Brasschaatse Base- en Soft Ball Club

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 20/03/2008 Aanwezig:F. Van Aperen, voorzitter;D. de Kort, burgemeester;M. Van Honste, J. Casaer, B. Van Deuren, J. Konings, K. Geysen, S. De Roeck en B. Brughmans, schepenen;F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, W. Van der Steen, M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, C. Decleer, W. Van Gastel, A. Van Mechelen, R. Van der Linden, A. De Wachter, K. Geubels, A.M. Naudts-Coppens, G. Smets, F. Germain, K. Spitaels, S. Broos, H. Peeters, B. Ophoff en H. Dirks, leden;W. Hofkens, secretaris. Afwezig:J. Jambon, schepen; P. Hubrechts en H. Leemans, leden.   

018c. Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van K. Spitaels, namens de Vlaams Belang-fractie, nopens “Brasschaatse Base- en Soft Ball Club”.

 DE GEMEENTERAAD  Hoort K. Spitaels, die namens de Vlaams Belang-fractie vragen wenst te stellen nopens de Brasschaatse Base- en Soft Ball Club omdat de plannen voor de verhuis van deze club naar de Bondgenotenlei tot het verleden behoren; dat een jaar of twee geleden aan de gemeente werd gevraagd om een mogelijkheid te vinden voor de uitbreiding van de baseballterreinen daar deze niet conform de internationale normen zijn; dat het bestuur toen met het veelbelovende plan kwam om de club te verhuizen naar de terreinen van het militair domein in de Bondgenotenlei; dat de club sponsors zocht en volop begon te werken en te organiseren om deze droom waar te maken en 2 jaar lang energie heeft gestoken in het realiseren van deze werken en de noodzakelijke financiële middelen bij elkaar kregen voor de investeringen; dat toen uiteindelijk de club van de gemeente een brief ontving dat de plannen voor de verhuis niet konden doorgaan, omdat de militairen deze gronden niet voor lange tijd in concessie geven aan de gemeente; dat de gevolgen voor de baseballclub dramatisch moeten genoemd worden; het is voor deze club een must om over een terrein te beschikken met afmetingen die aan de internationale normen voldoen; dat de energie die de club de afgelopen jaren in de mogelijke verhuis heeft gestoken geen verloren moeite mag worden en de club geen gezichtsverlies mag lijden ten aanzien van haar sponsors; dat hij wenst te vernemen waarom het gemeentebestuur zo laat de club heeft ingelicht; dat het er sterk op lijkt dat het gemeentebestuur met beloften is afgekomen die ze niet hard kon maken en die het overleg met de militaire overheid zijn voorafgegaan; dat hij wenst te vernemen welk broodnodig alternatief aan de club kan worden aangeboden;Hoort het antwoord van K. Geysen, die aanvoert dat er al heel wat gezegd is rond de verhuis van base- en softballclub Braves, dat hij dan ook heel blij is dat dit punt ter sprake komt dat, zoals reeds gezegd tijdens de commissievergadering jeugd, sport en gezin, dit dossier al enige tijd loopt; dat de gesprekken rond dit project dateren van november 2005; dat de burgemeester toen met de toenmalige schepen van sport een aantal mensen ontvangen heeft in het gemeentehuis om hun meerjarenplan te komen toelichten; dat de Braves toen op zoek waren naar een locatie om hun club verder uit te bouwen; dat op het overleg van gedachten is gewisseld en de locatie op de Bondgenotenlei werd naar voor geschoven, dat zoals in de brief van de voorzitter van de baseballclub werd geschreven de gemeente zou trachten deze terreinen te verwerven, dat in die zelfde brief geschreven wordt: “ als onze plannen om welke reden ook stranden, zijn wij genoodzaakt ons opnieuw te concentreren op de bestaande terreinen en gooien we onze oude schoenen niet weg vooraleer we er nieuwe hebben”; dat er dan in juli 2006 overleg is geweest met de militaire overheid van Brasschaat; dat ook hier de plannen zijn toegelicht; dat na verdere contacten de burgemeester aan de club heeft gevraagd een financieel plan over te maken; dat dit werd bezorgd maar dat er nog geen gegevens over de financiële draagkracht bekend zijn; dat de kostprijs van het project 2.307.089 euro bedraagt waarvan de club de helft wil bekostigen door sponsoring en de overheid (gemeente) de andere helft zou moeten subsidiëren; dat er verder met de volgende bedenkingen van de club zou moeten rekening gehouden worden:         een kostenloze concessie van 25 jaar;         het bouwrijp maken van het terrein door de gemeente Brasschaat;         alle nutsvoorzieningen tot op het terrein door de gemeente;         het aanleggen van een omheining (reeds gebeurd) en aanleg van parkeermogelijkheden door de gemeente Brasschaat; Hoort verder K. Geysen dat hem dit naar de andere clubs toe iets te verregaand lijkt; dat er nadien terug een vergadering is geweest met de militaire overheid om de concessie te bespreken, dat daaruit bleek dat de militaire overheid de concessie te allen tijde kan verbreken; dat hij hierop de voorzitter van de club mondeling heeft ingelicht dat dit project voor de gemeente geen haalbare kaart is en dat dit door de gemeente ook schriftelijk aan de club werd bevestigd; dat in deze brief ook vermeld is dat de gemeente een betoelaging kan verstrekken voor infrastructuurwerken met een maximum van 20.000 euro zoals dit voorzien is voor iedere club die investeringen doet; dat het bestuur verder wil meewerken aan het zoeken van een terrein voor de baseballclub dat aan de internationale normen voldoet en dat dit eventueel op deze plaats zou kunnen zijn maar niet met zulke grootse infrastructuur; dat hij daaraan wil toevoegen dat de impact van zulke accommodatie voor de buurt niet te onderschatten is en dat het bestuur eerder van plan is de terreinen aan de Bondgenotenlei te laten gebruiken voor buurtsport;Hoort het antwoord van K. Spitaels, dat de financiële gevolgen inderdaad te groot zijn maar dat de essentie van de vraag is of de club kan worden geholpen in haar zoektocht naar een groter terrein;Hoort het antwoord van schepen Geysen dat rond het bestaande terrein nog aanpassingsmogelijkheden zijn;Hoort de tussenkomst van L. Sevenhans, raadslid, dat het terrein van de baseballclub al was voorbestemd voor de uitbreiding van de hockey;Hoort de tussenkomst van de burgemeester dat in het kader van het masterplan Park op dit ogenblik overleg aan de gang is met zowel KFC Voetbal, Atletiek en later ook Hockey en dat rond de verzuchtingen van al deze clubs zal worden getracht tot een oplossing te komen; dat echter de baseballclub de indruk gaf alles ongelimiteerd te kunnen vragen en dat in het masterplan alleszins hun dossier niet uit het oog zal worden verloren;Beëindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.  Gedaan in zitting datum als boven. de secretaris,                                                              de voorzitter,(w.g.) W. Hofkens                                                        (w.g.) F. Van Aperen VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: de secretaris,                                                               de voorzitter,    W. Hofkens                                                     F. Van Aperen 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...