos, H. Peeters, en H. Dirks, leden): Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het gemeentebudget 2010 met de daarbij horende bijlagen.Art.2.- Afschrift van onderhavig besluit zal bezorgd worden aan de provinciegouverneur.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...