De huisvesting van de politie.


Provincie ANTWERPEN


Gemeente BRASSCHAAT


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


Zitting van 28/03/2002


 Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


W. Van der Steen, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, P. Install?, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, W. Van Gastel, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


Afwezig:


C. Decleer, schepen; H. Vanderbecken, B. Verhoeven en H. Schoepen, leden.018.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van D. Hoegaerts namens de Vlaams Blok-fractie nopens de huisvesting van de politie.


DE GEMEENTERAAD


 Hoort D. Hoegaerts, raadslid, die met betrekking tot de hoge huisvestingsnood bij de gemeentelijke politie en de weigering door het college van het verzoek van hoofdcommissaris Van Cleuvenbergen om bijkomende accommodatie in een container, vraagt of er een oplossing in de maak is m.b.t. de huisvesting van de politie; dat de weigering van het college gebaseerd is op bouwtechnische en esthetische redenen en dat hij graag zou vernemen welke deze redenen zijn en tevens graag inzage zou krijgen van het gezamenlijk advies van de hoofdcommissaris en de toenmalige commandant van de rijkswacht m.b.t. de huisvesting en welke de bevindingen zijn van de technische diensten dienaangaande;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het bouwtechnische aspect er in bestond dat het niet zou volstaan om iin container te zetten; dat hij heeft geopteerd een deel van de politie, namelijk 8 tot 10 inspecteurs belast met gerechtelijke opdrachten, in het gebouw van de Hemelakkers onder te brengen; dat er inderdaad geen aansluiting is met de server van de politie en hiervoor eerst bijkomend een glasvezelkabel zal dienen te worden aangelegd; dat door de hogere overheid aan de vereniging van steden en gemeenten werd beloofd dat de meerkost van de politiehervorming door haar zou worden ten laste genomen; dat hiertoe trouwens de laatste anderhalve maand constant gegevens dienen te worden overgemaakt aan Brussel; dat volgens de laatste berichten thans blijkt dat de minister van begroting geen geld meer daartoe kan ter beschikking stellen; dat wanneer men belooft dat men infrastructuur gratis ter beschikking krijgt men zich aan deze belofte dient te houden; dat officieuze cijfers echter spreken van een opleg voor de verwerving van het gebouw van 30.000.000 BEF te verhogen met circa 20.000.000 BEF voor verbouwingskosten;


Hoort het antwoord van D. Hoegaerts, dat hij wel begrip kan opbrengen voor de kritiek van de burgemeester maar dat hiermede de huisvestingsproblematiek niet wordt opgelost;


Hoort de vraag van L. Sevenhans, raadslid, dat hij de bezorgdheid van de burgemeester om de kosten te beperken begrijpt maar dat er nu eenmaal een de facto opsplitsing in 2 gebouwen is en daarom wenst te vernemen welke kosten er tot nu toe worden gedragen voor het gebouw Hemelakkers;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat de premie brandverzekering als gebruiker en de energiekosten ten laste worden genomen en dat het trouwens naar aanleiding was van de vraag aan de regie der gebouwen naar de te verzekeren waarde, dat de officieuze cijfers werden verkregen;


Hoort de mededeling van L. Sevenhans, dat hij na het Paasreces aan minister Daems de vraag zal stellen om informatie te verstrekken inzake de voorwaarden en de stand van zaken m.b.t. het ter beschikking stellen van de infrastructuur van de voormalige rijkswacht en bekindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                         (w.g.) L. Bertels.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                De Burgemeester,


  


W. Hofkens.                                                                   L. Bertels.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...