De niet-deelname van de gemeente Brasschaat aan de Erfgoeddag, de inventarisering en de onderhoud va

Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van D. Hoegaerts namens de Vlaams Belang-fractie nopens de deelname van de gemeente Brasschaat aan de Erfgoeddag, de inventarisering en de onderhoud van het Brasschaatse erfgoed.


Provincie ANTWERPENGemeente BRASSCHAATUITTREKSEL uit de notulen van de GemeenteraadZitting van 24/03/2005


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, en B. Van Deuren schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, C. Colman, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, W. Van Gastel, F. Meeussen, B. Gauthier, S. Vereycken, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. van der Linden, D. Daggelinckx en I. Schoenmaekers, leden;


W. Hofkens, secretaris.


Afwezig: K. Geysen, schepen, M. Van Honste, F. Van Aperen en H. Schoepen, leden.040.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van D. Hoegaerts namens de Vlaams Belang-fractie nopens de deelname van de gemeente Brasschaat aan de Erfgoeddag, de inventarisering en de onderhoud van het Brasschaatse erfgoed.


DE GEMEENTERAAD


Hoort D. Hoegaerts die erop wijst dat op zondag 17.04.2005 de Erfgoeddag doorgaat en dat hij op de webstek en in de brochures van de organisatie heeft gelezen wat er allemaal te gebeuren staat; dat hij heeft begrepen dat de gemeente Brasschaat niet deelneemt aan de Erfgoeddag; dat hij zich afvraagt waarom niet; dat hij wel weet dat Brasschaat deelneemt aan andere gelijkaardige activiteiten, in samenwerking met verschillende verenigingen zoals aan de Nacht van de Geschiedenis of de Open Monumentendag; dat dit misschien teveel van het goede is en dat onze cultuurdiensten misschien onderbemand of niet ge?nteresseerd zijn; dat misschien het thema van dit jaar met name ‘Gevaar!’ de gemeente niet lag; dat de gemeente nochtans met een legerkamp op haar grondgebied wel degelijk op het vlak van het thema iets te bieden heeft; dat hij dus durft spreken van een gemiste kans, want op verschillende plaatsen en tijdstippen komt het erfgoed van Brasschaat toch ter sprake in Brasschaatse beleidsdocumenten; dat hij hiervoor bijvoorbeeld verwijst naar het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan; dat het ruimtelijk structuurplan op dat vlak een ramp is, dat het GNOP in de inventarisering van het gemeentelijk erfgoed beter geslaagd is en uitgebreider; dat de raad net nog een restauratiepremie voor een modernistische woning aan de Bredabaan 14 heeft goedgekeurd, een woning die echter in elke lijst ontbreekt; dat dus blijkt dat er nood is aan een actualisering, een inventarisering en het in kaart brengen van die lijst van erfgoedelementen; dat hij bij wijze van voorbeeld wil vermelden dat de raadsleden vorige zondag allemaal werden uitgenodigd op de receptie van de vrijwillige Brandweer; dat de brandweercommandant op ludieke wijze een gedenksteen liet onthullen; dat hij vertelde dat die steen ?ergens? van 1950 was en het 100-jarig bestaan van ?iets? vierde; dat hij niet kon zeggen ?wat?; dat zulks die dag ook niet belangrijk was; dat hij die steen wel gevonden had en gerecupereerd tussen het afval en de steenhopen achter de kazerne; dat hij met andere woorden eigenhandig die steen redde; dat bleek dat het geen steen uit 1950 was maar wel een gedenksteen uit 1930 die het 100-jarig bestaan van de gemeente Brasschaat ? met AE ? herdacht; dat ironisch genoeg in het jaar dat 175 jaar gemeente Brasschaat wordt gevierd een gedenksteen wordt gered van de vermaling of van de vergruizing; dat die steen bijna hetzelfde lot onderging als de heldenzerkjes van de Vlaamse gesneuvelden in De Grote Oorlog en werd gebruikt om putten te vullen of een weg aan te leggen; dat dit uiteraard niet van dezelfde grootorde is; dat het tweede, de vermalen heldenzerkjes, getuigde van haat van de Belgische staat tegenover de Vlaamse Beweging, dat het eerste, de verdwenen gedenksteen, gewoon getuigt van een grote slordigheid van de gemeente Brasschaat; dat er te slordig wordt omgesprongen met ons erfgoed; dat hij dus herhaalt dat er nood is om ??n en ander opnieuw te inventariseren en in kaart te brengen; dat dit hem werk lijkt voor de werkgroep Erfgoed binnen de Cultuurraad, die met het oog op deze opdracht misschien kan uitgebreid worden; dat er in de gemeente zoveel kennis aanwezig is; dat hij bijvoorbeeld weet dat Frans Bellens geen lid is van de Erfgoedraad; dat hij verder geen personen wil opsommen, want er zijn er ongetwijfeld nog; dat hij in het geval van Frans Bellens trouwens over een instituut spreekt; dat in het GNOP wordt vermeld wat er gebeurt of zal gebeuren op gemeentelijk vlak om het erfgoed te bewaren en onder de aandacht te brengen; dat hij met het voorbeeld van de gedenksteen in het achterhoofd concreet wil weten wie, wat, waar, wanneer en hoe zich dat zal vertalen in de begroting; dat het voorstel om onze erfgoedelementen, weze het gebouwen, kunstwerken of landschapselementen door middel van een infobord aan te duiden reeds werd geopperd; dat de gemeente zich niet mag beperken tot de enge betekenis van erfgoed; dat de politiek, de cultuurraad, de Brasschatenaren zelf moeten beslissen wat van belang is, wat erfgoed is; dat de lijst dus niet limitatief moet zijn maar wel gedocumenteerd moet worden en in kaart gebracht en ter plaatse aangeduid en toegelicht door middel van een infobord in duurzaam en vandalismebestendig materiaal; dat dit geen groot bord hoeft te zijn, een A4-blad volstaat; dat zo?n infobord data, gegevens, ontwerper of bouwer, vermeldt maar ook een anekdote kan bevatten, bijvoorbeeld een bord aan de Sint-Jozefskerk op de Driehoek, ontworpen door een Brasschaatse architect of een bordje bij Ons-Lief-Vrouwke van ?t Schoon Weer, dat in dat systeem zelfs kan verder gegaan worden; dat door middel van een infobord ook hulde en/of herinnering kan gebracht worden aan Brasschatenaren die iets betekend hebben voor onze gemeenschap; dat aan rustoord Salv? bijvoorbeeld een bord ter herinnering aan zuster Lydia, een moedige non destijds van de Zusters van Opwijk, die daar met gevaar voor eigen lijf en leden een onderduikadres bezorgde aan enkele tientallen joden ten tijde van de tweede Wereldoorlog, kan voorzien worden; dat zulke discrete, simpele bordjes toch o zo symbolisch kunnen zijn en de binding met het verleden benadrukken; dat hij dus graag een toelichting zou krijgen en een antwoord op de vraag wat er concreet zal gebeuren;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat de interpellatie van het geachte raadslid een bijzonder hoog cultureel gehalte heeft; dat deelname aan de erfgoeddag vrijblijvend is en dat voor dit jaar beslist werd niet te participeren aan de erfgoeddag omdat er tal van initiatieven zijn binnen de sector cultuur waar de gemeente wordt geacht aan mee te doen maar dat dit ook haalbaar en uitvoerbaar moet zijn op het terrein; dat daarom de gemeente zoveel mogelijk tracht deel te nemen aan initiatieven die van onderuit worden gedragen en gestimuleerd zoals bijvoorbeeld met de Open Monumentendag gebeurt waar het initiatief wordt genomen vanuit de cultuurraad en de ondersteuning wordt geboden door de cultuurdienst en de cultuurbeleidsco?rdinator; dat niet uit het oog mag verloren worden dat er allerlei initiatieven worden genomen in het kader van de viering 175 jaar Brasschaat die betrekking hebben op het Brasschaatse erfgoed zoals de overzichtstentoonstelling rond de familie Baillet-Latour en het project rond de restauratie van oude films; dat er in dit kader ook nog een project is rond oude foto’s van Brasschaat en tot slot de uitgave van een architectuurpublicatie met als thema de naoorlogse architectuur in de gemeente tussen 1945 en 1975; dat er ook op het gebied van onroerend erfgoed initiatieven worden genomen; dat er van het Brasschaats onroerend erfgoed een inventaris bestaat die werd opgemaakt door de Vlaamse overheid en die uitgegeven is in de reeks ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen”; dat deze inventaris intussen al dateert van 20 jaar geleden; dat er op 11.03.2005 een vergadering is geweest met de cultuurbeleidsco?rdinator en de heemkundige kring Breesgata waarin werd voorgesteld om binnen de schoot van de heemkundige kring en in samenspraak met de deelraad erfgoed van de cultuurraad werk te maken van een actualisering van deze lijsten om ze naar de toekomst ook beter te kunnen hanteren als een instrument voor het beleid; dat hij wat onroerend erfgoed betreft ook nog wil verwijzen naar de recente bescherming en restauratie van het Antverpiagebouw en de aansluiting van de gemeente bij de monumentenwacht in 2004 waardoor de monumentenwacht jaarlijks een aantal waardevolle gebouwen in de gemeente inspecteert en voorstellen voor restauratie en conservatie formuleert, zoals dat bijvoorbeeld gebeurd is voor het Kasteel van Brasschaat;


Hoort verder het antwoord van de burgemeester dat in de begroting 2005 een budget is opgenomen om bij enkele van de meest interessante monumenten informatieborden te plaatsen en de nodige bewegwijzering te voorzien; dat dit een van de projecten is die dit jaar in uitvoering van het cultuurbeleidsplan, waarvan de leden een exemplaar hebben ontvangen, zal gerealiseerd worden;


Be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


Gedaan in zitting datum als boven.


Bij verordening:


De Secretaris, De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens. (w.g.) D. de Kort.


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


Bij verordening:


De Secretaris, De Burgemeester,


 


 


 


W. Hofkens. D. de Kort.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...