de bouwvergunning uitgereikt op 26 april 2000 aan het OCMW Brasschaat voor het verbouwen van Vesaliu


 


Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 30/05/2002


 


Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, D. de Kort, A. De Smet, echtg. De Roeck, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


 


Afwezig:


H. Vanderbecken, P. Install?, H. Schoepen en W. Van Gastel, leden.


 


 019.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Blok-fractie nopens de bouwvergunning uitgereikt op 26 april 2000 aan het OCMW Brasschaat voor het verbouwen van Vesalius.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort L. Sevenhans die aanvoert dat het OCMW Brasschaat op 26 april 2000 een bouwvergunning heeft verkregen voor het verbouwen van Vesalius; dat hij op 10 mei laatstleden een plaatsbezoek uitvoerde; dat hij vaststelde dat er veel vandalisme aan de gebouwen had plaatsgevonden; dat hij plots heel was kabaal hoorde en dat iets later een 20-tal rijkswachters het gebouw verlieten; dat dezen hem meedeelden dat zij van het OCMW de toelating hadden gekregen om in de gebouwen te oefenen; dat toen dus duidelijk bleek dat de werken nog niet bezig waren; dat hij dit achteraf bij de technische dienst van de gemeente is gaan onderzoeken; dat men hem daar een brief liet zien van de OCMW-voorzitter waarin stond vermeld dat de werken waren gestart op 17 april; dat dit op 10.05 volgens hem alleszins niet het geval was; dat hij wel begrijpt waarom de brief geschreven is, maar dat hij vindt dat schriftvervalsing niet kan; dat de verbouwing dus eigenlijk als slecht gestart is; dat de fout niet ligt bij de technische dienst van de gemeente omdat deze niet verplicht is na te gaan of er effectief met de werken begonnen is; dat hij wel meent dat de OCMW-voorzitter een fout begaan heeft;


Hoort de tussenkomst van B. Gauthier dat tevens vergunning werd verleend voor de aanleg van 44 parkeergelegenheden aan het dennenbosje aan de Van Peeldreef; dat hierover tegenstrijdige briefwisseling bestaat; dat hij zou willen vragen om daar een recreatief wandelpad aan te leggen voor de bewoners; dat als de 44 parkeerplaatsen effectief zouden aangelegd worden er geen wandelpad meer mogelijk is; dat het percentage bebouwde oppervlakte daar zeer hoog is bijvoorbeeld omwille van de aanwezigheid van Klina, de scholen en de bejaardenwoningen; dat zulks aanleiding geeft tot wateroverlast; dat hij meent begrepen te hebben dat de aanleg van de drie overstorten en de wederaanleg van de Fortuinbeek niet voor morgen is; dat hij graag van de betrokken schepen zou vernemen wat de plannen zijn;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat hij wel zal antwoorden op de interpellatie van raadslid Sevenhans maar niet op die van raadslid Gauthier aangezien deze niet vooraf werd bezorgd; dat hij voorstelt dat het raadslid deze aangelegenheid tijdens de volgende gemeenteraad voorlegt;


Hoort verder het antwoord van de burgemeester die stelt dat raadslid Sevenhans beweert niemand te betichten, maar dat hij toch spreekt van schriftvervalsing; dat het zeer vaak gebeurt dat als vergunningen gaan vervallen kleinere werken worden uitgevoerd; dat in dit geval een 8-tal ramen werden verwijderd en dat een terras op de 6de verdieping werd ontmanteld; dat de grote werken inderdaad nog niet begonnen zijn, maar dat dit ook niet hoeft;


Hoort de vraag van L. Sevenhans welke werken er precies werden uitgevoerd;


Hoort het antwoord van de burgemeester die bevestigt dat een 8-tal ramen werden verwijderd en dat een terras op de 6de verdieping werd ontmanteld;


Hoort de opmerking van L. Sevenhans dat de werken pas begonnen zijn na zijn plaatsbezoek;


Hoort de burgemeester die zulks ontkent; die erop wijst dat de verlenging van een bouwvergunning administratief helemaal geen probleem is; dat zulks gewoon moet aangevraagd worden;


Hoort het antwoord van L. Sevenhans dat de verlenging reeds was verleend en dat dit maar ??n maal kan gebeuren;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het geachte raadslid zelf wel weet waarom de werken vertraagd zijn; dat er na de eerste aanbesteding immers geen toewijzing heeft plaatsgevonden; dat om het risico te vermijden een boete te moeten betalen een nieuwe aanbesteding is gebeurd op advies van de juridische diensten;


Be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens.                                                     (w.g.) L. Bertels.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                            De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                               L. Bertels.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...