Brussel-Halle-Vilvoorde

Resolutie ter ondersteuning van het actieplan van de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van het arrondissement Halle-Vilvoorde.Provincie ANTWERPENGemeente BRASSCHAATUITTREKSEL uit de notulen van de GemeenteraadZitting van 29/01/2004


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, B. Verhoeven, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, A. Janssens, H. Schoepen, W. Van Gastel, F. Meeussen, B. Gauthier, S. Vereycken, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. Van der Linden en D. Daggelinckx, leden;


W. Hofkens, secretaris.


Afwezig: L. Delvaux, lid.


 
015.


Resolutie ter ondersteuning van het actieplan van de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van het arrondissement Halle-Vilvoorde.DE GEMEENTERAAD


Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20.01.2004 waarin naar aanleiding van de brief van de conferentie van burgemeesters Halle-Vilvoorde inzake de actie “splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde” werd beslist de gemeenteraad te verzoeken omtrent voormelde actie een standpunt in te nemen;


Gelet op de brief van 15.01.2004 van P. Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken waardoor de gemeentebesturen worden verzocht gehoor te geven aan de vraag van de conferentie van burgemeesters Halle-Vilvoorde door aan de gemeenteraad een besluit ter goedkeuring voor te leggen waarin de solidariteit van de raad wordt betuigd met deze rechtmatige eis van de burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde;


Gelet ook op het punt dat door D. Hoegaerts, raadslid, namens de Vlaams Blok-fractie aan de agenda van de zitting van heden werd toegevoegd nopens voormelde aangelegenheid;


Overwegende dat krachtens artikel 1 van de grondwet Belgi? een federale staat is, bestaande uit gemeenschappen en gewesten;


Overwegende dat die indeling in gewesten en gemeenschappen de fundamentele basis is van het land;


Overwegende dat krachtens artikel 4 van de grondwet Belgi? vier taalgebieden omvat en het arrondissement Halle-Vilvoorde behoort tot het Vlaamse Gewest, tot het Nederlandse taalgebied en tot de provincie Vlaams-Brabant;


Overwegende dat dit arrondissement totnogtoe is ingedeeld gebleven bij de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en dat daardoor in het Nederlandse taalgebied voor de verkiezingen van het Europese parlement en van de Senaat, verkiezingen worden gehouden voor de lijsten van de Franse gemeenschap; dat ook voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de lijsten van de francofone Brusselse partijen in deze gemeente worden voorgelegd;


Overwegende dat die situatie totaal in strijd is met het feit dat de betrokken gemeenten behoren tot het Nederlandse taalgebied, het Vlaamse Gewest en de provincie Vlaams-Brabant;


Overwegende dat die regeling overduidelijk in strijd is met de artikelen 1 tot 4 van de grondwet en de vastgelegde grenzen van de taalgebieden;


Overwegende dat die regeling de federale loyauteit schendt, die inhoudt dat de territoriale entiteiten in hun taalkundige eigenheid en grenzen worden ge?erbiedigd;


Overwegende dat die regeling bovendien een manifeste schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel:  • tegenover gemeenten uit het Franse taalgebied en het Waalse Gewest, omdat de lijsten van de Vlaamse partijen niet in het eentalige Franse taalgebied worden voorgelegd;
  • tegenover andere gemeenten uit het Nederlandse taalgebied waar de Waalse en Franstalige Brusselse lijsten niet aan de kiezer worden voorgelegd;


Overwegende dat het behoud van die regeling duidelijk in strijd is met het algemene rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur en van het beginsel dat de overheid de regels die ze zelf heeft uitgevaardigd moet eerbiedigen (patere legem quem ipse fecisti);


Overwegende dat die bezwaren ook gelden voor het behoud van het gerechtelijke arrondissement Brussel, waar die regeling bovendien duidelijk tekort schiet op het vlak van bestuurlijke effici?ntie;


Overwegende dat zowel het Vlaamse parlement, als de Vlaamse regering, als de provincie Vlaams-Brabant als alle Vlaamse partijen reeds sedert lang met aandrang vragen dat die regeling zou worden afgeschaft en de territoriale integriteit van het Nederlandse taalgebied en van het Vlaamse Gewest zou worden ge?erbiedigd;


Overwegende dat het Vlaamse regeerakkoord “een nieuw project voor Vlaanderen” de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijke arrondissement Brussel opneemt bij de noodzakelijke hervormingen, waarvoor een definitieve oplossing moet worden uitgewerkt tijdens de eerste helft van de legislatuur (dat was voor eind 2001) en dat de oplossing er totnogtoe niet gekomen is;


Overwegende dat het tenietdoen van deze klaarblijkelijk ongrondwettelijke regeling, niettegenstaande herhaalde verzoeken, veertig jaar na de vaststelling van de taalgrens niet mogelijk blijkt te zijn;


Overwegende dat de colleges van burgemeester en schepenen van meerdere gemeenten uit de kieskring Halle-Vilvoorde hebben geoordeeld dat die regeling in deze omstandigheden haar wetskracht heeft verloren;


Overwegende dat zowel het Vlaamse Parlement als de provincieraad van de Provincie Vlaams-Brabant een gelijkaardige resolutie hebben aangenomen;


Overwegende dat tegenover de bevolking niet langer kan worden verantwoord dat Waalse en Frans-Brusselse verkiezingen in het Nederlandse taalgebied worden georganiseerd;


BESLUIT eenparig:


Art.1.- De raad vraagt aan de Vlaamse Regering met aandrang het regeerakkoord op dit punt uit te voeren en ervoor te zorgen dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het gerechtelijke arrondissement Brussel gesplitst worden voor de volgende Europese verkiezingen.


Art.2.- De raad oordeelt dat de huidige regeling, gezien haar strijdigheid met de grondwet en de hiervoor aangehaalde algemene rechtsbeginselen haar legitimiteit heeft verloren.


Art.3.- De raad vraagt de Vlaamse parlementsleden in Kamer en Senaat het door de conferentie van burgemeesters van Halle-Vilvoorde uitgewerkte wetsvoorstel, dat over partijgrenzen heen werd ingediend in Kamer en Senaat, of elk ander voorstel met gelijke strekking, nog voor de Europese verkiezingen eensgezind goed te keuren.


Art.4.- De raad spreekt zijn solidariteit uit met de betrokken gemeentebesturen en de acties van burgemeesters en schepenen.


Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.


Gedaan in zitting datum als boven.


Bij verordening:


De Secretaris, De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens. (w.g.) D. de Kort.


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


Bij verordening:


De Secretaris, De Burgemeester,


 


 


 


W. Hofkens. D. de Kort.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...