De carnavalvereniging “Heideknallers”.

DE GEMEENTERAAD

Hoort W. Corten


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 28/02/2002


 


Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, D. de Kort, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, W. Corten, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, H. Schoepen, W. Van Gastel, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig: A. De Smet, echtg. De Roeck, schepen; M. Langmans-De Bats, P. Installi en F. Van Aperen, leden.


 


 015.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van M. De Bats namens de Vlaams Blok-fractie nopens de carnavalvereniging “Heideknallers”.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort W. Corten die stelt dat hij bij afwezigheid van M. De Bats, deze aangelegenheid zal toelichten; dat vorig jaar door de carnavalvereniging “Heideknallers” om een grotere subsidie van de gemeente werd gevraagd; dat de algemene vergadering van de cultuurraad hierover een gunstig advies uitbracht; dat het college van burgemeester en schepenen aan dit verzoek echter niet tegemoetgekomen is; dat omwille van het gebrek aan financi?le middelen de carnavalvereniging “Heideknallers” heeft opgehouden te bestaan; dat de Vlaams Blok-fractie dit betreurt; dat de carnavalvereniging de carnavaltraditie meer dan 16 jaar in ere heeft gehouden; dat hij zich afvraagt of het toch niet mogelijk zou zijn een subsidie toe te kennen waardoor de vereniging terug zou kunnen opgestart worden;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat als het bestuur het budget zou toekennen dat de vereniging nodig heeft, namelijk 350.000 BEF per jaar, dit zou leiden tot protest in de cultuurraad; dat de vereniging inderdaad goed werk heeft geleverd; dat echter zoals meestal het geval is de vereniging werd gedragen door enkele personen die sponsorgeld gingen ophalen bij de middenstand van Maria-ter-Heide; dat hierbij niet mag vergeten worden dat in Maria-ter-Heide ook nog jaarlijks een wielerwedstrijd wordt georganiseerd; dat trouwens alle verenigingen minder rooskleurige tijden tegemoet gaan omwille van de verhoging van de Sabamvergoeding en de invoering van de billijke vergoeding waardoor de verenigingen 3/4e van hun inkomsten zullen verliezen; dat het gemeentebestuur heeft gedaan wat het kon en dat hij meent dat het niet de opdracht is van het bestuur om de vereniging nieuw leven in te blazen;


Hoort W. Corten die erop wijst dat de carnavalstoet toch veel volk op de been bracht;


Hoort de tussenkomst van D. Hoegaerts dat de toelage van de gemeente niet noodzakelijk 350.000 BEF per jaar moet bedragen; dat een toelage van de gemeente misschien de aanzet zou kunnen geven tot het herleven van de vereniging;


Hoort de tussenkomst van D. de Kort, schepen, dat de beslissing niet enkel op financikle gronden berust maar ook interne oorzaken heeft;


Hoort de tussenkomst van H. Vanderbecken die erop wijst dat er binnen de vereniging zeker geen onenigheid bestaat; dat ??n van de drijvende krachten achter de vereniging met gezondheidsproblemen te kampen heeft; dat wat de billijke vergoeding betreft hij het bestuur een aantal maanden gelden heeft gevraagd deze aangelegenheid te onderzoeken; dat de gemeente Kapellen bij het ter beschikking stellen van lokalen van verenigingen werkt met het forfaitair tarief;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het bestuur dit op dezelfde wijze wil doen wat de gemeentelijke lokalen betreft en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                     (w.g.) L. Bertels.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                               L. Bertels.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...