De verbroedering met Bad Neuenahr-Ahrweiler.


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 02/05/2002


 


Aanwezig:


C. Decleer, schepen-voorzitter; W. Van der Steen, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, P. Install?, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, H. Schoepen, W. Van Gastel, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


L. Bertels, burgemeester en L. Sevenhans, lid.


 


Opmerking:


In toepassing van artikel 14 van de nieuwe gemeentewet wordt het voorzitterschap waargenomen door C. Decleer, schepen.


 


 


 031a.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van D. Hoegaerts namens de Vlaams Blok-fractie nopens de verbroedering met Bad Neuenahr-Ahrweiler.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort D. Hoegaerts die erop wijst dat de gemeenteraad vorige week een bezoek bracht aan de Brasschaatse zustergemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler in het kader van de viering van 20 jaar verbroedering; dat hij zich afvraagt of er dit jaar nog plannen zijn om in Brasschaat een dergelijk initiatief te herhalen, liefst een initiatief waarbij ook de Brasschaatse bevolking betrokken wordt; dat in 1992 naar aanleiding van 10 jaar verbroedering een groots feest in Brasschaat georganiseerd werd met 800 deelnemers; dat hij zou willen weten hoe het gemeentebestuur deze verbroedering evolueert; dat de burgemeester namelijk stelde dat de verbroedering misschien aan evaluatie toe is en aan herori?ntatie; dat hij vindt dat er zeker geen sleet is op de huidige formule; dat integendeel de verbroedering in volle bloei is; dat in totaal een 8.000 tal personen ofwel vanuit Brasschaat Bad Neuenahr-Ahrweiler hebben bezocht of omgekeerd; dat de heer F. Bellens stelt dat de verbroedering nog zeer levendig is;


Hoort verder D. Hoegaerts dat hij zich tevens afvraagt hoe de plannen van het gemeentebestuur in verband met andere partnerschappen vorderen; dat blijkbaar thans alles dient te gebeuren in het kader van de verbroedering tussen Noord en Zuid; dat er echter geen concrete timing van het project werd gegeven; dat ook nog niet werd bepaald met welke gemeente uit het Zuiden er zal verbroederd worden; dat in de praktijk verbroederingen met gemeenten uit het Zuiden neerkomen op het verstrekken van financi?le hulp aan die gemeenten; dat hij meent dat er ook niet voldoende raakpunten zijn; dat deze wel bestaan met Bad Neuenahr-Ahrweiler maar niet kunnen bestaan met een Afrikaanse gemeente; dat hij zich ook de vraag stelt waarom er geen partnerschap met een Oost-Europese gemeente kan aangegaan worden; dat zo bijvoorbeeld Bad Neuenahr-Ahrweiler wel een partnerschap heeft met een Poolse stad;


Hoort het antwoord van A. De Roeck, schepen die stelt dat het haar verheugt dat het geachte raadslid zich positief over de verbroedering uitlaat; dat inderdaad in 1992 naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de verbroedering in Brasschaat feestelijkheden werden georganiseerd met een 800-tal deelnemers; dat voor de twintigste verjaardag in samenwerking met Bad Neuenahr-Ahrweiler een ander initiatief werd ontwikkeld waarbij Bad Neuenahr-Ahrweiler de feestviering op zich zou nemen; dat de viering thans gespreid is over een gedeelte van het jaar en over 20 manifestaties van 27 april tot 27 oktober; dat er onder meer een hockeytornooi en een voetbaltornooi zullen plaatsvinden; dat het Sint-Antoniuskoor een optreden in Bad Neuenahr-Ahrweiler zal verzorgen; dat de wielertoeristen een zevendaagse fietstocht naar de zustergemeente zullen organiseren en dat er een orkest van Bad Neuenahr-Ahrweiler op de dorpsdag zal optreden; dat dus de Brasschaatse bevolking wel degelijk bij de evenementen zal betrokken worden; dat het bestuur heel gelukkig is met de verbroedering; dat via de verbroedering de mensen hebben kunnen kennismaken met een prachtige streek; dat er vriendschapsbanden werden gesmeed en dat het bestuur in die richting wil verder werken; dat contacten met andere landen de basis vormen voor een vredevol leven;


Hoort de tussenkomst van C. Decleer, schepen dat inzake de andere plannen van het bestuur in verband met partnerschappen de gemeenteraad in zitting van november het convenant samenwerkingsontwikkeling heeft goedgekeurd; dat in dat convenant ook het actieplan van de gemeente in verband met de stedenband is opgenomen; dat bij de ontwikkeling van de stedenband ook begeleiding wordt verstrekt door de VVSG en het kabinet van minister Anciaux; dat door hen gesteld wordt dat men niet overhaast te werk mag gaan; dat ook in het actieplan vermeld is dat er v??r september geen stedenband zal aangegaan worden; dat onlangs de eerste vergadering van de werkgroep heeft plaatsgevonden; dat in “De Parkbode” de stand van zaken zal medegedeeld worden;


Hoort D. Hoegaerts die erop wijst dat het wellicht aangewezen zou zijn de initiatieven in verband met 20 jaar verbroedering beter in de verf te zetten en die zich afvraagt of de stedenband enkel betrekking mag hebben op Afrikaanse dorpen of bijvoorbeeld ook Oost-Europese partnergemeenten mag betreffen;


Hoort verder D. Hoegaerts dat Brasschaatse verenigingen die Bad Neuenahr-Ahrweiler bezoeken vanwege het verbroederingscomit? een toelage krijgen van 250,00 EUR voor de verplaatsingskosten; dat als verenigingen van Bad Neuenahr-Ahrweiler Brasschaat bezoeken de kosten door het bestuur van onze zustergemeente volledig worden terugbetaald;


Hoort het antwoord van A. De Roeck, schepen dat dit een afspraak is in Bad Neuenahr-Ahrweiler zelf en dat dit niet mag vergeleken worden met de regeling in Brasschaat;


Hoort het antwoord van C. Decleer dat er voorlopig geen plannen bestaan voor een partnerschap met een Oost-Europese gemeente;


Hoort de tussenkomst van F. Van Aperen die aanvoert dat wat er ook gekozen wordt de plannen van de werkgroep in eerste instantie aan de gemeenteraad moeten voorgelegd worden en pas dan in de “De Parkbode” mogen bekendgemaakt worden;


Hoort het antwoord van C. Decleer, schepen, dat de eerste vergadering van de werkgroep net achter de rug is en dat het haar bedoeling is als er meer concrete gegevens bekend zijn deze via het college aan de gemeenteraad voor te leggen en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                        De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                              (w.g.) C. Decleer.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                        De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                           L. Bertels.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...