de inventarisatie van de weekendverblijven.


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


Zitting van 31/01/2002


 Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen; F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, H. Schoepen, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 Afwezig: W. Van der Steen, schepen; P. Install? en W. Van Gastel, leden.


  022b.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van D. Hoegaerts namens de Vlaams Blok-fractie betreffende de inventarisatie van de weekendverblijven.


 


DE GEMEENTERAAD


Hoort D. Hoegaerts dat de Vlaamse regering in de krant van 18 januari 2002 haar nieuwe plan bekend maakte met betrekking tot de problematiek van de weekendverblijven; dat van de gemeente wordt verwacht dat zij een inventarisatie maken van de weekendhuisjes op hun grondgebied, waarna de provinciebesturen zullen beslissen welke mogen blijven staan en welke niet; dat deze inventarisatie zelfs reeds eerder gevraagd was; dat hij zich de vraag stelt of de gemeente over zulke inventarisatie beschikt of dat zij ze eventueel zal opmaken; dat hij zich ook afvraagt of het gemeentebestuur enig zicht heeft over hoeveel weekendverblijven het in Brasschaat gaat en of de gemeenteraad of de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening hierover een toelichting kan krijgen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het gemeentebestuur niet over de informatie die zou verstrekt zijn door de Vlaamse regering beschikt; dat het gemeentebestuur echter wel over de gegevens beschikt; dat het bestuur het aantal weekendverblijven tamelijk goed kan vaststellen aan de hand van de belastingen die het bestuur heft op tweede verblijven; dat er in de Grote Heide 53 weekendverblijven zijn waarvan 1 permanent bewoond; dat het bestuur dit niet toelaat maar dat het onder de toenmalige minister Tobback verplicht is geworden betrokkenen in te schrijven; dat betrokkenen er dan door het bestuur van verwittigd worden dat PV zal opgemaakt worden; dat er op de Mikseheide 38 weekendhuisjes zijn + 8 permanent ingeschrevenen waartegen PV is opgemaakt; dat wat betreft de Grote Heide (of het goed Koch) geen regularisatie moet plaatsvinden omdat dit is opgenomen in een BPA; dat wat betreft de Mikseheide in het kader van het structuurplan van de gemeente Brasschaat zal moeten uitgemaakt worden waar dit in kadert; dat in het gewestplan dit gebied in de weekendzone gelegen is; dat er wat dit gebied betreft nooit een BPA is kunnen gemaakt worden omdat dit strijdig was met de duwvaartkanaalzone, dat vanaf het ogenblik dat de duwvaartkanaalzone wordt opgeheven tot de besluitvorming in de gemeenteraad kan gekomen worden;


Hoort de vraag van D. Hoegaerts hoe het zit met de uitwerking van het structuurplan;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat dit aan het lopen is en dat volgende week een eerste vergadering zal plaatsvinden en eindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                         (w.g.) L. Bertels.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                   L. Bertels.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...