Budgetten reis naar Bolivia

Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Belang-fractie no

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 29/06/2006


 


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, C. Colman, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, L. Delvaux, A. Janssens, W. Van Gastel, F. Meeussen, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. Van der Linden, D. Daggelinckx, I. Schoenmaekers, W. Janssens en W. Maes, leden;


G. Schoch, secretaris a.i.


 


Afwezig:


A. De Wachter en S. Vereycken, leden.


 047a.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Belang-fractie nopens de reacties van de ministers Geert Bourgeois en Marino Keulen naar aanleiding van de klacht tegen het schepencollege van raadslid Sevenhans betreffende de betwistbare manier waarop budgetten besteed werden voor het organiseren van reizen naar Bolivia.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort L. Sevenhans die aanvoert dat hij deze aangelegenheid reeds op de agenda had geplaatst van de gemeenteraadszitting van 23 februari jongstleden; dat hij toch nog eens wil benadrukken dat hij niets tegen het project heeft dat hij ten bewijze daarvan de avond ook punt 8a en 8b zonder problemen heeft goedgekeurd; dat hij van in het begin heeft gezegd dat hij geen probleem heeft met de stedenband, dat hij wel een probleem heeft met de keuze omdat Bolivia toch wel ver weg ligt; dat onlangs trouwens beslist is de Belgische ambassade in Bolivia te sluiten; dat hij niet twijfelt aan de goede intenties maar dat hij ditmaal het gevoel had dat er iets niet juist zat, dat bovendien vorig jaar het verbroedingscomit? met Bad Neueahr/Ahrweiler geld heeft moeten teruggeven; dat hij in die optiek op 23 februari zijn vraag in de gemeenteraad heeft gesteld; dat de burgemeester hem toen verweet ‘toogpraat te verkopen’; dat hij daarop klacht heeft ingediend bij de ministers Keulen en Bourgeois; dat hij van minister Bougeois zeer snel een antwoord heeft gekregen dat stelde dat er geen onregelmatigheid werd vastgesteld; ook minister Keulen antwoordde zeer snel dat hij de aangelegenheid zou laten onderzoeken; dat er thans van deze laatste een brief is binnengekomen die stelt dat er onregelmatigheden zijn vastgesteld wat betreft de naleving van de gemeentewet en het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit; dat een en ander waarschijnlijk met de beste bedoelingen is gebeurd maar dat het wel onhandig was dat net met de vliegtuigtickets te doen; dat hij zich afvraagt wat er nu gaat gebeuren; dat de gemeente een eigen interpretatie heeft gegeven aan de wet; dat zijn vertrouwen geschokt is; dat de wet de wet is; dat hij zich afvraagt wat er nu gaat gebeuren; welke conclusies hieruit kunnen getrokken worden;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat zijn reactie van 23 februari had te maken met een uitlating van de heer Sevenhans tegenover een ander raadslid; dat Brasschaat inderdaad een ondergeschikt bestuur is; dat er een fout werd begaan; dat het bestuur zich zal gedragen naar de wijsheid van de hogere overheid; dat hij zich wel afvraagt of er werkelijk een fout werd begaan of dat het hier een misvatting betreft; dat het volgens de plannen steeds de intentie was dat er een delegatie naar Tarija zou vertrekken; dat een en ander ook te maken heeft met de laattijdige mededeling, namelijk eind november, dat de gemeente ook een federale subsidie zou krijgen voor het jaar 2005 maar dat deze moest vastgelegd worden voor het einde van het jaar; dat het college de tickets heeft vastgelegd in december; dat de toewijzing ook in december had moeten gebeuren; dat er contact zal genomen worden met minister Keulen of met de administratie met de vraag het dossier persoonlijk toe te lichten;


Hoort L. Sevenhans die aanvoert dat zijn opmerking in februari toch niet zo kwetsend was; dat hij enkel heeft gezegd dat mevrouw Van Honste de volgende schepen voor ontwikkelingssamenwerking zou worden; dat hij er een beetje van geschrokken is dat het college in zitting van 20 december 2005 die beslissing heeft genomen;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het geachte raadslid toch ook wel kan begrijpen dat er in die periode namelijk de eindejaarsperiode, een beslissing is genomen die niet tijdig verder is uitgevoerd;


Hoort L. Sevenhans die erop wijst dat de beslissing heel ongelukkig was opgesteld;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat het is misgelopen bij de uitvoering van de beslissing en be?indigd hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris a.i.,                                                        De Voorzitter,


(w.g.) G. Schoch.                                                         (w.g.) D. de Kort.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                              De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                                D. de Kort.


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...