De kwaliteit van “De Parkbode”.


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 02/05/2002


 


Aanwezig:


C. Decleer, schepen-voorzitter; W. Van der Steen, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, P. Install?, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, H. Schoepen, W. Van Gastel, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


L. Bertels, burgemeester en L. Sevenhans, lid.


 


Opmerking:


In toepassing van artikel 14 van de nieuwe gemeentewet wordt het voorzitterschap waargenomen door C. Decleer, schepen.


 


 


 







031b.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van D. Hoegaerts namens de Vlaams Blok-fractie nopens de kwaliteit van “De Parkbode”.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort D. Hoegaerts die verwijst naar zijn vraag of het gemeentebestuur nog steeds de mening is toegedaan dat “De Parkbode” van goede kwaliteit is na de overschakeling naar een andere drukkerij en die stelt dat de Vlaams Blok-fractie opmerkingen heeft gekregen over de slechte leesbaarheid, de slechte kwaliteit van de foto’s, de fletsheid van het geheel; dat de vierkleurendruk enkel betrekking heeft op het omslagblad; dat het jeugdkatern ietwat verborgen gaat in het geheel; dat dit katern misschien best in een apart kleedje zou gestoken worden en via andere kanalen zou verdeeld worden; dat ook best meer artikels zouden opgenomen worden die de jeugd aanspreken; dat in sommige andere gemeenten de volledige agenda van de gemeenteraad met inbegrip van de toegevoegde punten wordt opgenomen in de gemeentelijke informatiebladen; dat in “De Parkbode” en op de webstek van Brasschaat wel een uitgebreide samenvatting van de gemeenteraadszittingen wordt weergegeven; dat hij zich afvraagt of de volledige agenda kan opgenomen worden op de website en in de “Parkbode Actueel”;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen, schepen, dat de reacties die hij gekregen heeft over het algemeen positief waren; dat “De Parkbode” niet alleen qua vormgeving veranderd is maar dat de informatiedienst thans ook meer initiatief neemt om het blad ook inhoudelijk beter te stofferen; dat er in “De Parkbode” naast een jeugdrubriek ook een cultuurrubriek is; dat er bijvoorbeeld ook een rubriek voor senioren zou kunnen opgenomen worden; dat hoe dan ook de rubrieken met betrekking tot de jeugd en cultuur in principe rechtstreeks gevoed worden vanuit respectievelijk de jeugd en de culturele sector; dat het soms moeilijk is voldoende materiaal bijeen te krijgen; dat de informatiedienst dan zelf voor bijkomende artikels zorgt; dat hij qua inhoud en stijl wel tevreden is van “De Parkbode”; dat het inderdaad juist is dat enkel de omslag in vierkleurendruk wordt gedrukt; dat het drukken van “de Parkbode” bij de nieuwe drukkerij ook niet duurder is dan bij de vorige drukkerij;


Hoort de opmerking van D. Hoegaerts dat “De Parkbode” in zijn huidige vorm toch moeilijk leesbaar moet zijn voor senioren;


Hoort de tussenkomst van P. Install? die zich afvraagt waarom er dan van drukkerij moest veranderd worden als de kostprijs toch hetzelfde blijft;


Hoort het antwoord van W. Van der Steen dat er vroeger geen vierkleurendruk voorzien was; dat “De Parkbode” thans bestaat uit meer pagina’s en er meer foto’s zijn in opgenomen en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                         (w.g.) C. Decleer.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                   L. Bertels.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...