de samenwerking met Lernout & Hauspie

DE GEMEENTERAAD

Hoort C. Colman, raadslid, die naar aanleiding van het stopzetten van de spraaksturing op de gemeentelijke website en de overblijvende voorraad softwarepakketten aan het college wenst te vragen: wie van het toenmalige college verant


Provincie ANTWERPEN


Gemeente BRASSCHAAT


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


Zitting van 28/03/2002


 Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


W. Van der Steen, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, P. Installi, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, W. Van Gastel, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


Afwezig:


C. Decleer, schepen; H. Vanderbecken, B. Verhoeven en H. Schoepen, leden.017.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van C. Colman namens de Vlaams Blok-fractie nopens de bespreking van het dossier met betrekking tot de samenwerking met Lernout & Hauspie.


DE GEMEENTERAAD


Hoort C. Colman, raadslid, die naar aanleiding van het stopzetten van de spraaksturing op de gemeentelijke website en de overblijvende voorraad softwarepakketten aan het college wenst te vragen: wie van het toenmalige college verantwoordelijk is voor de aanzet tot deze aankoop, hoe de contacten tot stand zijn gekomen, waarom Brasschaat als enige gemeente op het aanbod van Lernout & Hauspie is ingegaan en wat er met de circa 3.600 resterende pakketten die zich nog in het containerpark bevinden gaat gebeuren, vermits het hier een kapitaal van circa 3.000.000 BEF betreft; dat ook al heeft het Vlaams Blok samen met het toenmalige CVP-VLD-college deze aankoop weliswaar goedgekeurd, dit nog geen reden is de zaak in de doofpot te steken;


Hoort de tussenkomst van M. Van Honste, raadslid, dat de VLD?fractie destijds wel achter het project stond doch dat zij toen wel vragen heeft gesteld over de ongelukkige wijze waarop het dossier tot stand is gekomen en de sfeer van geheimhouding die hieromtrent werd gevoerd omwille van de confidentialiteitsverklaring die moest worden afgesloten; dat zij nog de waarschuwing heeft gegeven op te passen dat het geen lopende rekening zou worden;


Hoort de burgemeester die antwoord dat er blijkbaar veel profeten zijn die thans een mening hebben over Lernout & Hauspie doch dat dit ooit anders is geweest; dat destijds het bestuur bezig was een website te ontwikkelen en de toenmalige voorzitter van het jeugdcentrum met de suggestie kwam deze website spraakgestuurd te maken; dat betrokkene werkzaam was bij Lernout & Hauspie en beweerde goede voorwaarden te kunnen verkrijgen; dat men toen niet over ??n nacht ijs is gegaan en de vertegenwoordigers van dit bedrijf verschillende malen heeft uitgenodigd, zowel op zittingen van het college als tijdens een commissievergadering en een infovergadering in de ruiterhal; dat hij in alle objectiviteit moet stellen dat hij het op dat ogenblik een goed product vond; dat wellicht de technologie wat te vooruitstrevend was en misschien daar de oorzaak ligt van de latere ontwikkelingen; dat het aanbod van de spraaksturing toen goed samen viel met het promoten van de gemeentelijke website; dat hij in de ruiterhal nog een gesprek tussen vertegenwoordigers van Lernout & Hauspie en inwoners met een visuele handicap heeft bijgewoond die voor het product zeer geonteresseerd waren; dat hij overtuigd is dat het nog steeds een goed product is  vermits men het voor alle windows-toepassingen kan aanwenden doch niet meer voor de website; dat destijds spijtig genoeg het product enkel aan Brasschaatse inwoners werd aangeboden en dat indien dit niet het geval zou geweest zijn er toen veel meer zouden verkocht geweest zijn;


Dat hij het college zal vragen deze producten terug te koop te stellen aan een promotionele prijs en er van overtuigd is dat het financieel verlies voor het bestuur kan worden beperkt;


Hoort de vraag van C. Colman waarom de burgemeester zo lang heeft gewacht vermits een upgrade van het product niet meer mogelijk is;


Hoort de vraag van P. Install?, raadslid, dat het hier toch een verouderd systeem betreft dat niet meer onderhouden wordt;


Hoort het bevestigend antwoord van de burgemeester;


Hoort de tussenkomst van J. Lebon, die stelt dat de hoofdsetjes die bij het product geleverd zijn op zich al een hoge waarde hebben vermits zij een uitstekende kwaliteit hebben en nog steeds kunnen worden aangewend;


Hoort de tussenkomst van F. Meeussen, raadslid, dat hij het product nog steeds gebruikt en er alle windows-toepassingen mee kan besturen;


Hoort de tussenkomst van de burgemeester dat hij aan het college zal vragen een voorstel van verkoopactie te doen en dat zulks vervolgens aan de gemeenteraad zal worden medegedeeld en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


Gedaan in zitting datum als boven.


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                         (w.g.) L. Bertels.


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Burgemeester,


W. Hofkens.                                                                   L. Bertels.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...