13 september Politieke tribune over wijk Het Leeg de Rietbeemden.

Op de 13 september vond in de refter van GIBO Driehoek een politieke tribune plaats wat betreft de standpunten over de wijkuitbreiding in Het Leeg de Rietbeemden. Voor onze afdeling nam afdelingssecretaris Luc Van der Schoepen deel aan de avond. De inrichters van dit evenement reserveerden voor iedere afgevaardigde een kwartier spreektijd zonder er een debat van te maken. Het was voornamelijk de bedoeling dat de aanwezige luisteraars voor zichzelf konden afwegen welke partij het dichtst aanleunde bij hun persoonlijke visie. Luc Van der Schoepen sprokkelde meer dan 13 minuten argumentatie bij elkaar om het partijstandpunt toe te lichten en was bij deze de meest informatieve spreker. De andere partijen hadden minder tijd nodig maar hun standpunten waren niet altijd even duidelijk of zelfs inhoudsloos.

Een kleine samenvatting van onze visie wat betreft de wijkuitbreiding.

 

  • Over het aantal woningen lopen de cijfers in dit dossier zeer sterk uiteen. Dan eens 237 bijkomende woongelegenheden (bron: webstek DDK 17 februari 2011) dan weer eens 305 huurwoningen, 119 koopwoningen en 9 sociale kavels (verslag wijkvergadering Driehoek 21 februari 2011) en zo maar voort. Vermoedelijk is het veranderen van de cijfers het gevolg van de watertoets. Voor ons kunnen voorlopig alleen de 89 wooneenheden (1,31 ha) gebouwd worden ter hoogte van de Miksebaan/Valeriaan. Immers dit gebied is niet onderhevig aan wateroverlast of is geen watergevoelig gebied. Meer kan deze wijk volgens ons trouwens niet aan, te meer het een kindvriendelijke wijk is en moet blijven. Bijkomende bebouwing hypothekeert speelruimte, groen en ontspanning. Immers, niet alle wijkkinderen vertoeven op het speelplein van de Driehoekjes.

  • De toenemende mobiliteit en problemen van ontsluiting zijn een terechte bekommernis van de buurt. De Valeriaan is in de huidige situatie reeds onvoldoende om het verkeer vlot weg te loodsen. De nieuw geplande ontsluitingsweg naast het kerkhof naar de Miksebaan is zelfs wat dat betreft geen ideale oplossing, zelfs als er “enkel” 89 wooneenheden bijkomen. Wat het verkeer over de Miksebaan betreft en meer bepaald het sluipverkeer over de Miksebaan dat van de E19 komt richting Brasschaat centrum moet geweerd worden en dit kan best door vanaf het Kruispunt Miksebaan/Kerkedreef terug eenrichtingsverkeer in te lassen richting St Jobse steenweg.

  • Deze wijk ligt letterlijk in een 'kom' waarvan de bodem weinig waterdoorlatend is. Een retentiebekken om de huidige woningen en het watergevoelig gebied te ontlasten zou prioritair bovenaan de agenda moeten staan. Op de tweede plaats dringt zich een vervanging op van het totale huidige rioleringsnet. Eens dit gerealiseerd is mogen er voor ons part opnieuw watertoetsen plaatsvinden die het effect hiervan opmeten.

  • Wat de sociale mix betreft, dit is een wijd begrip. Het is een fris en nieuw idee voor Brasschaat dat iedere wijkbewoner ten goede kan komen. Wij willen hier wel de voorwaarde aan koppelen dat de voorrangsregels van sociale koopwoningen en huurwoningen op elkaar worden afgestemd. Van ons krijgt de Brasschaatenaar, het zij voor een koopwoning of het zij voor een huurwoning, onvoorwaardelijk voorrang op iedereen die niet aan de gemeente gebonden is. Het kan voor ons niet zijn dat er een uitstroom is van Brasschaatenaren en tegelijk een instroom van NIET Brasschaatenaren.

  • Vele dieren, soorten vissen en insecten vinden in Het Leeg – Rietbeemden hun habitat in het groen en de beken. Hier bouwen zou dus nefaste gevolgen kunnen hebben voor dit waardevolle natuurgebied.

  • Brasschaat dreigt haar identiteit van 'meest leefbare gemeente' te verliezen aan onleefbare verstedelijking. Brasschaat gaat al gebukt onder bouwdruk en de grillen van projectontwikkelaars. De Brasschaatenaar ziet zijn wijk en zijn straat die met de jaren overbevolkt raken en waar sluikstorten een nieuwe rage blijkt. Kortom de Brasschaatenaar leidt al langer niet meer dat zorgeloze bestaan zoals hij/zij die zelf heeft gekend in zijn/haar jeugdjaren. Vlaams Belang Brasschaat wil daarom elke vorm van verstedelijking in de kiem smoren en gaat dus eerder voor een leefbare randgemeente dan een onleefbare voorstad. Het oorspronkelijke karakter van onze wijken moet zoveel mogelijk gespaard blijven van 'stedelijke aanzichten'.

     

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...