Dossier Park Officieren Brasschaat-Maria-ter-Heide.

 


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 30/06/2005


 


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, F. Meeussen, S. Vereycken, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. van der Linden, D. Daggelinckx, I. Schoenmaekers, W. Janssens en W. Maes, leden;


G. Schoch, secretaris a.i.


 


Afwezig:


F. Van Bergen, B. Verhoeven, C. Colman en W. Van Gastel, leden.


 


 052.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Belang-fractie nopens het dossier Park Officieren Brasschaat-Maria-ter-Heide.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort L. Sevenhans die erop wijst dat de bewoners van het Park Officieren begin april na zijn onderhoud met minister Flahaut van de burgemeester vernamen dat de verkoop van het Park Officieren werd uitgesteld; dat met zijn brief van 11.04.2005 minister Flahaut aan de bewoners van het Park Officieren liet weten dat hij in overleg met de burgemeester de optie tot verkoop van het gebied bevestigt; dat de minister tevens duidelijk maakt dat hij zal zorgen voor vervangende nieuwbouw voor de huidige bewoners in de Antwerpenlei en dat, omdat de minister blijkbaar in overleg met de burgemeester heeft beslist dat de nieuwe bestemming van het Park Officieren van collectief nut zal worden, de mogelijk tot individueel aankopen wordt geschrapt; dat de minister tevens vermeldt dat hij in overleg met de burgemeester is overeengekomen dat alle Brasschaatse projecten die betrekking hebben op onroerende goederen zowel van CDSCA als Landsverdediging samenhangen;


Hoort verder L. Sevenhans dat hij graag van de burgemeester zou vernemen waarom hij akkoord is gegaan met een koppeling tussen de dossiers CDSCA en landsverdediging; dat aangezien de gemeente vragende partij is in het dossier luitenant Coppens hij toch onze positie in het dossier Park Officieren verzwakt; dat hij zich afvraagt of de burgemeester bij zijn verklaring blijft dat de verkoop van het Park Officieren wordt uitgesteld; dat hij zich afvraagt of de burgemeester niet beseft dat hij met zijn akkoord met de minister de facto 24 gezinnen uit hun oude vertrouwde woning laat zetten; dat het Vlaams Belang nochtans in de gemeenteraad van 18 januari laatstleden er reeds op gewezen had dat de burgemeester door zijn plannen de mensen uit hun huis zou drijven; dat immers mag verwacht worden dat de prijzen na herverkaveling van het park en met het verdwijnen van een voorkooprecht onbetaalbaar zullen zijn voor de huidige bewoners; dat hen nu zelfs de mogelijkheid niet wordt geboden om het huis waar ze velen jaren in hebben gewoond en hebben ge?nvesteerd, te kopen; dat dit zowel emotioneel, als praktisch, als financieel problemen voor de betrokken gezinnen veroorzaakt; dat hij zich afvraagt hoe de burgemeester dit alles in overeenstemming brengt met de unanieme motie van de gemeenteraad van 30.04.1998 die luidde als volgt: “De gemeenteraad is van oordeel dat, op basis van de nu gekende informatie, aan het college van burgemeester en schepenen het advies moet gegeven worden dat er geen reden is om de herverkaveling toe te staan van het betrokken gebied”; dat de burgemeester in de gemeenteraad gezegd heeft dat hij de raadsleden op de hoogte zou brengen van zijn gesprek met minister Flahaut van 17 maart; dat tot nu toe dat nog steeds niet is gebeurd; dat hij om deze toelichting verzoekt; dat hij zich ook afvraagt of er reeds plannen bekend zijn om de woningen te bouwen aan de Antwerpenlei; dat hij zich afvraagt of de burgemeester zicht heeft op de timing waarmee de bewoners verplicht zullen worden te verhuizen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat hij thans een toelichting zal geven over de dossiers die werden besproken met de minister; dat eerst de Luitenant Coppenskazerne en de omliggende terreinen ter sprake zijn gekomen; dat aan de minister werd gesteld dat het de bedoeling was om de kazerne en de naastliggende gronden te verwerven voor de realisatie van twee projecten, een lokaal bedrijventerrein voor herlocalisatie van Brasschaatse bedrijven en een kantoren-bedrijvenzone in de kazerne; dat beide projecten de leemte die gepaard gaat met het verdwijnen van militaire jobs opvult doordat er een belangrijk tewerkstellingspotentieel ontstaat; dat er inderdaad een aantal knelpunten zijn zoals de verhuis van het munitiedepot en de toegang tot de CM; dat de besprekingen positief zijn verlopen; dat de reden waarom hij de gemeenteraad nog niet op de hoogte heeft gebracht gelegen is in het feit dat de minister een verslag heeft laten opmaken met een timing; dat het bestuur de minister heeft gevraagd een intentieverklaring op te maken; dat deze intussen ook werd opgemaakt en heden aan de gemeenteraad wordt gevraagd de intentieverklaring goed te keuren onder voorbehoud van goedkeuring door de minister; dat er niet eerder over kon gecommuniceerd worden omdat er nog over verschillende aspecten onderhandelingen werden gevoerd zoals over het munitieatelier; dat de gemeente daar wel zal instaan voor de verplaatsing maar niet voor de kosten die gepaard gaan met de aanpassing van het atelier aan de geldende  veiligheidsnormen; dat er aan een ontwerpbureau opdracht werd gegeven; dat wanneer het bestuur verder zal staan met het inrichtingsplan, de minister de desaffectatie zal doorvoeren; dat het terrein intussen echter al kan gebruikt worden door middel van een concessie; dat hij meent dat er goed is onderhandeld; dat voor het betrokken terrein ook nog een module 14 bij het mobiliteitsconvenant moet afgesloten worden omdat het bestuur het doortrekken van de tramlijn tot aan de Luitenant Coppenskazerne zou willen realizeren en daar een ?park & ride? voorzien; dat burgemeester Patrick Janssens ook erg in dit project ge?nteresseerd is;


Hoort verder het antwoord van de burgemeester dat het tweede dossier dat besproken werd het dossier van het fietspad Essensteenweg betreft; dat ermee is ingestemd dat in Brasschaat toch al mag begonnen worden met de aanleg van het fietspad daar waar de andere betrokken gemeenten nog initiatieven moeten nemen naar onteigeningen toe; dat schepen Decleer op 29.06 nog een vergadering heeft belegd met die gemeenten en hen heeft gevraagd de nodige budgetten te voorzien en het nodige te doen in verband met de onteigeningen;


Hoort verder het antwoord van de burgemeester dat het derde dossier dat bij de minister besproken werd het afkoppelingsproject Essensteenweg-Bredabaan betreft; dat hiervoor de goedkeuring van een trac? moest verkregen worden doorheen het militair domein; dat de besprekingen nogal wat tijd in beslag hebben genomen; dat het bestuur op het kabinet heeft kunnen duidelijk maken dat deze werken nodig waren en dat thans de budgetten daarvoor ook beschikbaar waren;


Hoort verder het antwoord van de burgemeester dat het vierde dossier dat besproken werd het dossier van het officierenpark Brasschaat is; dat ook hier het bestuur met een intentieovereenkomst naar de gemeenteraad wil komen; dat er verschillende ontwerpen zijn opgemaakt maar dat dit nog moet gefinaliseerd worden; dat hij er ook van overtuigd was dat de verkoop van de woningen pas later zou gebeuren; dat hij de heer Hofmans als vertegenwoordiger van de buurt er ook van in kennis gesteld heeft dat de minister de terreinen wou verkopen; dat er ook gezegd werd dat de bestaande huurovereenkomsten zouden gerespecteerd worden en dat er nieuwe sociale woningen zullen worden gerealiseerd; dat dit laatste inderdaad het geval is; dat er 24 woningen in de Antwerpenlei zullen worden gebouwd; dat de inwoners thans inderdaad in een mooie wijk wonen maar toch ook het hedendaags comfort moeten missen; dat er ook gevraagd werd waarom de buurtbewoners niet kunnen opgenomen worden in de procedure van de Vlaamse bouwmeester; dat het bestuur nu al door de bouwmeester werd teruggefloten omdat er teveel afgevaardigden van de gemeente de vergaderingen willen bijwonen; dat er over de procedure met de Vlaamse bouwmeester ook een punt op de agenda van de vergadering van heden staat; dat er voor deze procedure heel wat belangstelling bestaat en dat er uiteindelijk 5 bureaus zijn geselecteerd die eerst een plaatsbezoek zullen afleggen en dan hun ontwerp zullen opmaken; dat daaruit dan aan ??n bureau de opdracht tot uitwerking zal opgedragen worden;


Hoort verder de burgemeester die stelt dat het geachte raadslid Sevenhans niet heeft stilgezeten; dat hij deze interpellatie heeft ingediend en de dag daarna reeds een parlementaire vraag heeft gesteld aan de minister; dat hij daarna ook nog een informatievergadering heeft georganiseerd; dat de vragen van het geachte raadslid aan de heer minister inzake het voorkooprecht volkomen terecht zijn; dat ook de minister de regels moet respecteren en dat de schattingen via het comit? tot aankoop zullen gebeuren; dat het bestuur zeker nog de intentieverklaring aan de gemeenteraad zal voorleggen als de onderhandelingen daaromtrent zijn afgelopen;


Hoort verder het antwoord van de burgemeester dat ook het dossier van de Haelenlei met de minister werd besproken zodat de verkoop van vier wooneenheden aan de sociale woningbouwmaatschappij De Voorkempen kan doorgaan omdat de overdracht van de Haelenlei naar het openbaar domein waarop het project vroeger steeds stilviel kan doorgaan;


Dat tenslotte ook het dossier van het militair vliegveld werd besproken; dat het vliegveld zal gesloten worden en dat het bestuur vreesde dat er hier toestanden zouden ontstaan zoals in Deurne; dat het bestuur de verzekering heeft gekregen dat de gemeente vooraf om advies zal gevraagd worden als er zich wijzigingen zouden voordoen;


Hoort verder het antwoord van burgemeester dat om uitstel werd gevraagd aan de minister zodat de dossiers goed konden worden voorbereid; dat de minister inderdaad een aantal zaken wil koppelen maar dat het bestuur door de vergadering toch vooruitgang heeft geboekt;


Hoort L. Sevenhans die erop wijst dat er door het verdwijnen van het vliegveld toch heel wat tewerkstelling verdwijnt voor de militairen; dat alle strategische helikopters naar Walloni? worden verplaatst; dat historisch gezien Brasschaat en militairen bij elkaar horen; dat hij de burgemeester wil vragen contact te nemen met zijn collega?s in het parlement en er op zou aandringen om de helikopters in Brasschaat te behouden; dat hij zeer tevreden is met het door de burgemeester gegeven overzicht; dat het zo is dat Brasschaat in heel wat projecten goed is bediend geweest; dat hij zich niet van de indruk kan ontdoen dat het Park Officieren als pasmunt heeft gediend; dat er voor de minister iets aan moet verdiend worden; dat hij blijft zitten met de vraag of raadslid Lauwers geen moeite heeft met zijn gewijzigde houding ten aanzien van de destijds goedgekeurde motie; dat hij de intentieverklaring heeft gelezen; dat er wel wat addertjes onder het gras zitten; dat er ondermeer geen verkoopprijs is vastgesteld en dat de verplaatsing van het munitiedepot toch wel wat zal kosten; dat hij geen goede repliek heeft gekregen waarom is afgestapt van de motie van 1998; dat hij vindt dat de betrokken inwoners zo goed mogelijk moeten geholpen worden; dat de burgemeester het bij het rechte eind heeft als hij stelt dat de huidige woningen niet steeds even comfortabel zijn; dat de gemeente er moet op toezien dat de 24 woningen die er zullen gebouwd worden volwaardige woningen zullen zijn en geen sociale woninkjes;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat elk zijn eigen rol en functie heeft binnen zijn mogelijkheden; dat de gemeente niet de eigenaar is en dus ook geen bevoegdheid om op dat vlak op te treden;


Hoort de tussenkomst van H. Lauwers die erop wijst dat het CDSCA is die beslist en niet de gemeente; dat wat de motie betreft het destijds de bedoeling was om te voorkomen dat de gronden zomaar te koop zouden worden gesteld; dat de gemeente toen enkel over het stratentrac? beschikte om het gebied te beschermen; dat het een gebied is dat in aanmerking zou kunnen komen voor bescherming; dat het ook een belangrijk gebied is qua natuurwaarde; dat het plan dat thans voorligt daar nog altijd aan moet beantwoorden; dat er dus moet gezorgd worden voor een goed BPA dat dit gebied en de natuurwaarden beschermt; dat dit de enige manier is om vat te krijgen op het gebied;


Hoort L. Sevenhans die stelt dat er wel gemakkelijk wordt afgestapt van het destijds ingenomen standpunt;


Hoort het antwoord van H. Lauwers dat men het in 1998 op de private markt wou brengen zonder dat het bestuur over een sociale basis beschikte om het gebied te beschermen; dat het er op aankomt van een goed project te kiezen dat beantwoordt aan de plannen;


Hoort de opmerking van de burgemeester dat raadslid Sevenhans toch moet toegeven dat er goed onderhandeld is;


Hoort het antwoord van L. Sevenhans dat er toch voor moet gezorgd worden dat de betrokken inwoners een volwaardige woning krijgen en dat misschien de minister toch nog het voorkooprecht zal toegeven; dat de betrokkenen zoveel mogelijk moeten gesteund worden en dat hij de mening is toegedaan dat het bestuur hiertoe bereid is;


Be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris a.i.,                                                     De Voorzitter,


(w.g.) G. Schoch.                                                      (w.g.) D. de Kort.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                       De Burgemeester,


 


 


 


W. Hofkens.                                                              D. de Kort.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...