De heraanleg van de Fortuinbeek.

DE GEMEENTERAAD


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 30/05/2002


 


Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


H. Vanderbecken, P. Install?, H. Schoepen en W. Van Gastel, leden.


 


 020a.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Blok-fractie nopens de heraanleg van de Fortuinbeek.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort L. Sevenhans die erop wijst dat tijdens de gemeenteraadzitting van 28.03.2002 een vertegenwoordiger van het buurtcomit? “de vorsche kwaekt” een vraag stelde betreffende de geplande heraanleg van de Fortuinbeek; dat de uitleg toen nogal technisch was; dat de burgemeester wel stelde dat de werken nog niet konden uitgevoerd worden aangezien er 3 onteigeningen dienden te gebeuren; dat in het antwoord aan de vereniging ook niet werd gezegd waarom de gemeente de werken niet zelf zou laten uitvoeren; dat volgens hem de vertraging te wijten is aan het feit dat aan dit werk subsidies gekoppeld zijn; dat er ondertussen nog niets gebeurd is en dat er tijdens de laatste jaren in die omgeving al een paar maal wateroverlast is geweest tijdens de zomerperiode; dat het hem ten zeerste verontrust dat er nog geen oplossing gekomen is; dat de burgemeester dit nochtans vorig jaar had beloofd; dat hij graag zou vernemen wat nu de concrete planning is voor het project en wat nu eigelijk het probleem is in verband met de onteigening;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het gemeentebestuur voor dit project afhankelijk is van de Vlaamse milieumaatschappij en Aquafin; dat er voor dit project een krediet van 7 miljoen in de begroting is voorzien; dat een aantal dagen geleden het programma van de VMM aan het bestuur werd bezorgd; dat het project daarin voorzien is voor het eerste kwartaal van 2003; dat het bestuur in deze afhangt van de hogere overheid; dat de gemeente de overstorten niet zelf kan laten maken omdat het een gecombineerd dossier betreft;


Hoort de vraag van L. Sevenhans of de overstorten dan het probleem zijn;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het probleem de overstorten betreft maar ook het openen van de Fortuinbeek en het ontlasten van de riolering;


Hoort L. Sevenhans die aanvoert dat er wordt gesproken over drie onteigeningen maar dat hij de mening was toegedaan dat er slechts een onteigening noodzakelijk was;


Hoort het bevestigend antwoord van de burgemeester;


Hoort L. Sevenhans die erop wijst dat de bewoners dus minstens tot het voorjaar 2003 moeten wachten;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het geachte raadslid toch weet dat het dossier gestruikeld is op de particuliere belangen van mensen die aldaar gronden bezitten;


Hoort L. Sevenhans die opmerkt dat hij een jaar vertraging veel vindt; dat zowel de burgemeester als de vertegenwoordigers van Aquafin hadden beloofd dat er een oplossing zou komen; dat dit niet de juiste manier is om het probleem aan te pakken;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het bestuur geregeld aandringt op een snelle oplossing van het probleem; dat de brief van de VMM het resultaat is van de inspanningen van het bestuur en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                     (w.g.) L. Bertels.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                               L. Bertels.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...