De aanpak van zwerfvuil in Brasschaat.

Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van W. Corten namens de Vlaams Blok-fractie nopens de aanpak van zwerfvuil in Brasschaat.

 

Provincie ANTWERPENGemeente BRASSCHAATUITTREKSEL uit de notulen van de GemeenteraadZitting van 01/03/2004


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Vanderbecken, M. Van Honste, D. Hoegaerts, W. Corten, P. Install?, F. Van Aperen, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, L. Delvaux, A. Janssens, H. Schoepen, W. Van Gastel, F. Meeussen, B. Gauthier, S. Vereycken, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen en R. Van der Linden, leden;


W. Hofkens, secretaris.


Afwezig:


H. Lauwers, B. Verhoeven, C. Colman en A. De Wachter, leden.


 024.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van W. Corten namens de Vlaams Blok-fractie nopens de aanpak van zwerfvuil in Brasschaat.


DE GEMEENTERAAD


Hoort W. Corten die er op wijst dat het overdreven zou zijn om te stellen dat Brasschaat een vuile gemeente is; dat er toch plekken zijn die af te rekenen hebben met zwerfafval; dat hij daarvoor bijvoorbeeld verwijst naar zijn schriftelijke vragen van 28.10.2002 en 29.03.2003 over zwerfvuil rond het Prins Kavelhof; dat er ongetwijfeld nog vuile plekken in de gemeente zijn bijvoorbeeld aan de schoolomgevingen of de bushalte aan Klina; dat de gemeentelijke opruimdiensten regelmatig hun ronde doen door de gemeente; dat ze dit naar godsvrucht en vermogen doen maar dat ze het blijkbaar ook niet kunnen bijhouden; dat er vermoedelijk bijkomende actie nodig is; dat vorig jaar de burgemeester nog in een krantenartikel stelde zich te zullen inzetten voor het behoud van het groen in de gemeente en tegen zwerfafval; dat hij zich afvraagt welke acties het gemeentebestuur zal ondernemen om het fenomeen van zwerfvuil te bestrijden en of de gemeente over een inventaris van de vuile plekken in Brasschaat beschikt en over een actieplan terzake; dat hij zich ten slotte eveneens afvraagt hoe het onderwijs meer en beter betrokken kan worden in de bewustmaking en ?wording rond deze problematiek; dat hij vandaag ook in de Brasschaatse Film gelezen heeft dat er op 7 maart een actie plaatsvindt; dat het zijn mening is dat naast verenigingen de scholen daar ook bij betrokken moeten worden omdat het probleem zich vooral stelt in de omgeving van scholen;


Hoort het antwoord van C. Decleer, schepen, dat Brasschaat volgens testaankoop toch niet zo slecht scoort op het gebied van zwerfvuil; dat het niet zo eenvoudig is dit probleem op te lossen; dat ook wat dit probleem betreft, de regel geldt dat voorkomen beter is dan genezen; dat bijvoorbeeld zou kunnen gedacht worden aan een soort retourformule voor plasticflessen en blikjes; dat er ook een belasting bestaat op sluikstorten; dat sluikstorters waarvan de gemeentediensten de identiteit kunnen achterhalen een belasting van 250,00 EUR dienen te betalen, verhoogd met de kosten voor het verwijderen van het afval, dat inderdaad het volgende weekend de grootschalige Zappa-actie plaatsvindt die wordt ondersteund door de provincie en waaraan verschillende verenigingen deelnemen en ook de leden van het college van burgemeester en schepenen; dat er aan de verenigingen een “blacklist” werd bezorgd waaruit ze konden kiezen; dat de boodschap van dergelijke actie ook niet mag zijn dat het zwerfvuil hoe dan ook wordt opgeruimd dus dat storten geen kwaad kan; dat de bevolking ook moet gesensibiliseerd worden;


Hoort de tussenkomst van J. Le Bon, schepen, dat het probleem in de omgeving van de basisscholen vrij gering is; dat de leerlingen van het basisonderwijs nog gemakkelijker te sensibiliseren zijn; dat dit wat het secundair onderwijs betreft niet het geval is; dat daar herhaaldelijke acties nodig blijken;


Hoort de vraag van W. Corten of het niet beter zou zijn ook de scholen bij de Zappa-actie te betrekken;


Hoort het antwoord van J. Le Bon, schepen, dat dit nogal moeilijk is omdat de actie in het weekend plaatsvindt;


Hoort de opmerking van F. Van Aperen dat hij hierover al eens tussengekomen is; dat het inderdaad een probleem is dat bijvoorbeeld ook aan bushaltes bestaat; dat hij meent dat het plaatsen van een goede vuilnisbak al een oplossing zou bieden;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat men in de sleuven van de vuilbakken plaatjes heeft moeten aanbrengen om te voorkomen dat inwoners daar hun restafval in deponeren; dat er in de betrokken omgeving inderdaad een probleem is; dat dit probleem tijdens de laatste overlegvergadering met het OCMW ook aan de orde was; dat naar aanleiding hiervan aan de parkwachter werd gevraagd hiertegen op te treden;


Hoort de tussenkomst van H. Vanderbecken dat hij wat de bewuste school betreft zeker weet dat de schooldirectie en de schoolraad hier ernstig werk van maken; dat permanent toezicht onmogelijk is; dat het de jongeren zijn die daar blijven rondhangen die de overlast veroorzaken; dat die enkelingen ter orde zouden moeten geroepen worden door de parkwachter en dat hun namen best zouden genoteerd worden en dat ze eventueel de voorziene belasting zouden moeten betalen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat de problematiek inderdaad veel te maken heeft met het rondhanggedrag bij jongeren; dat hij daarom aan de politie met name aan de wijkagenten heeft gevraagd ook hierop toezicht uit te oefenen omdat de jongeren op die manier weten dat het altijd dezelfde agenten zijn die hierop toezien wat meer effect heeft dan telkens een andere patrouille;


Hoort de opmerking van W. Corten dat er meestal tijdens de middagpauze afval wordt achtergelaten;


Hoort de vraag van M. Van Honste of het probleem niet met blikvangers kan opgelost worden omdat het achtergelaten afval toch meestal blikjes betreft;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat er destijds een blikvanger in de buurt van het jeugdcentrum werd geplaatst maar dat al vlug bleek dat daar allerhande afval in werd gestort;


Hoort de opmerking van C. Decleer, schepen, dat ook OVAM het gebruik van blikvangers niet aanraadt;


Hoort de tussenkomst van A. Van Mechelen, dat het probleem zeker niet alleen bij de jongeren ligt; dat hij raadslid Vanderbecken moet bijtreden waar deze zegt dat de directie van de betrokken school ernstig werk maakt van het probleem; dat het niet alleen een probleem van die school is maar een probleem van iedereen;


Be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


Gedaan in zitting datum als boven.


Bij verordening:


De Secretaris, De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens. (w.g.) D. de Kort.


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


Bij verordening:


De Secretaris, De Burgemeester,


 


 


 


W. Hofkens. D. de Kort.


 


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...