Aanhoudende onzekerheid bij baseball Brasschaat Braves.

023b Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van K. Spitaels namens de Vlaams Belang-fractie nopens de aanhoudende onzekerheid bij baseball Brasschaat Braves.

 Hoort Koen Spitaels, raadslid, die meedeelt dat op de commissie sport van 13 oktober laatstleden toelichting werd gegeven over het dossier “Masterplan Sportvelden Park” en dat hierbij tot zijn grote verbazing werd geopperd dat baseball club Brasschaat Braves geen vragende partij meer was om haar terrein uit te breiden naar een terrein conform de internationale afmetingen; dat er werd beweerd dat alles met de club was doorgesproken en dat zij enkel een vernieuwd clubhuis wilden; dat hij er aan herinnert dat bij het afspringen van de plannen op de Bondgenotenlei, er beloofd werd dat er voor de baseball club een oplossing zou worden gezocht; dat het dossier van de Braves al geruime tijd aan de gang is en voor een club die in eerste nationale speelt en die toch serieuze naam en faam geniet, dit niet bevorderlijk is; dat er snel duidelijkheid moet komen over de toekomst van de club;Hoort verder de heer Spitaels die stelt dat bij navraag gebleken is dat de club helemaal niet afziet van haar plannen tot uitbreiding; dat de realiteit is dat de club nog steeds met de rug tegen de muur staat vanwege de enorme toevloed van nieuwe leden en de handicap dat zij in de nabije toekomst geen nationale noch internationale wedstrijden meer zal kunnen spelen; dat indien er geen verdere mogelijkheden zijn en ze op het huidige terrein moet blijven, er rekening mee dient te worden gehouden, dat niet enkel het gebouw met kleedkamers en cafetaria moeten vernieuwd worden, maar ook het veld en de tribunes; dat er tevens een vergroting van het veld zal moeten komen om toe te staan dat zij op zijn minst een gunstig advies kan krijgen van haar federatie om nationale wedstrijden te mogen organiseren; dat deze vergroting haar ook in staat moet stellen om de nieuwe leden op een verantwoorde manier te laten trainen; Hoort nogmaals de vraag van K. Spitaels, hoe het gemeentebestuur kan tegemoet komen aan de noden van de Braves om hun terrein uit te breiden; of alle pistes en mogelijkheden al bekeken zijn; of er nog gronden binnen de gemeente zijn die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen mits de nodige aanpassingen en onderzoeken naar de haalbaarheid; of het gemeentebestuur bereid is om de Braves, zoals beloofd, aan een nieuwe locatie te helpen en zo niet, of het gemeentebestuur bereid is om de club financieel te ondersteunen voor de noodzakelijke voormelde aanpassingen en vernieuwingen van hun terrein;Hoort het antwoord van Kris Geysen, schepen, dat hij blij is met deze interpellatie omdat hij zo even kort aan iedereen de stand van zaken van het Masterplan Park kan toelichten; dat het steeds de bedoeling is geweest om alle sportclubs die in het park gehuisvest zijn daar ook te houden, wel binnen de grenzen van de mogelijkheden; dat hij op 13 oktober laatstleden een stand van zaken heeft toegelicht op de commissie jeugd en sport; dat hij daar inderdaad heeft gezegd dat baseball afziet van zijn internationale afmetingen; dat dit naar aanleiding was van een telefonisch onderhoud dat tussen de voorzitter en de sportdienst heeft plaatsgehad; dat nadien het dossier werd besproken als beleidspunt op het schepencollege; dat de medewerkers van de dienst planologie, die hij overigens wenst te bedanken voor hun medewerking in dit dossier, tijdens de zitting zijn langs gekomen met een inplantingplan voor baseball; dat zij het terrein volledig zijn gaan opmeten en er van overtuigd zijn dat het terrein voldoende groot is; dat men met deze plannen terug naar de club is gestapt en dat de club tevreden was maar men op 1 probleem was gestoten, namelijk de verlichting; dat in het plan geen rekening was gehouden met de verlichting en blijkbaar was daar ook geen plaats meer voor; dat men dan terug rond de tafel is gaan zitten met de voorzitter en iemand van het clubbestuur; dat het plan digitaal werd doorgestuurd en men de inplanting zou bekijken; dat hierop een drietal weken werd gewacht, zonder resultaat; dat op 16 november dan een brief werd ontvangen van de Voorzitter van de Braves, met citaat “De doelstelling was om te onderzoeken of internationale of nationale normen binnen de bestaande oppervlakte kunnen worden gerespecteerd of vast te stellen, waar aanpassingen zich zouden opdringen om dergelijke plannen te kunnen realiseren”; dat verder in de brief vermeld staat, citaat “Tot onze spijt komen we steeds opnieuw tot de vaststelling dat de bestaande parkkamer geen mogelijkheden biedt voor het inplanten van ons terrein”; dat men dan 2 opties geeft, namelijk ofwel: het bestaande veld wordt heraangelegd binnen de bestaande oppervlakte met een relatief kleine uitbreiding tot gevolg, maar beantwoordt niet aan de officiële eisen van nationale competitie, ofwel: het veld wordt volledig heraangelegd met officiële afmetingen maar hiervoor zal de drevenstructuur tussen het baseballterrein en de scouts nagenoeg volledig moeten worden verplaatst; dat optie 1 hun voorkeur geniet maar dat dit kosten op het sterfhuis zijn en dat optie 2 onmogelijk blijft voor het park; dat vervolgens op de infovergadering voor de clubs de burgemeester de club te woord heeft gestaan en hen uitgenodigt om samen nog eens rond de tafel te zitten; dat na de infovergadering weer een schrijven van de voorzitter werd ontvangen waarin, wellicht na foutieve interpretatie, vermeld staat: “Ik heb begrip dat de structuren van het park die zijn vastgelegd in het RUP weinig mogelijkheden bieden en dat het erfgoedlandschap maximaal moet worden beschermd”; dat de voorzitter in deze brief de mensen die namens de gemeente Brasschaat hebben getracht een positieve bijdrage te leveren aan hun initiatief, ook bedankt; dat het bestuur nog steeds bereid is, zoals de burgemeester heeft gezegd, verder naar oplossingen te zoeken voor deze club; dat hij vreest dat er geen andere mogelijkheden zijn dan enkel het behoud op hun terrein; dat wat de rest van het Masterplan betreft kan gesteld worden dat dit plan is toegelicht tijdens een infovergadering waarin de commissieraadsleden en alle gebruikers van het park waren uitgenodigd, met als mogelijkheden: KFC Brasschaat staat een plein af, het C – terrein, aan de hockey club Dragons voor het aanleggen van een derde veld, of, KFC kan gebruik maken van het B – terrein en het A – terrein, waarbij zij vragende partij zijn om van het B – terrein een kunstgrasveld te maken en zij gebruik kunnen maken van het terrein aan de Appel; dat de atletiekclub in het stadion blijft en een nieuw clubhuis mag bouwen, waarbij het zou gaan om een fitness – ruimte, lokalen voor scheidsrechters, dopinglokaal enz.; dat het gemeentebestuur ook de mogelijkheid aan het onderzoeken is om een klaslokaal te bouwen voor de sportafdeling van het GIB; dat de atletiekpiste zal worden aangepast aan de normen voor internationale meetings; hoort verder schepen Geysen dat de verdere stappen die moeten ondernomen worden, de individuele gesprekken zijn met de clubs over planning en financiële haalbaarheid; dat indien er interesse is hij ook bereid is de volledige presentatie op de volgende commissie van jeugd en sport verder toe te lichten alsook de plannen rond de parkeerproblematiek van het park; dat hij tot slot iedereen wenst te danken, maar zeker de mensen van de sportdienst, die tot hiertoe op een positieve manier hebben meegewerkt aan dit dossier;Hoort het antwoord van K. Spitaels dat hij niet twijfelt aan de inzet van de sportdienst in dit dossier, maar dat de logica niet mag worden omgedraaid: het is omdat ze niet anders kunnen dat de Braves op hun terrein zullen moeten blijven; de behoefte om aan de nationale normen te beantwoorden bestaat nog altijd; Hoort het antwoord van schepen Geysen dat hij steeds bereid is, indien er geen andere mogelijkheid is om nationaal te kunnen spelen, met de club terug rond de tafel te zitten en dit te bespreken;Hoort het voorstel van D. Hoegaerts, raadslid, om het C –terrein dat door KFC wordt afgestaan eventueel voor de Baseball te gebruiken; Hoort het antwoord van schepen Geysen dat dit reeds onderzocht is en dat dit terrein te klein is voor de Baseball club en beëindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...